ארכיון הקטגוריה: הלכה ח – הדס

א – גדר משולש, הערה 5

סוכה לב, ב: "תנא: עֵץ עָבֹת – כשר, ושאינו עבות – פסול. היכי דמי עבות? אמר רב יהודה: והוא דקיימי תלתא תלתא טרפי בקינא. רב כהנא אמר: אפילו תרי וחד. רב אחא בריה דרבא מהדר אתרי וחד, הואיל ונפיק מפומיה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - הדס, סוגיה כב - דיני ההדס | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – מחלוקת כמה משיעור ג' טפחים צריך להיות משולש

לגאונים (הובאו בטור); רא"ה (לג, א, 'ת"ר'); ומגיד משנה (ז, ב), כל אורך ההדס צריך להיות משולש. ולראב"ד (תמים דעים רכח): "בעינן כוליה שיעורא דהדס שיהא עבות למצוה או רובו לעכובא". וכ"כ רא"ש (ג, י; שו"ת כד יא); שו"ע תרמו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - הדס, סוגיה כב - דיני ההדס | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – נשרו עלים ורוב משולש – הערה 6

היו מתחילה שלושה עלים בכל קן ונשר אחד מכל קן, לדעת רא"ה, רי"ו וריטב"א – כשר. ודייקו זאת מהגמרא סוכה לב, ב: "תנו רבנן: נשרו רוב עליו ונשתיירו בו מיעוט – כשר, ובלבד שתהא עבותו קיימת. הא גופא קשיא; אמרת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - הדס, סוגיה כב - דיני ההדס | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – רוב קנים או רוב אורכו

נחלקו הפוסקים כיצד יש לחשב 'רוב משולש'. יש אומרים שהרוב נמדד לפי מספר הקנים, שאם רובם משולשים אע"פ שאינם מכסים את רוב אורך ההדס – ההדס כשר (שועה"ר תרמו, ג). ולרוב הפוסקים כל עוד רוב ענף ההדס מחופה בקנים משולשים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - הדס, סוגיה כב - דיני ההדס | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – ענפיו חופין את עצו

סוכה לב, ב: "תנו רבנן: עֲנַף עֵץ עָבֹת – שענפיו (עליו) חופין את עצו. ואי זה הוא – הוי אומר זה הדס". נחלקו הראשונים מהי הגדרת 'שענפיו חופין את עצו'. לרמב"ם (ז, ב), הכוונה שיהיה ההדס משולש, כלומר שיהיו בכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - הדס, סוגיה כב - דיני ההדס | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – עלים גדולים ורחבים

יש אומרים שאם עלי ההדס גדולים ורחבים מאוד, הרי זה בכלל הדס שוטה ופסול. כ"כ בה"ג (הל' לולב עמ' רו); רב האי (פירושו לעוקצין ג, ד); רי"ץ גיאת (הל' לולב עמ' קלח); מחזור ויטרי (סי' שסה); סידור רש"י (סי' רפג); … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - הדס, סוגיה כב - דיני ההדס | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – אופן מדידת אורך ההדס – הערה 6

נאמר בויקרא כג, מ: "וַעֲנַף עֵץ עָבֹת", הרי שעיקרו של ההדס הוא עצו. לכן, אם היו העלים עולים למעלה מן העץ, אין מודדים אלא עד סוף העץ (ריטב"א; מ"ב תרנ, א). לדעת ערוה"ש (תרנ, א), תחילת המדידה מקצהו התחתון של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - הדס, סוגיה כב - דיני ההדס | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – ענבי ההדס

משנה סוכה לב, ב: "היו ענביו מרובות מעליו – פסול". בגמרא לג, ב, מבואר שהאיסור משום שהוא מנומר, ורוב הפוסקים פירשו שהכוונה שהוא פסול משום הדר (רש"י; השלמה; מכתם; ר"י מלוניל; לבוש תרמו, י; מג"א ד; גר"א ה; שועה"ר יב; … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - הדס, סוגיה כב - דיני ההדס | עם התגים | כתיבת תגובה

ט – ליקוט הענבים ביום טוב

למרות שאין איסור לקטוף פרי מענף תלוש, כאן שהוא מכשיר על ידי כך את ההדס – הדבר אסור מדברי חכמים משום שנראה כמתקן כלי. וז"ל הגמרא סוכה לג, ב: "תנו רבנן: אין ממעטין ביום טוב, משום רבי אליעזר ברבי שמעון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - הדס, סוגיה כב - דיני ההדס | עם התגים | כתיבת תגובה

י – הדס קטום

במשנה לב, ב: "נקטם ראשו… פסול". ובגמרא לג, א: "תני עולא בר חיננא: נקטם ראשו ועלתה בו תמרה – כשר". לעומת זאת במשנה לד, ב: "רבי ישמעאל אומר: שלשה הדסים ושתי ערבות לולב אחד ואתרוג אחד, אפילו שנים קטומים ואחד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - הדס, סוגיה כב - דיני ההדס | עם התגים | כתיבת תגובה