ארכיון הקטגוריה: קושר ומתיר

א – ביאור המחלוקת בין השיטות

נחלקו האמוראים בירושלמי שבת פרק טו הלכה א לגבי קשירת יריעות המשכן ויריעות החצר ליתדות שהיו תוקעים באדמה בעת הקמת המשכן בימי הנדודים במדבר: יש אומרים, שהואיל והבטיח ה' לישראל שיכניסם לארץ, הקמת המשכן במדבר היתה לשעה, וממילא אין זו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - קושר ומתיר, קושר ומתיר | כתיבת תגובה

ב – קשר של הדיוט לזמן בינוני

אחת המחלוקות למעשה בין שתי השיטות היא לגבי קשירה של הדיוט לזמן בינוני, שלשיטת רש"י ורא"ש אסורה מדרבנן, ולרי"ף ורמב"ם מותרת. כך מקובל לפרש, וכ"כ מאמ"ר שיז, א; מחצית השקל יד;  פמ"ג א"א ג; באו"ה 'שאינו' ועוד רבים. אמנם לשלטי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - קושר ומתיר, קושר ומתיר | כתיבת תגובה

ג – מחמירים כשתי השיטות ובספק נוסף מקילים

למעשה, אף שמדובר באיסור דרבנן, מחמירים כשתי השיטות, שאלו שתי שיטות חשובות, שאי אפשר להתעלם מאחת מהן. וכן דעת הרמ"א שיז, א, שהביא את דעת רש"י ורא"ש ומנגד גם חשש לדעת שלטי גיבורים שלפי שיטת הרי"ף והרמב"ם קשר על קשר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - קושר ומתיר, קושר ומתיר | כתיבת תגובה

ד – בגדר זמן של קשר של קיימא האסור מהתורה

קשר של קיימא האסור מהתורה (לרי"ף ולרמב"ם בתנאי שיהיה גם קשר של אומן), הוא זה שנועד לתמיד (היינו עד שהחבל יתבלה), וכך דעת רש"י[2], שיבולי הלקט, יראים, ריב"ש, ט"ז, שועה"ר ומ"ב, וכך מוסכם על רוב ככל הפוסקים. אמנם מצינו פוסקים שהחמירו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - קושר ומתיר, קושר ומתיר | כתיבת תגובה

ה – קשר לזמן קצר מותר

לרש"י ורא"ש, בכל מקרה קשר שנועד לזמן קצר מותר. ולרי"ף ורמב"ם, בתנאי שלא יהיה של אומן. משך זמן קצר לדעת מרדכי וטור – פחות משבוע, ולכלבו והגה"מ – פחות מיממה. וכיוון שזו מחלוקת בדרבנן, העיקר כדעת המקילים. ואמנם אחרונים רבים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - קושר ומתיר, קושר ומתיר | כתיבת תגובה

ו – הקשרים המותרים לגמרי

כתבתי דרגה רביעית, שהיא דרגת הקשרים המותרים, שחיבורם קל עד שאינם נחשבים קשרים, ומותר לקשור אותם אפילו לזמן ארוך. ושתי דוגמאות לזה:  א) קשר אחד (ח"א כז, א). ב) עניבה (שו"ע שיז, ה, באו"ה 'עניבה'). בעניין קשר אחד, עיין ארח"ש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - קושר ומתיר, קושר ומתיר | כתיבת תגובה

ז – קשר שיש ספק לזה שקושרו לכמה זמן ישאר

קשר הדיוט שהקושר אותו מסתפק אם ישאר לזמן קצר או בינוני, אבל ברור שלא ישאר לתמיד. לט"ז שיז, ב, ולשועה"ר, מותר לקושרו, ואם עמד זמן בינוני מותר להתירו. ובספר תורת שבת למד מרש"י קיב, א, שאסור. והובא בארח"ש י, יז. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - קושר ומתיר, קושר ומתיר | כתיבת תגובה

ח – קשר שצריכים אותו לזמן קצר אבל ישאר בפועל לתמיד

קשר הדיוט שצריכים אותו לזמן קצר, אבל בפועל יישאר לתמידות: לדעת מהרי"ל דיסקין בקו"א לה, אין בזה איסור תורה (גם לרש"י ורא"ש), כי אין זקוקים לקשר לעולם, והסתפק אם מותר. ורשז"א שש"כ לה, הערה סז, התיר. לפי"ז אין איסור לקשור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - קושר ומתיר, קושר ומתיר | כתיבת תגובה

ט – קשר שרגילים לקושרו לזמן ארוך

קשר שלפעמים נמלכים להשאירו תמיד, אסרו חכמים לקושרו לזמן קצר (מ"ב שיז, לד, עפ"י יראים). קשר שדרך העולם לעשותו לתמיד, אף אם יתכוון לעשותו לזמן קצר – אסור, ולכן אסור בכל אופן לקשור ציצית (באו"ה שיז, א, 'הקושר'). אבל אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - קושר ומתיר, קושר ומתיר | כתיבת תגובה

י – דיני נמלך בזמן הקשר

כתב בשו"ת אבני נזר (קפא, ד), קיימא לן בכל התורה (חוץ מטומאה) שמחשבה מוציאה מידי מחשבה אך אין בכוחה להוציא מידי מעשה. ולכן: הקושר קשר על דעת להתירו תוך זמן קצר ואח"כ נמלך שלא להתירו לעולם, מועילה מחשבתו לתת עליו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יג - קושר ומתיר, קושר ומתיר | כתיבת תגובה