ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – רמזים נוספים בארבעת המינים

א – אתרוג

היהודים שכנגד האתרוג הם המושלמים בתורה ומעשים טובים, והם רומזים לתיקון העתידי של העולם. וכפי שלמדנו בסוכה לה, א: "תנו רבנן: פְּרִי עֵץ הָדָר – עץ שטעם עצו ופריו שוה, הוי אומר: זה אתרוג". וזה מה שהיה לפני החטא וכך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - רמזים נוספים בארבעת המינים, סוגיה יט - משמעויות ורמזים לארבעת המינים | כתיבת תגובה

ב – הלולב רומז לת"ח ולאחדות

עניין האחדות רמוז בהלכות הלולב, שעיקר הפסולים שלו קשורים להתפצלות העלים זה מזה, או בהתפרדות התיומת, או בכך שאין עלים מצד אחד של השדרה. וכן מצינו בסוכה מה, ב: "מה תמר זה אין לו אלא לב אחד – ("כעין מוח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - רמזים נוספים בארבעת המינים, סוגיה יט - משמעויות ורמזים לארבעת המינים | כתיבת תגובה

ג – מעלת הלולב – תלמידי חכמים

ויקרא רבה ל, יא: "מה התמרה הזו יש בו טעם ואין בו ריח, כך הם ישראל יש בהם שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים". ויש לומר שאמנם הנמשלים לתמר אינם גדולים במעשים טובים, אבל לעומת זאת יש להם את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - רמזים נוספים בארבעת המינים, סוגיה יט - משמעויות ורמזים לארבעת המינים | כתיבת תגובה

ד – הדס – צדיקים

בויקרא רבה ל, יב: "מה הדס יש בו ריח ואין בו טעם, כך ישראל יש בהם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תורה". עיקר המעשים הוא גילוי הקדושה בתוך העולם הזה, עולם העשייה, ומזה עיקר קידוש השם, שתכלית הבריאה שתהיה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - רמזים נוספים בארבעת המינים, סוגיה יט - משמעויות ורמזים לארבעת המינים | כתיבת תגובה

ה – הדס – ריבוי בנים

עיקר המעשים הטובים – בנים, ומן הסתם בכלל זה גם חינוכם. וכפי שאמרו בויקרא רבה ל, י: "וַעֲנַף עֵץ עָבֹת זה יעקב, מה הדס זה רחוש בעלין, כך היה יעקב רחוש בבנים". ושם בהמשך הדס כנגד לאה, "מה הדס זה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - רמזים נוספים בארבעת המינים, סוגיה יט - משמעויות ורמזים לארבעת המינים | כתיבת תגובה

ו – עיקר צדיקות ההדס בריבוי ילדים הוא לנשים

ונראה שעיקר צדיקות ההדס קשורה לנשים, שהן מקושרות יותר לעולם המעשה, וגם פטורות ממצוות תלמוד תורה. ועיקר המצווה בריבוי הילדים וחינוכם הוא להן, מפני שהן טורחות בזה יותר. וכן מצינו שעיקר הריקודים בחתונה הם לכבוד הכלה, ורקדו בהדס. ואמנם גם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - רמזים נוספים בארבעת המינים, סוגיה יט - משמעויות ורמזים לארבעת המינים | כתיבת תגובה

ז – ערבה

הערבה מבטאת את כוח הצמיחה בפשוטים שבישראל, שאף שאינם מצטיינים בתורה ומעשים טובים, הם מקושרים ליהדות, ומבטאים את הדרך ארץ שקדמה לתורה. ומכוח הטבע הפשוט שבישראל, צומחים אח"כ ת"ח ואנשי מעשה. וכפי שאמרו בנדרים (פא, א): "הזהרו בבני עניים שמהן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - רמזים נוספים בארבעת המינים, סוגיה יט - משמעויות ורמזים לארבעת המינים | כתיבת תגובה

ח – רמזים על מה כל אחד מארבעת המינים מכפר

ספר המנהיג הלכות סוכה עמוד שעט: "וראיתי באגדה, ולמה באתרוג, שהוא דומה ללב לכפר על הרהור הלב. ולמה בהדס, שהוא דומה לעינים לכפר על סקור עינים, הה"ד (במדבר טו, לט): וְלֹא תָתֻרוּ. ולמה בערבה הדומה לשפתים, לכפר על ביטוי שפתים. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - רמזים נוספים בארבעת המינים, סוגיה יט - משמעויות ורמזים לארבעת המינים | כתיבת תגובה