ארכיון הקטגוריה: צחצוח שיניים

א – חשש סחיטה

יש סוברים שאסור להשתמש במברשת מפני איסור סחיטה של דש, היינו שהוא מרטיב תחילה את המברשת במים ורוצה שהם יצאו בעת הצחצוח על שיניו. ועיין לעיל בפרק יא, ז, ובהרחבות. ואף ששערות המברשת מניילון, דינם כדין שיער, וכתב המגיד משנה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - צחצוח שיניים ומשחת שיניים, צחצוח שיניים | כתיבת תגובה

ב – חשש רפואה

בספר אהל משה ח"ב צח, אסר הצחצוח מפני שהוא רפואה ומוריד דם. אולם כיום שכל הבריאים מצחצחים שיניהם עם משחה או מי פה, אין זה נחשב רפואה. וגם בדרך כלל אין יורד דם בעת צחצוח השיניים. וכן התירו בקצה"ש ח"ז … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - צחצוח שיניים ומשחת שיניים, צחצוח שיניים | כתיבת תגובה

ג – שבירת קיסמים

ויש שרצו לאסור מפני שבצחצוח הוא שובר קסמים במברשת (מנח"י ג, מח), וכדברי הרמ"א שלז, ב, שאסר מטעם זה להשתמש במברשת בגדים, וביארו במאמ"ר ותו"ש שאף שהוא מקלקל מ"מ אסור מדרבנן, ואף בפס"ר אסור. אולם יש להתיר מכמה צדדים: א' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - צחצוח שיניים ומשחת שיניים, צחצוח שיניים | כתיבת תגובה

ד – משחת שיניים

בציץ אליעזר ז, ל (ב, א-ג) מבאר שאסור להשתמש במשחה כי הוא ממרח אותה על שיניו, וכפי שאסרו להשתמש בסבון סמיך ובמשחות שונות. ואף שלא כתב במפורש שמותר להשתמש במברשת, כך משמע. וכן דעת אג"מ או"ח א, קיב, ואול"צ ח"ב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - צחצוח שיניים ומשחת שיניים, צחצוח שיניים | כתיבת תגובה

ה – המחמירים והמתירים

למעשה יש שהחמירו שלא לצחצח שיניים בשבת. וכ"כ במנח"י ג, מח. וכ"כ בארח"ש יז, כט, עפ"י שלושה נימוקים. א' סחיטה, ב' ממרח במשחה, ג' מוריד דם. וכפי שלמדנו בכולם הדין להקל. וגם במנחת איש יג, נג, כתב להחמיר משום סחיטה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - צחצוח שיניים ומשחת שיניים, צחצוח שיניים | כתיבת תגובה

ו – למעשה ההיתר לכולם לכתחילה

והנראה שכיום שרגילים להקפיד כל כך על צחצוח שיניים, ההימנעות מצחצוח גורמת בוודאי צער, וגם עלול לצאת ממנו ריח רע, שכבר אין רגילים בו. ולכן לכתחילה אפשר להורות לצחצח שיניים. וגם אין צריך לייחד מברשת מיוחדת לחול, שהואיל והצחצוח הוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - צחצוח שיניים ומשחת שיניים, צחצוח שיניים | כתיבת תגובה

ז – שטיפת המברשת כשאין מתכוונים להשתמש בה עוד בשבת

כתב באג"מ או"ח א, קיב, ואול"צ ח"ב לה, ו, שאם אין לו צורך עוד במברשת זו בשבת, אין לשוטפה בשביל מחר. אולם מצינו שמותר לעשות דברים שאין בהם טרחה ורגילים לעשותם בלא לחשוב, גם כשמעשייתם תצמח תועלת ליום חול, ובלבד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - צחצוח שיניים ומשחת שיניים, צחצוח שיניים | כתיבת תגובה