ארכיון הקטגוריה: הלכה יג – שאול וגזול

א – מצווה הבאה בעבירה

משנה כט, ב: "לולב הגזול פסול". ובגמ': "קא פסיק ותני, לא שנא ביום טוב ראשון ולא שנא ביום טוב שני… בשלמא יום טוב ראשון – דכתיב 'לכם' – משלכם, אלא ביום טוב שני אמאי לא? אמר רבי יוחנן משום רבי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - שאול וגזול, סוגיה כו - ארבעת המינים גזולים ושאולים ומצווה הבאה בעבירה | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – שיטות הראשונים

לרז"ה אין דין מצווה הבאה בעבירה, כי רק רשב"י סובר כך, ואפילו ר' יוחנן שהביא דבריו אינו מסכים לו. ולכן לולב גזול פסול ביו"ט ראשון בלבד מדין 'לכם', ובשאר ימים כשר. אולם לדעת רוב הראשונים, לולב גזול פסול בכל ימי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - שאול וגזול, סוגיה כו - ארבעת המינים גזולים ושאולים ומצווה הבאה בעבירה | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – דעת הרמב"ם ושו"ע

בדברי הרמב"ם הל' לולב ח, ט, הסתפקו המפרשים, מפני שאצלנו כתב כדעה שאין איסור במצווה הבאה בעבירה, ואילו בדינים אחרים (איסורי מזבח ה, ז-ט; שופר א, ג, ואף כאן בפירוש המשניות), כתב שיש איסור. גם דברי השו"ע לא ברורים: בסימן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - שאול וגזול, סוגיה כו - ארבעת המינים גזולים ושאולים ומצווה הבאה בעבירה | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – הלכה למעשה

הלכה למעשה כדעת רובם המכריע של הראשונים שסוברים שאין יוצאים ידי חובה במצווה הבאה בעבירה כדוגמת לולב הגזול בכל ימי החג. וכ"כ רמ"א תרמט, ה; לבוש ב; שועה"ר ד; ערוה"ש; ברכ"י א, ועוד רבים. ולכן אם נטל לולב גזול, צריך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - שאול וגזול, סוגיה כו - ארבעת המינים גזולים ושאולים ומצווה הבאה בעבירה | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – גם על לולב שפקע ממנו דין גזול לא יברך

גם לאחר שבעל החפץ התייאש מהחפץ שגנבו לו, עדיין הוא שייך לו. ובשני דרכים הגזילה שבעליה התייאש ממנה עוברת לרשות אדם אחר: א) אם הגזלן עשה בה שינוי מהותי, אף שהוא חייב להחזיר את דמיה לבעליה, החפץ עצמו כבר נעשה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - שאול וגזול, סוגיה כו - ארבעת המינים גזולים ושאולים ומצווה הבאה בעבירה | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – דין לולב הגזול לאחרים בשאר ימים

כתב באורחות חיים (הל' לולב ט), שדווקא הגזלן לא יכול לצאת בלולב הגזול בכל ימי החג, אבל אחרים שקיבלו ממנו את הלולב, למרות שבעליו עוד לא התייאש, רשאים לצאת בו (כי הם עצמם לא עשו בלולב עבירה). וכ"כ שו"ע תרמט, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - שאול וגזול, סוגיה כו - ארבעת המינים גזולים ושאולים ומצווה הבאה בעבירה | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – יסוד טעם איסור מצווה הבאה בעבירה

בבלי סוכה ל, א: "וַהֲבֵאתֶם גָּזוּל וְאֶת הַפִּסֵּחַ וְאֶת הַחוֹלֶה, גזול דומיא דפסח, מה פסח לית ליה תקנתא – אף גזול לית ליה תקנתא, לא שנא לפני יאוש ולא שנא לאחר יאוש… משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה. ואמר רבי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - שאול וגזול, סוגיה כו - ארבעת המינים גזולים ושאולים ומצווה הבאה בעבירה | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – גדרי הדין

יש אומרים שפסול מצווה הבאה בעבירה הוא מדברי חכמים (תוס' סוכה ט, א, 'ההוא'; רמב"ן פסחים לה, א). ויש אומרים שהפסול מהתורה (ר"ת כמובא שם בתוס'; תוס' סוכה ל, א, 'משום'; כך משמע מריטב"א לא, א, 'אבל'; וכ"כ עיניים למשפט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - שאול וגזול, סוגיה כו - ארבעת המינים גזולים ושאולים ומצווה הבאה בעבירה | עם התגים | כתיבת תגובה

ט – קושיית הראשונים מדין סוכה גזולה

חכמים דרשו מהפסוק 'לך – שלך' למעט סוכה גזולה (כז, ב). והקשו תוס' ט, א, 'ההוא': "תימה תיפוק ליה משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה"? ותירצו, שפסול מצווה הבאה בעבירה הוא מדרבנן, והחידוש בגמרא שפסול סוכה גזולה מדאורייתא. וכ"כ רמב"ן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - שאול וגזול, סוגיה כו - ארבעת המינים גזולים ושאולים ומצווה הבאה בעבירה | עם התגים | כתיבת תגובה

י – ד' מינים שאולים

משנה מא, א: "יום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת, כל העם מוליכין את לולביהן לבית הכנסת, למחרת משכימין ובאין, כל אחד ואחד מכיר את שלו ונוטלו, מפני שאמרו חכמים: אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון בלולבו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - שאול וגזול, סוגיה כו - ארבעת המינים גזולים ושאולים ומצווה הבאה בעבירה | עם התגים | כתיבת תגובה