ארכיון הקטגוריה: סחיטת פירות

א – סחיטת משקים מהתורה ומדרבנן

במשנה (שבת קמג, ב): "אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משקין". ובגמרא (קמה, סע"א): "אמר רב חייא בר אשי אמר רב: דבר תורה – אינו חייב אלא על דריסת זיתים וענבים בלבד. וכן תני דבי מנשה: דבר תורה – אינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - סחיטת פירות, סחיטת פירות | כתיבת תגובה

ב – שאין בורר בסחיטת משקים

מבואר בשו"ע שכ, ז, שמותר לסחוט כבשים ושלקות לצורך גופם. וכתב במ"א שיט, טז, שאין בזה איסור בורר כי "במין אחד לא שייך ברירה… וכן משמע בסימן שכ, דלא אסרו סחיטה משום בורר, שהכל מין אחד".

פורסם בקטגוריה הלכה ח - סחיטת פירות, סחיטת פירות | כתיבת תגובה

ג – מותר לסחוט ענבים לתוך מאכל

שבת קמד, ב: "אמר רב יהודה אמר שמואל: סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הקדרה, אבל לא לתוך הקערה". וכן פסקו רי"ף, רמב"ם (ח, י), תוס', ועוד ראשונים. וכ"כ בשו"ע שכ, ד. אמנם לדעת ר"ח אין דברי שמואל להלכה. והרא"ש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - סחיטת פירות, סחיטת פירות | כתיבת תגובה

ד – האם אפשר שחלק מהמשקים יזובו לצד

כתב בשו"ע (או"ח תקה, א) שמשקה הבא לאוכל מותר באחד משני אופנים – או שבא לתקנו אף על פי שלא נבלע בו, או שיבלע בו אע"פ שאינו מתקנו. בארח"ש ד, הערה כו, הביא דוגמא לסחיטת לימון על דג, שאף שהלימון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - סחיטת פירות, סחיטת פירות | כתיבת תגובה

ה – לימונים

כתבו כמה ראשונים שלימונים דינם כפירות שאין רגילים לסחוט למימיהם, הואיל ומשתמשים במיץ לימון לצורך טיבול מאכלים, ולכן מותר לסוחטם אפילו למימיהם, כדין פרישים ועוזרדים. כ"כ שו"ת הרא"ש כב, ב; רי"ד; תניא רבתי; טור ועוד. אלא שתמה הב"י על מנהג … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - סחיטת פירות, סחיטת פירות | כתיבת תגובה

ו – מותר לאכול אשכולית בכפית

באז נדברו ב, יג, החמיר, כי תוך שהוא לוקח מהאשכולית בכף הוא סוחט, וזוהי דרך סחיטה ולא כלאחר יד, ובנוסף לכך, אחר שהוא גומר לאכול את האשכולית הוא שותה את המיץ, הרי שהוא רוצה בכך. לעומת זאת בשש"כ ה, יב, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - סחיטת פירות, סחיטת פירות | כתיבת תגובה

ז – האם מותר לשתות את המיץ שנותר מאשכולית וסלט פירות

כיוון שפירות אלו נועדו לאכילה, הרי דינם כמבואר במשנה (שבת קמג, ב), לפי דעת ר' יהודה שהלכה כמותו, שפירות שנועדו לאכילה וזבו מהם משקים, מותרים. וכ"כ בילקוט יוסף שכ, כב; קנין תורה בהלכה ו, יח; מנחת איש ב, לג; ארח"ש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - סחיטת פירות, סחיטת פירות | כתיבת תגובה

ט – סחיטת בוסר לתוך אוכלים לצורך אכילה לאלתר

בשו"ע שכ, ה, הביא שתי דעות, לי"א מותר לסחוט בוסר לתוך אוכל, ולר"ת אסור. ומשמע שהעיקר לדעתו כר"ת שאסר. וטעם האיסור, כי הבוסר אינו ראוי לאכילה והרי הוא בורר אוכל מפסולת. לפי"ז כתבו עולת שבת וט"ז, שלצורך סעודה לאלתר מותר. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - סחיטת פירות, סחיטת פירות | כתיבת תגובה

ח – מציצת פרי

לרא"ם (יראים רעד) אסור, לשיבולי הלקט (סי' צ) מותר, דאין דרך סחיטה בכך, ואין חשיבות למשקה שבתוך פיו. וכתב א"ר, שנכון להחמיר בזיתים וענבים. וכ"כ מ"ב שכ, יב, ופירש שזה דווקא כשאינם בתוך פיו, אבל בתוך פיו ודאי מותר למצוץ, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - סחיטת פירות, סחיטת פירות | כתיבת תגובה

א – עיבוד וכבישה במאכלים

שבת עה, ב: "אמר רבה בר רב הונא: האי מאן דמלח בישרא חייב משום מעבד. רבא אמר: אין עיבוד באוכלין. אמר רב אשי: ואפילו רבה בר רב הונא לא אמר אלא דקא בעי ליה לאורחא (לדרך), אבל לביתא – לא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - איסור כבישה ומליחה במאכלים, סחיטת פירות | כתיבת תגובה