ארכיון הקטגוריה: האם יש היתר ליטול תרופות בימינו

א – תרופות בימינו – דעת הציץ אליעזר

כתב בציץ אליעזר ח"ח טו, טו, שלשיטת הרי"ף, רש"י ותוספות ישנים, גזירת רפואה משום שחיקת סממנים היא גזירה כללית, שמתוך שיחשבו שמותר ליטול רפואות, ואדם בהול על רפואתו, יבואו בזמן אחר גם לידי טוחן דאורייתא כי יחשבו שגם הכנת התרופות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם יש היתר ליטול תרופות בימינו, הלכה ה - תרופות בימינו | כתיבת תגובה

ב – דעת המחמירים

פוסקים רבים סוברים שאסור למי שאינו ממש חולה ליטול תרופה, ומהם: רשז"א, בשש"כ לד, ג, ובהערה ז', וביאר שאין להקל למצטער, כי בדיוק עליו גזרו, שמא מתוך צערו ישחוק סממנים. וכך עולה מאג"מ או"ח ג, נג, שחולה שסובל ממיחוש נוסף, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם יש היתר ליטול תרופות בימינו, הלכה ה - תרופות בימינו | כתיבת תגובה

ג – צדדים נוספים להקל

הרב נויבירט בתשובה מלפני ארבעים שנה (אסיא ח"א עמ' 58) הזכיר את דעת המקילים לגמרי כי בטל הטעם, אלא שכתב שיש מקומות בעולם שמכינים תרופות בעצמם, ולכן רק כשיש שיקולים נוספים להתיר אפשר לצרף את סברת המקילים בתרופות בימינו. ומסיק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם יש היתר ליטול תרופות בימינו, הלכה ה - תרופות בימינו | כתיבת תגובה

ד – כדורים להפגת כאבים ולא לריפוי

בילקוט יוסף שכח, נב, מביא את דעת הציץ אליעזר לגבי כדורים להפגת כאבים, ומזכיר שיש חולקים ומחמירים, ומסכם שעל כל פנים מי שרגיל לבלוע מהם, רשאי להקל, עי"ש. וחיזק דבריו בסוף הספר עמ' תח-תט, במענה לתגובה. וצירף את הסברה הבסיסית, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם יש היתר ליטול תרופות בימינו, הלכה ה - תרופות בימינו | כתיבת תגובה

ה – לדעת רדב"ז גם בצער רגיל מותר ליטול תרופות

לרדב"ז ח"ג תר"מ, שחיקת סמנים איסור קל אפילו מאמירה לגוי בשבות דרבנן. ולכן היקל גם במצב של צער רגיל לשתות רפואה. וכ"כ בשערים המצוינים בהלכה צא, ג, על פי מה שכתב מהר"ם בנעט (מגן אבות שבת ל, א), שבמקום צער … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם יש היתר ליטול תרופות בימינו, הלכה ה - תרופות בימינו | כתיבת תגובה

א – תרופות שרגילים לקחת בכל יום

כתב ר"ש קלוגר בספר החיים שכח, כה, שמותר לקחת תרופות שהתחילו לקחת לפני שבת, שהואיל וכבר בערב שבת יודעים שיצטרכו להן, יכינו אותן בערב שבת, ואין לחוש לשחיקת סממנים. שכן למדנו (שבת קמ, א; שו"ע שכא, יח), לעניין חלתית שהתחילו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם יש היתר ליטול תרופות בימינו, הלכה ו - דין תרופות שנוטלים ברצף | כתיבת תגובה

ב – נטילת ויטמינים

כתב בשו"ע שכח, לז, שמותר לבריא ליטול מאכל שרק חולים אוכלים לרפואתם. וכן הדין לגבי ויטמינים. אבל למ"א מג, ומ"ב קכ, אם הוא נוטלם לחזק מזגו ולרפואה – אפילו לבריא אסור. ובאג"מ או"ח ג, נד, ביסס את דעת השו"ע, שכך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם יש היתר ליטול תרופות בימינו, הלכה ו - דין תרופות שנוטלים ברצף | כתיבת תגובה