ארכיון הקטגוריה: סוגיות שנתבארו באריכות

א – במחלוקת הרז"ה והרדב"ז

לכאורה ישנה מחלוקת לגבי טיסה במטוס או נסיעה ברכבת שמתחילה מערב שבת ונמשכת בשבת לצורך מצווה, ולדעת רוב הפוסקים מותר. אולם בפועל יש להחמיר כפי שיבואר בהמשך. וכך הוא סדר הסוגיה: לדעת הרז"ה, ריב"ש (יז), תשב"ץ (א, כא), רשב"ש (תח), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - נסיעה במטוס או רכבת בערב שבת, עלייה על מטוס או רכבת ביום שישי והמשך נסיעה בשבת | כתיבת תגובה

ב – האם הטס במטוס או נוסע ברכבת על ידי גוי עובר באיסור תורה

בשו"ע ורמ"א (תד, א) מבואר שההולך מחוץ לתחום, למעלה מעשרה טפחים מעל ימים ונהרות, אפילו אם יצא מחוץ לי"ב מיל, לא עבר באיסור תחומין. אבל ביבשה, כאשר הלך יותר מי"ב מיל מעל גובה עשרה טפחים, יש להחמיר, שהוא אסור (וכך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - נסיעה במטוס או רכבת בערב שבת, עלייה על מטוס או רכבת ביום שישי והמשך נסיעה בשבת | כתיבת תגובה

ג – למעשה יש לאסור זולת מקרים נדירים ביותר

ואף שלרוה"פ גם אם ברור שיציאתו תגרום שיעבור באיסור תורה (משום פיקוח נפש או בעל כרחו), כל שהוא יוצא לצורך מצווה, רשאי לצאת בשלושת הימים הסמוכים לשבת, ולצורך רשות בשלושת הימים הראשונים שבשבוע. ואם רק יעבור באיסור דרבנן, כמעט לכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - נסיעה במטוס או רכבת בערב שבת, עלייה על מטוס או רכבת ביום שישי והמשך נסיעה בשבת | כתיבת תגובה

א – בין השמשות – משקיעה עד הכספת המערב וצאת הכוכבים

שבת לד, ב: "תנו רבנן: בין השמשות ספק מן היום ומן הלילה, ספק כולו מן היום, ספק כולו מן הלילה… ואיזהו בין השמשות – משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימין, הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון – בין השמשות, הכסיף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בין השמשות וצאת הכוכבים וזמני השבת, הלכה א - זמני השבת | כתיבת תגובה

ב – גדר השקיעה

רק לאחר ששקעה כל החמה ונעלמה מן העין, הוא זמן שקיעת החמה (מהר"ם אלשקר צו). וכן מבואר בהזמנים בהלכה לז, ג-ד, 3. כאן המקום לציין שעיקר המקורות שבפרק זה בנויים על סיכומו הבהיר, אמנם סידור הסוגיה, ההדגשות וההכרעות אינן על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בין השמשות וצאת הכוכבים וזמני השבת, הלכה א - זמני השבת | כתיבת תגובה

ג – שלושה כוכבים בינוניים

צאת שלושה כוכבים בינוניים הוא הזמן המובהק ביותר מבחינה הלכתית לתחילת הלילה, כ"כ בבאו"ה רסא, ב, 'שהוא': "שזהו הסימן המובהק  ללילה הנאמר בגמרא בכמה מקומות [בברכות ב, א, ופסחים ב, א, ומגילה כ, ב], וקודם לכן לא הוי לילה ודאי. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בין השמשות וצאת הכוכבים וזמני השבת, הלכה א - זמני השבת | כתיבת תגובה

ד – איזה הם שלושת הכוכבים הבינוניים

הכוכבים מאירים תמיד, אלא שביום, מרוב אורה של השמש, אין אורם ניכר, וכאשר מחשיך מתחילים לראותם, תחילה את אלה שאורם רב יותר ואח"כ את אלה שאורם מועט. ויעויין בהזמ"ב פרק מז, שהאסטרונומים קבעו מדרג למדידת אור הכוכבים. בתחילה חילקוהו ל-6 … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בין השמשות וצאת הכוכבים וזמני השבת, הלכה א - זמני השבת | כתיבת תגובה

ה – האם הכוכבים הם סיבת הלילה או סימן

עוד יש לעיין האם הופעת הכוכבים בפועל גורמת לתחילת הלילה, או שהופעת הכוכבים היא רק סימן. ונפקא מינא בחודש תשרי, שמצד ההחשכה של כיפת השמיים (לפי מס' המעלות שהחמה מעבר לאופק), אחר מספר מסוים של דקות מהשקיעה, היה ניתן לראות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בין השמשות וצאת הכוכבים וזמני השבת, הלכה א - זמני השבת | כתיבת תגובה

ו – האם זמן הכסיף העליון שווה לצאת הכוכבים

ר' יהודה אמר (שבת לד, ב), שהלילה מתחיל בוודאות כאשר הכסיף התחתון והעליון. ואילו זה שהלילה מתחיל מעת שיצאו שלושה כוכבים בינוניים, מובא בגמרא (שבת לה, א) בשם ברייתא, וכן אמר רב יהודה אמר שמואל. והגמרא הזכירה את זמן צאת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בין השמשות וצאת הכוכבים וזמני השבת, הלכה א - זמני השבת | כתיבת תגובה

ז- כמה זמן הוא בין השמשות

בשבת (לד, ב) בברייתא המביאה את דברי ר' יהודה שבין השמשות תלוי בהכספת המערב, מובאת דעת ר' נחמיה שהוא משך מהלך חצי מיל. ושם אח"כ מביאה הגמרא שתי דעות כמה הוא שיעור משך בין השמשות לפי ר' יהודה. לרבה הוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בין השמשות וצאת הכוכבים וזמני השבת, הלכה א - זמני השבת | כתיבת תגובה