ארכיון הקטגוריה: פתיחת קופסאות ואריזות

א – קופסאות שימורים

משנה (שבת קמו, א): "שובר אדם את החבית לאכול הימנה גרוגרות (תאנים יבשות), ובלבד שלא יתכוון לעשות כלי". ושם בגמרא הובאה ברייתא: "רבן שמעון בן גמליאל אומר: מביא אדם חבית של יין ומתיז ראשה בסייף". אלא שנחלקו הראשונים מה התירו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - פתיחת קופסאות שימורים, פתיחת קופסאות ואריזות | כתיבת תגובה

ב – שתי הסיבות לחומרת החזו"א והתשובות לכך

אלא שהחזו"א (נא, א-יא) החמיר בזה וכתב: "יש לאסור משום גזירה דלמא יכוין לשם פתח… והרבה בני אדם דעתם על הקופסא לשמש בה להניח בה בורית או מסמרים וכיוצא בו… ואפשר דאף בדעתו לזורקה אין מתחשבים עם כוונתו, דלא מצינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - פתיחת קופסאות שימורים, פתיחת קופסאות ואריזות | כתיבת תגובה

ג – האם כדאי לנקוב חור בתחתית הקופסא

הציע בשש"כ ט, ג, לפתור את חשש החזו"א על ידי ניקוב הכלי בצידו או בתחתיתו, כך שבעת פתיחת הקופסא לא תוכל להיחשב כלי. וכך דעת מנחת יצחק ד, פב (לג-לח) אליבא דהחזו"א. אולם לדעת התהילה לדוד יש בזה איסור דרבנן, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - פתיחת קופסאות שימורים, פתיחת קופסאות ואריזות | כתיבת תגובה

א – פתיחת שקית חלב

בנוסף למקורות שהובאו בהערה 6 משבת קמו, א, לעניין שבירת חבית תאנים וחבית יין, וקריעת חותלות, אמרו בגמרא בביצה לא, ב: "אמר שמואל… חותמות שבכלים – מתיר מפקיע וחותך". רש"י: "כגון תיבה הנעולה על ידי קשר חבל, מתיר ומפקיע וחותך, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - פתיחת שקיות חלב וסוכר, פתיחת קופסאות ואריזות | כתיבת תגובה

ב – חומרת החזו"א

ולדעת החזו"א (נא, י), ההיתר לעשות פתח שישמש להוצאת היין מהחבית, הוא דווקא במגופה, שאינה חלק מהחבית. אבל בחבית עצמה אסור מדרבנן לעשות פתח שישמש להוצאת היין עד סיומו. ורק דרך קלקול, שלא יוכלו יותר להשתמש בחבית זו לשמירת יין, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - פתיחת שקיות חלב וסוכר, פתיחת קופסאות ואריזות | כתיבת תגובה

ג – התשובה לדבריו

אמנם לעצם העניין יש להשיב שדין השקיות הללו כחותלות, ולא כגוף חבית מוסתקי. ובחותלות אין איסור לעשות פתח שיועיל להוצאת התכולה. ואין להקשות ממה שאמרו בביצה (לג, ב) בחבית מוסתקי שמותר לשוברה ובתנאי שלא יעשה אותה כלי, היינו שלא יעשה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - פתיחת שקיות חלב וסוכר, פתיחת קופסאות ואריזות | כתיבת תגובה

ד – האם יש חשש קורע בפתיחת השקיות

והיו אחרונים שהעלו חשש נוסף, שמא בפתיחת שקית חלב או סוכר או קרטון חלב יש חשש קורע (עיין ארח"ש יב, ו-ז; יב, יד). אבל כבר למדנו שהתירו קריעת חותל, וחיתוך חותמות של כלים, ולא חששו לקורע ובונה, כי האריזה הדומה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - פתיחת שקיות חלב וסוכר, פתיחת קופסאות ואריזות | כתיבת תגובה

ה – קריעת אריזות של טיטולים וממחטות וכדומה

לכאורה ממה שכתב במ"ב שמ, מא, ובאו"ה 'הניר', עפ"י פר"ח, שאסור לפתוח מעטפה של מכתב, ואפילו אם יש בזה צורך גדול, עולה שאסור לקרוע אריזות של דברים שאינם מאכל. אמנם הט"ז תקיט, סוסק"ה כתב בשם מהרי"ל בהל' יו"ט, שאם גוי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - פתיחת שקיות חלב וסוכר, פתיחת קופסאות ואריזות | כתיבת תגובה

א – פתיחת פקקי מתכת של בקבוקים

אין בפתיחת פקקים אלו חשש סותר, שכן למדנו שמותר להסיר מגופת חבית (משנה שבת קמו, א), והמגופה היתה עשויה מחומר שונה מן החומר של החבית, ובה היו סותמים את החבית. וכשרצו ליטול את מה שבחבית, היו מסירים את המגופה. וכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - פתיחת בקבוקים, פתיחת קופסאות ואריזות | כתיבת תגובה