ארכיון הקטגוריה: הלכה יא – חסרון וכתמים

א – טעם פסול ניקב

כל פסול ניקב אינו אלא ביום הראשון (שו"ע ורמ"א תרמט, ה). וטעם הפסול מפני שאינו תם ושלם, והתורה אמרה ולקחתם, ודרשו חכמים (סוכה לד, ב) לקיחה תמה ושלמה. וכ"כ רש"י (לו, ב, 'ומשנינן'); תוס' (לד, ב, 'שתהא'); ר"ן (יח, א); … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - חסרון וכתמים, סוגיה כה - פסולי האתרוג, חזזית, ובלעטלאך | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – דין ניקב וחסר

משנה לד, ב: "נקלף, נסדק, ניקב וחסר כל שהוא – פסול… ניקב ולא חסר כל שהוא – כשר". גמרא לו, א: "תני עולא בר חנינא: ניקב נקב מפולש – במשהו, ושאינו מפולש – בכאיסר". ונחלקו הראשונים אם דברי עולא בר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - חסרון וכתמים, סוגיה כה - פסולי האתרוג, חזזית, ובלעטלאך | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – חסרון שנגרם מקוץ שהגליד

רמ"א תרמח, ב: "ונהגו להכשיר הנקבים שנעשו באילן על ידי קוצים, אע"פ שיש בהם חסרון, שזהו דרך גדילתן (תה"ד סי' צ"ט); מיהו אם רואה שאין העור והבשר קיים תוך הנקב, פסול לסברא הראשונה אע"פ שאינו מפולש". כלומר אם החסרון הגליד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - חסרון וכתמים, סוגיה כה - פסולי האתרוג, חזזית, ובלעטלאך | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – ספק חסר

ספק חסר כשר, שיש בזה ספק ספיקא: א' אולי הלכה כסוברים שרק כשחסר כאיסר פסול, ב' ואם הלכה שחסר כל שהוא פסול, אולי אינו חסר (ט"ז תרמח, ה; שועה"ר י; מ"ב יא; כה"ח יט). כתב בספר ארבעת המינים למהדרין עמ' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - חסרון וכתמים, סוגיה כה - פסולי האתרוג, חזזית, ובלעטלאך | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – חזזית ובלעטלאך

משנה סוכה לד, ב: "עלתה חזזית על רובו… – פסול". ובגמרא לה, ב: "עלתה חזזית. אמר רב חסדא: דבר זה רבינו הגדול אמרו, המקום יהיה בעזרו; לא שנו אלא במקום אחד, אבל בשנים ושלשה מקומות – כשר. אמר ליה רבא: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - חסרון וכתמים, סוגיה כה - פסולי האתרוג, חזזית, ובלעטלאך | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – גודל החזזית והכתם שפוסל בחוטם

כתב בשו"ע תרמח, ט: "ואם על חטמו אפילו כל שהוא פסול, וחטמו היינו ממקום שמתחיל להתקצר ולהתחדד כלפי ראשו". והטעם מפני ששם הוא נראה יותר. וכתב בשועה"ר כב: "והוא שיהיו נראין לעין כשאוחזו בידו ולא שיהא צריך להשים עין עיונו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - חסרון וכתמים, סוגיה כה - פסולי האתרוג, חזזית, ובלעטלאך | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – גודל החזזית והכתמים השחורים שפוסלים מדין מנומר

כתב בשו"ע תרמח, י: "יש אומרים דהא דבב' ובג' מקומות פסול, היינו דוקא כשנתפשט הנימור ברובו אף על פי שבשטח החברבורות הוא מיעוט; אבל במיעוטו, כגון שכולם מצד אחד של אתרוג, כשר. ויש פוסלים אפילו במיעוטו של צד אחד". עיין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - חסרון וכתמים, סוגיה כה - פסולי האתרוג, חזזית, ובלעטלאך | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – כתמים חומים

כתמים חומים אינם פוסלים, כ"כ בחיים וברכה תרמח, שב. אמנם כתב שחום הנוטה לשחור, עד שקשה להכריע אם הוא שחור או חום, פסול כדין שחור. והביאו בכשרות ארבעת המינים עמ' יג. וכ"כ בארבעת המינים למהדרין עמ' שצט.

פורסם בקטגוריה הלכה יא - חסרון וכתמים, סוגיה כה - פסולי האתרוג, חזזית, ובלעטלאך | עם התגים | כתיבת תגובה