ארכיון הקטגוריה: עריכת שינויים בשעון שבת

א – הסוברים שאסור לערוך שינויים בשעון שבת ומקורם

יש אוסרים לערוך כל שינוי בשעון שבת במשך השבת, מפני שלדעתם זה דומה לאיסור להסתפק מן השמן שבנר, כמבואר בגמרא (ביצה כב, א): "עולא איקלע לבי רב יהודה, קם שמעיה זקף לה לשרגא. איתיביה רב יהודה לעולא: הנותן שמן בנר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - שעון שבת והרחקת זמן פעולתו, עריכת שינויים בשעון שבת | כתיבת תגובה

ב – סברת המתירים

לעומתם, אחרונים רבים כתבו שאין איסור לערוך שינויים בשעון השבת (אם כי במקרים מסוימים היא תיחשב כגרמא, כפי שיבואר בהמשך). ראשית, מפני שאמנם לרא"ש האיסור ליטול שמן מן הנר מפני שממעט את זמן הבעירה שלו, אך לדעת התוס' ביצה כב, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - שעון שבת והרחקת זמן פעולתו, עריכת שינויים בשעון שבת | כתיבת תגובה

ג – האם המתגים מוקצה

לדעת המתירים, הואיל ומותר לשנות את מתגי השעון בשבת, אין המתגים של שעון שבת נחשבים מוקצה. אולם בשש"כ יג, לג, כתב, שאם הזרם מנותק מותר להוציא את התקע מהשקע או לשנות את מצב המתג, כדי שכאשר שעון השבת יחבר את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - שעון שבת והרחקת זמן פעולתו, עריכת שינויים בשעון שבת | כתיבת תגובה

ד – דעות המתירים למעשה באיחור הזמן

כתב בשמירת שבת כהלכתה (יג, כח, ובהערה צז; כג, הערה עה), שמותר להאריך מצב. וכן מובא מלשונו של הרב שלמה זלמן אויערבך בשלחן שלמה (שלד, טז, ב), על דחיית הכיבוי "שאין בזה חשש איסור כלל וכלל". וקירוב הדלקה הוא גרמא. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - שעון שבת והרחקת זמן פעולתו, עריכת שינויים בשעון שבת | כתיבת תגובה

ה – המתירים להקדים את זמן פעולת השעון לצורך גדול

הקדמת פעולת השעון נחשבת 'גרמא', ולצורך גדול מתירים 'גרמא'. ואמנם באנציקלופדיה תלמודית כרך יח בנספח לערך חשמל עמודים תרעג-תרעד, מובאת דעת שו"ת בן יהודה קנ"א, שאין הפעלה על ידי שעון שבת נחשבת גרמא אלא פעולה ישירה. אבל לרוה"פ זוהי פעולת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - שעון שבת והרחקת זמן פעולתו, עריכת שינויים בשעון שבת | כתיבת תגובה

ו – המתירים להקדים זמן פעולת שעון בלא צורך גדול

ויש מקילים יותר בגרמא, ולפי זה התירו לערוך כל שינוי בשעון שבת כולל הקדמת הכיבוי והקדמת ההדלקה, וכ"כ בשמ"ש ומגן ג, ה, לרב שלום משאש, וזה לשונו: "קנצי למלין דגרם כיבוי או גרם הדלקה מותר בין בשבת בין ביום טוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - שעון שבת והרחקת זמן פעולתו, עריכת שינויים בשעון שבת | כתיבת תגובה

ז – הוצאת נורה והכנסתה בעת שהחשמל מנותק

כתב בשערים המצוינים בהלכה ח"ב קו"א צח, ח, שאסור משום בונה להבריג נורה לבית הנורה, ואיסור זה מדרבנן ואולי מדאורייתא. ואף אם יתכוון להוציא את הנורה מיד אחר השבת, כך שאינה קבועה שם, חיישינן שמא ישכח. ובמקום מצווה אפשר לבקש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - שעון שבת והרחקת זמן פעולתו, עריכת שינויים בשעון שבת | כתיבת תגובה