ארכיון הקטגוריה: פרק ג – ישיבה בסוכה

א – תוקף מצוות סוכה

יש אומרים שהציווי של התורה, "בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים" (ויקרא כג, מב), מחייב לשבת בסוכה כל רגעי החג, ואמנם מותר לצאת מהסוכה לצרכים מסוימים, אבל אם יצא שלא לצורך, ביטל מצוות עשה (יסוד ושורש העבודה שער יא, פרק יב; יעב"ץ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי המצווה, סוגיה יד - תוקף מצוות ישיבה בסוכה והמשתמט ממצוות עשה | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – המשתמט מקיום מצוות עשה

בשאלת מעמדו של מי שמשתדל לאכול אכילת ארעי כדי להיפטר מהסוכה, יש לעיין במנחות מא, ב: "דמלאכא אשכחיה לרב קטינא דמיכסי סדינא (דלא הוה ליה ציצית כדאמרינן לעיל משום כסות לילה), אמר ליה: קטינא, קטינא, סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא, ציצית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי המצווה, סוגיה יד - תוקף מצוות ישיבה בסוכה והמשתמט ממצוות עשה | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – האם חובה לאכול בשבת בסוכה

כתב שו"ע תרלט, ג, וכך כתבו כל הפוסקים, שאם ירצה אדם להסתפק כל שבעת ימי החג בפירות וקליות, יהיה פטור מלאכול בסוכה. וקשה, שהרי בשבת ויו"ט חייבים לאכול פת. וכתב במ"ב תרלט, כג, שהחובה היא לאכול כזית, ומותר לאוכלו מחוץ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי המצווה | כתיבת תגובה

ד – האם מצווה לאכול לחם בסוכה כל שבעה? (הרחבה להערה 1)

כתב משנה ברורה תרלט, כד: "נסתפקתי לפי מה שידוע דעת הגר"א דמצוה לאכול מצה כל שבעת ימי פסח כפשטיה דקרא 'שבעת ימים תאכלו מצות', אלא דמצוות עשה הוא רק בערב משא"כ אח"כ הוא רק מצוה בעלמא, אפשר דהוא הדין הכא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - כללי המצווה | עם התגים | כתיבת תגובה

א – האם הכוונה המפורטת מעכבת

כתב הב"ח שכדי לקיים את המצווה כתיקונה צריך לכוון את הכוונות המיוחדות לסוכה, זכר ליציאת מצרים וזכר לענני כבוד. ובפמ"ג תרכה, מ"ז: "וכל זה לצאת המצוה כתיקונה על צד היותר טוב, ודיעבד אם לא כיוון רק לצאת במצוה שצונו השם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - חובת האכילה בלילה הראשון | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – המשך להערה 2 – שיעור אכילה לחזו"א

אם נחוש לשיטת החזו"א אליבא דהדעה שהובאה בר"ן וריטב"א שצריך לאכול יותר מכביצה, יצטרכו לאכול בפועל כשיעור של יותר משתי ביצים. וכ"כ בפס"ת תרלט, יג. אך כולי האי לא חיישינן, שכן לדעת רובם המכריע של הפוסקים די בשיעור כזית, ואילולי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - חובת האכילה בלילה הראשון | כתיבת תגובה

א – אכילת תבשילי דגן כשיעור ביצה

עיין בהערה 4, שלדעת רש"י, תוס', רא"ש ור"ן, וכן נפסק בשו"ע תרלט, ב, אכילת קבע היא כאשר אוכל יותר מכביצה לחם. ולדעת רמב"ם ורי"ץ גיאת, רק הרבה יותר מביצה נחשב אכילת קבע וחייב בסוכה. בפשטות כך הדין לגבי עוגות ושאר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - אכילה בסוכה, סוגיה טו - אכילה המחייבת סוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – אכילת קבע של פירות

משנה סוכה כו, ב: "מעשה והביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל ולרבן גמליאל שני כותבות ודלי של מים, ואמרו העלום לסוכה". ובגמ' יומא עט, ב: "לא מפני שהלכה כך, אלא שרצו להחמיר על עצמן". ופירש רבא שם, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - אכילה בסוכה, סוגיה טו - אכילה המחייבת סוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – אכילת קבע של בשר או גבינה

משנה כז, א: "אמר רבי אליעזר, מי שלא אכל לילי יום טוב הראשון ישלים לילי יו"ט האחרון של חג". ובגמ': "מאי ישלים? ישלים במיני תרגימא, תניא נמי הכי: אם השלים במיני תרגימא יצא". כתבו תוס' 'במיני', שתרגימא לא הוי פירות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - אכילה בסוכה, סוגיה טו - אכילה המחייבת סוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – דין אכילת קבע של בשר וכיוצא בזה בימינו

בערוה"ש תרלט, ט, הביא את שיטת רבינו פרץ ודעימיה וכתב: "הר"ר פרץ דמחמיר בבשר וגבינה פשיטא שלא החמירו רק באכילת קבע כמו שבארנו, דבאכילת ארעי אין שום ספק דאין צריך סוכה, וא"כ ממילא כיון שאצלינו אין דרך לקבוע עליהן סעודה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - אכילה בסוכה, סוגיה טו - אכילה המחייבת סוכה | עם התגים | כתיבת תגובה