ארכיון הקטגוריה: המותר והאסור בקריאה

א – הגדרת שטרי הדיוטות וטעם איסורם

לדעת רש"י (קמט, א, 'שמא ימחוק', 'אסור לקרותו'; קטז, ב, 'שטרי'), ר"י (תוספות קטז, ב, 'וכ"ש') ורא"ש (כג, א), שטרי הדיוטות שנאסרו הם שטרי מקח וממכר ושטרי חובות ומשכונות, משום 'ממצוא חפצך'. והוסיפו חכמים לגזור שלא לקרוא גם בשטרות שאין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - המותר והאסור בקריאה, המותר והאסור בקריאה | כתיבת תגובה

ב – הלכה למעשה

מקובל לפסוק כרש"י ורא"ש. כ"כ ב"ח שז, ה; שועה"ר שז, כא- כב; מ"ב שז, נב; שש"כ (כט, מז-מט, הערה קכד וקכז). ומטעם זה כתבו שאין בקריאת אגרת שלום איסור עצמי אלא האיסור רק מחשש שמא יקרא בשטרי הדיוטות, ולכן למתענגים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - המותר והאסור בקריאה, המותר והאסור בקריאה | כתיבת תגובה

ג – שטרי הדיוטות ממש לצורך מצווה

לפי רש"י ורא"ש, גם שטרי הדיוטות ממש (שיש בהם חשבונות) הותרו לצורך מצווה, כמובא במ"א שכג, ה, ומ"ב כ. וכ"כ במנחת איש כט, מט- נ, שמותר להכין להתרמות של מצווה פתקאות שבהם רשומים סכומים שונים ואח"כ להצמידם לשמות התורמים כדי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - המותר והאסור בקריאה, המותר והאסור בקריאה | כתיבת תגובה

ד – פרסומות לצורך מצווה

בארח"ש כב, קכט, הסתפק אם מותר לקרוא מודעות פרסום של מכירת חפצי מצווה, שאולי מפני שכוונת המפרסם לרווח, אף שהרוצה לקנות מכוון למצווה, אסור. וכתב בשם ר"ן קרליץ, שמותר אם אין במודעות סכום. ע"כ. ונלענ"ד שהדין תלוי במידת הצורך בהזכרת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - המותר והאסור בקריאה, המותר והאסור בקריאה | כתיבת תגובה

ה – עיון והרהור בשטרי הדיוטות (בענייני עסקים)

לדעת אור זרוע (ח"ב שנח), מרדכי (רנד), וראבי"ה (ביצה תשדם), מותר לעיין ולהרהר בשטרי הדיוטות משום 'שדיבור אסור הרהור מותר', והיות והשטר הוא מוקצה לכן גוי יחזיק וישראל יעיין. אולם לדעת הרא"ש (כג, א) בשם רבנו יונה, הרשב"א (בחידושיו קמט, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - המותר והאסור בקריאה, המותר והאסור בקריאה | כתיבת תגובה

ו – שלטי רחובות

כתב בשו"ע שז, יב, עפ"י הרי"ף סג, ב, והרא"ש כג, א, שכל כתב שיש בו שני שינויים משטר, מצד צורת הכתיבה ומצד המקום שעליו נכתב, מותר לקוראו בשבת ולא גזרו בו שמא יבוא לקרוא בשטרי הדיוטות, ולכן: "אם חקק בכותל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - המותר והאסור בקריאה, המותר והאסור בקריאה | כתיבת תגובה

ז – לימוד בספרי חכמות

הרמב"ם (פירוש המשניות כג, ב) אסר ללמוד בשבת בספרי מדע וחכמה, משום שהם בכלל שטרי הדיוטות שחכמים אסרו, ורק בדברי תורה מותר לקרוא לדעתו. והרמב"ן והרשב"א (תשובה ח"ז רפח), סוברים שמותר ללמוד בספרי מדע וחכמה, משום שלא יבואו להחליף בין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - המותר והאסור בקריאה, המותר והאסור בקריאה | כתיבת תגובה

ח – קריאה שיש לו ממנה תענוג

פסק בשו"ע שז, טו, עפ"י הגמרא שבת קמט, א: "כותל או וילון שיש בו צורות חיות משונות או דיוקנאות של בני אדם של מעשים כגון מלחמות דוד וגלית וכותבים זו צורת פלוני וזה דיוקן פלוני, אסור לקרוא בו בשבת". עד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - המותר והאסור בקריאה, המותר והאסור בקריאה | כתיבת תגובה

ט – תמונות רבנים – כתב המהלך תחת הצורה

עפ"י המבואר בגמ' קמט, א, ושו"ע שז, טו, על כתב שמתחת לתמונה, כתב באול"צ ח"ב כו, ב, שאסור לעיין בתמונות של רבנים שמודפסים תחתיהם שמותם. אולם במגילת ספר עז, א, למד מרש"י, שהאיסור לקרוא כתב שתחת לתמונה הוא כאשר כתוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - המותר והאסור בקריאה, המותר והאסור בקריאה | כתיבת תגובה

י – קריאת החלקים השונים שבעיתון

יש שאסורים מן הדין, והם פרסומות מכירה, מדורי כלכלה מעשיים, הוראות בישול, הוראות להפעלת מחשב ושדרוגו, תיקון ושיפוץ הבית, וכיוצא בזה. ויש שאסורים משום גזרה שמא יקרא בשטרי הדיוטות ולרוה"פ הותרו למתענג, והם סיפורי חולין, ידיעות חדשות ושאר ידיעות שאינן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - המותר והאסור בקריאה, המותר והאסור בקריאה | כתיבת תגובה