ארכיון הקטגוריה: הלכה יב – קטן חתן ואבל

א – דין חתן ושושביניו – הדעות בגמרא

בבלי סוכה כה, ב: "אמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: חתן והשושבינין וכל בני החופה פטורין מן הסוכה כל שבעה, מאי טעמא? משום דבעו למיחדי (לשמוח) – וליכלו בסוכה, וליחדו בסוכה! – אין שמחה אלא בחופה. – וליכלו בסוכה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - קטן חתן ואבל | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – טעם הפוטרים

לתוס' (כו, א 'חתן'), רבינו מנוח (ג, ד) ומאירי, חתן ושושביניו פטורים משום עוסק במצווה פטור מן המצווה. אמנם לראב"ד (השגותיו על הרז"ה), טעם הפטור כפשט גמרא, משום מצטער, שהרי אחרי הנישואין ובעילת מצווה, כבר לא נקראים עוסקים במצווה. וכ"כ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - קטן חתן ואבל | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – דעות הראשונים

לדעת רוב הראשונים השושבינים פטורים מהסוכה. לדעת רובם מפני שהלכה כר' אבא. כ"כ רב נטרונאי גאון (שערי תשובה שיא); רי"ץ גיאת; רמב"ם ו, ג; ראבי"ה (תרלה); סמ"ג (עשין מג); ריטב"א; רא"ש בדעת רי"ף. בנוסף לכך, הב"י העלה סברה שאולי גם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - קטן חתן ואבל | עם התגים | כתיבת תגובה

ד- מהם שושבינים

על הגמרא סוכה כה, ב: "חתן והשושבינין וכל בני החופה פטורין מן הסוכה כל שבעה", פירש רבינו אברהם מן ההר: "שושבינין – ידידים המשלחים מנות זה לזה כדאמרינן (ב"ב קמד, ב) שושבינות נגבית בבית דין. בני החופה – שמשמחין החתן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - קטן חתן ואבל | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – האם יש היום דין שושבינים שפטורים כל שבעה

לדעת גינת וורדים ד, יג, הפטור של השושבינים היה כאשר השושבינים היו רגילים לאכול ולשמוח יחד עם החתן והכלה במקום החופה, היינו בחדר כלולותיהם, שהוא המקום שאליו נכנסו לחיות כנשואים, ושם היו שמחים שבעה ימים. אבל כאשר החתן והכלה ישנים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - קטן חתן ואבל | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – פסקי האחרונים

לשו"ע תרמ, ו, שושבינים פטורים מהסוכה. וכ"כ למעשה: עיקרי הד"ט לב, י; שו"ת זרע אמת ג, סט, ודחו דברי הגינת וורדים, וסברו שלדעת השו"ע כל אימת שאדם בא לשמח את החתן והכלה הוא פטור מהסוכה, וכ"כ חזו"ע עמ' קנח-קסב. לעומת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - קטן חתן ואבל | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – האם המצווה להקביל פני הרב דוחה מצוות סוכה

סוכה כו, א: "הולכין לדבר מצוה – פטורין בין ביום ובין בלילה. כי הא דרב חסדא ורבה בר רב הונא, כי הוו עיילי בשבתא דרגלא לבי ריש גלותא – הוו גנו ארקתא דסורא (על שפת הנהר). אמרי: אנן שלוחי מצוה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - קטן חתן ואבל | כתיבת תגובה