ארכיון הקטגוריה: מקור איסור חשמל שאין בו חוט להט

א – דעת מרן הרב שהאיסור מהתורה משום מבעיר ומכבה

בדורות האחרונים, בעקבות גילוי כוח החשמל ורתימתו לשימוש האדם, התעוררה השאלה, האם מותר להשתמש בו בשבת. לדעת מרן הרב קוק זצ"ל החשמל דינו כאש. וכ"כ באורח משפט עא (משנת תרצ"ד), לגבי השימוש ברמקול בשבת ויום טוב: "לכאורה כל פעולה שגורמים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - איסור חשמל מהתורה או מחכמים, מקור איסור חשמל שאין בו חוט להט | כתיבת תגובה

ב – המסכימים שהאיסור מהתורה

וכ"כ בישכיל עבדי ה, לח; הרב זילבר בברית עולם, פרק המבעיר והמכבה ס"ק א; שו"ת מים חיים או"ח קלד, לרב יוסף משאש; הרב חיים כסאר בשו"ת קיץ המזבח (וכך מסרו בשם הגאון מטשעבין, כמובא במנחת יצחק ג, מא, ודעת המנח"י … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - איסור חשמל מהתורה או מחכמים, מקור איסור חשמל שאין בו חוט להט | כתיבת תגובה

ג – דעת החזון איש שהאיסור מהתורה משום בונה

והחזו"א (או"ח נ, ט), סבר שבהפעלת מכשיר חשמלי עוברים על מלאכת בונה. מפני שעל ידי הפעלת החשמל המכשיר מתעורר ממוות לחיים ונמצא המפעיל בונה אותו אז. ועוד, שעל ידי החשמל נעשים פרקיו מחוברים זה לזה. (ועיין גם בהתכתבותו עם הרב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - איסור חשמל מהתורה או מחכמים, מקור איסור חשמל שאין בו חוט להט | כתיבת תגובה

ד – הוספת זרם

אם איסור חשמל משום אש, גם הוספת זרם אסורה מהתורה. אבל לחזו"א שהאיסור משום בונה, אין בהוספת זרם איסור בונה, משום שהמעגל כבר קיים (אנציקלופדיה תלמודית חשמל 171-173).

פורסם בקטגוריה הלכה ב - איסור חשמל מהתורה או מחכמים, מקור איסור חשמל שאין בו חוט להט | כתיבת תגובה

ה – האוסרים מדרבנן

רבים כתבו שהשימוש בחשמל אסור מדברי חכמים בלבד. וכך כתב בשו"ת בית יצחק (ח"ג יו"ד ב, מפתחות והגהות סי' לא), לגבי טלפון, שאיסור השימוש בחשמל משום נולד, כמו שאסור לתת ריח בבגדים (ביצה כג, א). בנוסף לכך, בטלפון יש גם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - איסור חשמל מהתורה או מחכמים, מקור איסור חשמל שאין בו חוט להט | כתיבת תגובה

ו – גם לדעת המקילים רבים אינם מקילים בחשמל כאיסור דרבנן לכל דבר

הרבה פוסקים, למרות שסוברים שאין איסור חשמל מהתורה, למעשה לא הסכימו להקל בו כאיסור דרבנן. למשל, אין מתירים לבקש מגוי להדליק מכשירי חשמל לצורך מצווה, וק"ו שאין מתירים להדליק מכשירי חשמל בשינוי לצורך מצווה. וכן מובא בשם ריש"א, שסובר כעקרון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - איסור חשמל מהתורה או מחכמים, מקור איסור חשמל שאין בו חוט להט | כתיבת תגובה

ז – דיני כתיבה במחשב וצילום במחשב

יבוארו בהרחבות להלן יח, א, ד-ז.

פורסם בקטגוריה הלכה ב - איסור חשמל מהתורה או מחכמים, מקור איסור חשמל שאין בו חוט להט | כתיבת תגובה