ארכיון הקטגוריה: הלכה י – אתרוג מורכב ודין הפיטם

א – פסול אתרוג מורכב

מוסכם להלכה שאתרוג מורכב פסול. כמה טעמים נאמרו בזה: א) הטעם העיקרי מפני שאתרוג הוא זה הגדל על עץ האתרוג, והמורכב אינו אתרוג (תשובת רמ"א קיז; מ"א תרמח, כג), מפני שהוא נוצר על ידי שני מיני עצים (שבות יעקב לו; … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - אתרוג מורכב ודין הפיטם, סוגיה כג - אתרוג מורכב | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – המחמירים בענפים וזרעים שנלקחו מאתרוג מורכב

לדעת הרבה אחרונים, אם הרכיבו ענף של אתרוג על כנה של מין אחר, הענף של האתרוג נעשה אתרוג מורכב, וגם אם יחתכו ענפים מן האתרוג, או יקחו זרעים מן האתרוג, ויעשו מהם עצים חדשים שאינם מורכבים, כיוון שהענפים או הזרעים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - אתרוג מורכב ודין הפיטם, סוגיה כג - אתרוג מורכב | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – המתירים וסברתם

בשו"ת בית אפרים (או"ח נו, מד"ה 'ואחרי הודיע' והלאה; וכ"כ בספרו שערי תשובה תרמט, ז), לאחר שדן בהרחבה בטעמי הפסול של אתרוג מורכב, כתב שיש לברר על מה סמכו הפוסקים במדינתו להקל. והעלה שהאיסור הוא באותו העץ שהורכבו בו האתרוג … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - אתרוג מורכב ודין הפיטם, סוגיה כג - אתרוג מורכב | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – לפי המקובל כיום דעת המתירים נראית

לפי המחקרים המדעיים האתרוג אינו מושפע מהכנה שדרכה הוא יונק מהקרקע, שכן הכנה אינה אלא כצינור להעברת מים ומינרלים, אבל כל התכונות של האתרוג נקבעות על פי הרוכב שעליו האתרוג צמח. לפי זה, אם יקחו זרעים מאתרוג זה, או ענפים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - אתרוג מורכב ודין הפיטם, סוגיה כג - אתרוג מורכב | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – גם לדעת המחמירים אין להחמיר בספק ספיקא

ואף אם נחשוש לדעת המחמירים, מ"מ בספק אם היחור הזה נלקח מעץ שהורכב בדור הקודם או לפני כמה דורות, אפשר להקל, שהוא ספק ספיקא. וכן כתבו בפסק דין בד"ץ ירושלים בשנת תרל"ז, לגבי עצי אתרוג שאין בהם סימני הרכבה: "לכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - אתרוג מורכב ודין הפיטם, סוגיה כג - אתרוג מורכב | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – פיטם ובוכנה

במשנה סוכה לד, ב, מבואר שאתרוג שניטלה פטמתו – פסול, ניטל עוקצו – כשר. ובגמרא לה, ב: "נטלה פטמתו. תנא רבי יצחק בן אלעזר: נטלה בוכנתו". נחלקו הראשונים מהו 'נטלה פטמתו' האסור. י"א שהיא הדד שבראש האתרוג המכונה בימינו 'פיטם' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - אתרוג מורכב ודין הפיטם, סוגיה כד - דין הפיטם והעוקץ | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – סוגי הפיטמים

בלא להרחיב בסיכום הדעות, נראה שאת רוב השיטות ניתן להסביר בלא מחלוקת, שכן ישנם שני סוגי פיטמים. 'פיטם בשרי' – מראהו כמראה האתרוג, ויש בתוכו בשר כבשר האתרוג, ודינו כדין ראש האתרוג לכל דבר, שכל חסרון או כתם שפוסל בחוטם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - אתרוג מורכב ודין הפיטם, סוגיה כד - דין הפיטם והעוקץ | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – ראיות מלשון הראשונים שדין פיטם בשרי כראש האתרוג

המאירי נמנה עם הראשונים הסוברים שהפיטם הוא דד האתרוג, וכך כתב (לד, ב, 'ונראה'): "פטמתו האמור במשנה פירוש פיקא והוא כמין שלישי של אתרוג שחוטם יוצא מנקודת חדודו והשושן עומד על ראש החוטם ואותו חוטם הוא ממין האתרוג וראוי לאכילה". … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - אתרוג מורכב ודין הפיטם, סוגיה כד - דין הפיטם והעוקץ | עם התגים | כתיבת תגובה

ט – הלכה למעשה

עפ"י האמור, דין פיטם בשרי (שהוא המצוי כיום בשווקים) כדין ראש האתרוג לכל דבר, שכל חסרון או כתם שפוסל בחוטם האתרוג פוסל גם בחלק הבשרי של הפיטם. ודין פיטם עצי כדין העוקץ, שאם ניטל כולו עד שנוצרה באתרוג כמין גומה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - אתרוג מורכב ודין הפיטם, סוגיה כד - דין הפיטם והעוקץ | עם התגים | כתיבת תגובה

י – ניטל העוקץ

למעשה נפסק לגבי העוקץ שמחבר את האתרוג לאילן, שאם ניטל כל החלק העצי ונשארה במקומו גומה – האתרוג פסול ביום הראשון, משום חסר (מ"ב תרמח, לג). אבל אם נשאר כל שהוא מהחלק העצי, שמכסה את כל רוחב הגומה – כשר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה י - אתרוג מורכב ודין הפיטם, סוגיה כד - דין הפיטם והעוקץ | עם התגים | כתיבת תגובה