ארכיון הקטגוריה: האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש

א – הותרה ודחויה – האם עושים כל מה שעושים בחול

סיכם בפמ"ג שכח, א"א ט, שלדעת רמב"ם (שבת ב, א), ר"ן (ביצה טו, ב, 'ומיהא') ורשב"א (שו"ת א, תרפא) – שבת דחויה אצל פיקוח נפש. ולמהר"ם מרוטנבורג (שו"ת סימן ר) הותרה. לכאורה מחלוקת זו קשורה למחלוקת נוספת (הובאה בב"י שכח, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ד - האם טוב להיעזר בגוי או קטן כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

ב – אין שתי המחלוקות תלויות זו בזו

אולם אין הכרח לומר ששתי המחלוקות תלויות זו בזו, שכן אפשר לומר שגם לסוברים 'הותרה', אף שבאמת כל מה שרגילים לעשות למען החולה המסוכן בחול מותר לעשות בשבת, ואין חובה לשנות, לכתחילה טוב למעט באיסורים (כמבואר בהמשך). ומאידך גיסא, גם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ד - האם טוב להיעזר בגוי או קטן כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

ג – דעת הרמב"ם ורדב"ז – דחויה ועושים לו כל שעושים בחול

וכן משמע מהרמב"ם שכתב (שבת ב, א): "דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות כשאר כל המצוות". ומנגד משמע ממנו שאין לחפש דרכים לשנות או להעזר בגוי, שכתב (שבת ב, ב): "כללו של דבר, שבת לגבי חולה שיש בו סכנה הרי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ד - האם טוב להיעזר בגוי או קטן כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

ד – אין כמעט נפקא מינא במחלוקת זו

נראה למעשה שאין כמעט משמעות הלכתית למחלוקת אם 'הותרה' או 'דחויה', כי כל אימת שהטיפול יועיל להרגשתו הגופנית הטובה של החולה, הרי שיש בזה השפעה על יכולתו להתמודד עם הסכנה, וגם לסוברים 'דחויה' ושאין עושים לחולה כל שעושים לו בחול, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ד - האם טוב להיעזר בגוי או קטן כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

ה – האם כשאפשר, צריך לעשות את המלאכה על ידי גוי או קטן

לכאורה לסוברים 'דחויה', כאשר אפשר, צריך לעשות את המלאכות על ידי גוי או קטן. אולם אמרו חכמים (יומא פד, ב): "אין עושים דברים הללו לא על ידי נכרים ולא על ידי קטנים, אלא על ידי גדולי ישראל". וכן כתב בשו"ע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ד - האם טוב להיעזר בגוי או קטן כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

א – האם להעדיף לעשות בשינוי

ביולדת הכל מסכימים שכאשר אפשר, יש לטפל בה בשינוי, וכפי שמבואר בשבת קכח, ב, ושו"ע של, א. השאלה מה הדין בחולים מסוכנים. כתב המגיד משנה (ב, יא), שנחלקו בזה הרמב"ן והרמב"ם: "וכתב הרמב"ן ז"ל, ושמעינן מינה דכל צרכי חולה אע"פ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ה - האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

ב – הקל הקל תחילה

וכבר למדנו כלל, שכאשר צריך לעבור על איסור לצורך הצלת חולה או מסוכן, יש לעבור על הקל הקל תחילה. כך מבואר בהלכות יוה"כ שו"ע תריח, ז-ח. וכן ברמ"א יו"ד קנה, ג, וביאור הגר"א כד. ולרבים דין זה מהתורה, אמנם בקרית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ה - האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

ג – האם יש מחלוקת למעשה

נראה שגם הרמב"ם והשו"ע יסכימו שכאשר אין שום חשש שהשינוי יעכב, לא בהווה ולא בעתיד, עדיף לשנות, שעושים הקל הקל תחילה, וכמו שלמדנו לגבי לידה (שו"ע של, א; וכן שו"ע שכח, טז), ויום הכיפורים (שו"ע תריח, ז-ח). וכן נראה למעשה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ה - האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

ד – פסקי הספרדים

ואמנם באול"צ ח"ב לו, ג, וילקוט יוסף שכח, קג, כתבו שאין לשנות, ומשמע גם כאשר השינוי אינו מעכב כלל. וכתבו שכך דעת שו"ע כפי שכתב בכה"ח שכח, עד, על פי המגיד משנה והרמב"ם. אולם מנגד כתב בספר 'רפואת השבת' ד, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ה - האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה

ה – גם הסוברים דחויה קרובים לומר בפועל הותרה

כתבתי לעיל (ד, ד) שאין כמעט מחלוקת בין הסוברים דחויה להותרה. וכ"כ בשש"כ לב, סה, שאם צריך אור וישנו פנס דולק אצל השכן שכבר הלך לישון, אין צריך להעיר אותו אלא מותר להדליק אור לחולה. וכתב בהערה קעד בשם רשז"א, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה האם צריך למעט באיסורים כשמטפלים בחולה מסוכן, ואם שבת הותרה או דחויה אצל פיקוח נפש, הלכה ה - האם ראוי להשתדל לשנות כדי למעט באיסור | כתיבת תגובה