ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – אכילה בסוכה

א – אכילת תבשילי דגן כשיעור ביצה

עיין בהערה 4, שלדעת רש"י, תוס', רא"ש ור"ן, וכן נפסק בשו"ע תרלט, ב, אכילת קבע היא כאשר אוכל יותר מכביצה לחם. ולדעת רמב"ם ורי"ץ גיאת, רק הרבה יותר מביצה נחשב אכילת קבע וחייב בסוכה. בפשטות כך הדין לגבי עוגות ושאר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - אכילה בסוכה, סוגיה טו - אכילה המחייבת סוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – אכילת קבע של פירות

משנה סוכה כו, ב: "מעשה והביאו לו לרבן יוחנן בן זכאי לטעום את התבשיל ולרבן גמליאל שני כותבות ודלי של מים, ואמרו העלום לסוכה". ובגמ' יומא עט, ב: "לא מפני שהלכה כך, אלא שרצו להחמיר על עצמן". ופירש רבא שם, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - אכילה בסוכה, סוגיה טו - אכילה המחייבת סוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – אכילת קבע של בשר או גבינה

משנה כז, א: "אמר רבי אליעזר, מי שלא אכל לילי יום טוב הראשון ישלים לילי יו"ט האחרון של חג". ובגמ': "מאי ישלים? ישלים במיני תרגימא, תניא נמי הכי: אם השלים במיני תרגימא יצא". כתבו תוס' 'במיני', שתרגימא לא הוי פירות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - אכילה בסוכה, סוגיה טו - אכילה המחייבת סוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – דין אכילת קבע של בשר וכיוצא בזה בימינו

בערוה"ש תרלט, ט, הביא את שיטת רבינו פרץ ודעימיה וכתב: "הר"ר פרץ דמחמיר בבשר וגבינה פשיטא שלא החמירו רק באכילת קבע כמו שבארנו, דבאכילת ארעי אין שום ספק דאין צריך סוכה, וא"כ ממילא כיון שאצלינו אין דרך לקבוע עליהן סעודה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - אכילה בסוכה, סוגיה טו - אכילה המחייבת סוכה | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – בתוך הסעודה גם מים חייבים לשתות בסוכה

כתבו הרבה אחרונים (לחם יהודה לר"י עייאש ו, ו; שואל ומשיב רביעאה ג, יא; בנין שלמה מא; שו"ת ר"י מסלוצק כב; מקראי קודש א, סו"ס לא; וכך נטה בשעה"צ תרלט, כט), שכל ההיתר לאכול ולשתות ארעי חוץ לסוכה הוא כאשר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - אכילה בסוכה, סוגיה טו - אכילה המחייבת סוכה | עם התגים | כתיבת תגובה