ארכיון הקטגוריה: מלאכת קורע

א – כאשר הקריעה היא תיקון

כתב בבאו"ה שמ, יד, 'ולא נתכון', וכן שמ, יג, 'אין', בדעת הרמב"ם, שמלאכת 'קורע' היא גם כשאין קלקול בקריעה אלא היא עצמה מתקנת את שני החלקים שהוא קורע זה מזה. ולכן כתב הרמב"ם (י, י) דין הפותח בית הצוואר בשבת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - קורע, מלאכת קורע | כתיבת תגובה

ב – דעת שועה"ר

לשועה"ר שמ, יז, רק מי שקורע גופים שונים שנתחברו חייב, כגון: בגד שארוג מחוטים רבים או שתי חתיכות שחוברו בתפירה או דבק, אבל הקורע נייר שלם, לא שייך בזה איסור קורע, ולכן מותר לקרוע עור שעל פי חבית, ואם תיקן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - קורע, מלאכת קורע | כתיבת תגובה

ג – הוצאת חוטים מבגד חדש – מכה בפטיש

שבת עה, ב, המסיר חוטים שנותרו בבגד אחר אריגתו ומכערים אותו, עובר באיסור 'מכה בפטיש'. ואם הסירם כמתעסק פטור. וכ"כ בשו"ע שב, ב. כיוצא בזה אסור מהתורה להוציא חוט מכליב, משום 'מכה בפטיש'. וכן אסור לקרוע את הכיסים החיצוניים שבחליפה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - קורע, מלאכת קורע | כתיבת תגובה

ד – תפירה לזמן וקריעת תפירה זו

נחלקו אם תפירה לזמן וקריעת תפירה כזו אסורות. היינו האם דין תפירה כקשירה, שלזמן קצר אין איסור, או שיש לה דין אחר. לדעת מרדכי (שסח), רבנו פרץ (הגהת סמ"ק רפב, טז), שיבולי הלקט (קח), הגהת מרדכי (תנז) בשם ריב"א ועוד, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - קורע, מלאכת קורע | כתיבת תגובה

ה – קריעת חוט הנמשך מבגד (הערה 8)

כדעת באו"ה שאין איסור קריעה בחוט כתב גם בפמ"ג שיז, א"א כ. ויש אומרים לפי"ז שמותר לקרוע חוט הנמשך מבגד (ארח"ש יא, הערה כו, בשם הר"נ קרליץ). ואמנם אשה שאורגת ומקטעת את הנימים היוצאים מן האריגה חייבת משום 'מחתך', שחותכתן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - קורע, מלאכת קורע | כתיבת תגובה

ו – הערה 8 – הסרת תווית של מכבסה מהבגד

תווית שמהודקת על ידי סיכה בשני מקומות נחשבת כתפורה מהתורה. אלא שהתווית משמשת לכך שידעו במכבסה של מי הבגד. וכתב בארח"ש יא, יג, שאם היא במקום שמיד מסירים אותה כי היא מכערת את הבגד, הרי היא תפירה לזמן, שאין משאירים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - קורע, מלאכת קורע | כתיבת תגובה

ז – פתיחת מעטפה של מכתב (הערה 8)

לדעת פר"ח יו"ד קיח, וקול אליהו ח"א או"ח יח, אסור מהתורה לפתוח או לקרוע מכתב, משום 'קורע'. וכ"כ במ"ב שמ, מא, ובאו"ה 'הנייר'. ורק לצורך גדול התיר על ידי גוי. וכ"כ בשש"כ כח, ו. לעומת זאת לדעת מהרי"ל בהל' יו"ט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - קורע, מלאכת קורע | כתיבת תגובה

ח – צמר גפן

כתב בשש"כ לה, כ: "רצוי להימנע מקריעת צמר גפן בשבת". וכתב בהערה, שבספר מנוחה נכונה אסר משום 'פוצע' שהיא הפך 'אורג'. ובשו"ת צור יעקב כתב שהוא 'קורע'. ובחוט שני אסר משום מתקן מנא, כמובא בארח"ש יא, כ. ומנגד רשז"א פקפק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - קורע, מלאכת קורע | כתיבת תגובה

ט – הוצאת בגד מקוצים

בגד שנתפש בקוצים, מותר להסירו בנחת, תוך השתדלות שלא לתלוש קוצים, שהואיל ואין ביטחון שיתלשו קוצים הוא דבר שאינו מתכוון ומותר. כ"כ בילקוט יוסף ח"ה עמ' קמז-קמח.

פורסם בקטגוריה הלכה יא - קורע, מלאכת קורע | כתיבת תגובה