ארכיון הקטגוריה: רחצה ושחיה

א – האם מותר לרחוץ את הגוף בפושרים

גזרו חכמים שלא לרחוץ את הגוף במים חמים בשבת, משום שהיו אנשים שמרוב להיטותם להתרחץ בחמים, חטאו וחיממו את המים בשבת ועברו על איסור הבערה ובישול, וכשהוכיחו אותם, טענו שמים אלה חוממו מערב שבת. לפיכך גזרו חכמים שלא לרחוץ את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - רחצה בשבת, רחצה ושחיה | כתיבת תגובה

ב – לרחוץ בקרים גוף וידיים ולעמוד מול תנור

שבת, מ, ב: "תנו רבנן: מתחמם אדם כנגד המדורה ויוצא משתטף בצונן, ובלבד שלא ישתטף בצונן ויתחמם כנגד המדורה, מפני שמפשיר מים שעליו". שלושה טעמים נאמרו בביאור האיסור: א) לדעת המאור (יח, א, בדפי הרי"ף), ור"ת (ספר הישר רכו), משום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - רחצה בשבת, רחצה ושחיה | כתיבת תגובה

ג – האם מותר להתרחץ במים פושרים שהתחממו בשבת בהיתר

לפי מה שלמדנו ממ"א שכו, ה-ו, ושועה"ר ד, ומ"ב יז, כולם מודים שאסור לרחוץ אפילו ידיים במים שהתחממו בשבת בהיתר, כגון שהוחמו על ידי נכרי לצורך חולה. וכ"כ מנחת שבת פו, ה; קצוה"ש קלג, בבדה"ש ג. וכ"כ שש"כ (יד, ב), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - רחצה בשבת, רחצה ושחיה | כתיבת תגובה

ד – מים שהתחממו בשבת בדוד שמש

כתב באול"צ (ח"ב לה, א) שכשם שמחמירים במים שהתחממו בהיתר בשבת כך יש להחמיר שלא לרחוץ אפילו ידיים במים שהתחממו בדוד שמש. אולם כתב שש"כ (יד, ג) עפ"י רשז"א (ומצא לזה מקור מרע"א), שדין מים שבדוד שמש קלים יותר ממים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - רחצה בשבת, רחצה ושחיה | כתיבת תגובה

ה – רחיצה וטבילה בצונן

בשבת מ, א, מובא שמותר לרחוץ במים צוננים. ואף שהמרדכי כתב שההיתר הוא רק לשפוך על עצמו מים, אבל אסור להכניס בהם את כל גופו. הבית יוסף כתב שמותר להכניס את כל גופו לתוך המים, קל וחומר מההיתר לרחוץ בחמי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - רחצה בשבת, רחצה ושחיה | כתיבת תגובה

ו – רחיצה בנהר והעלייה מן הרחצה

שבת קמא, א: "אמר רב יהודה: מאן דסחי במיא – לינגיב נפשיה ברישא, והדר ליסליק, דילמא אתי לאתויי ארבע אמות בכרמלית. אי הכי, כי קא נחית נמי, קא דחי כחו (את המים) ארבע אמות, ואסיר! – כחו בכרמלית לא גזרו". … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - רחצה בשבת, רחצה ושחיה | כתיבת תגובה

ז – שמותר לרחוץ הגוף והשיער

מהגמ' (שבת נ, ב) משמע במפורש שאין איסור ליבון בגוף האדם, ומותר בשבת לרחוץ הגוף במיני עשבים שמלבנים ומצחצחים. וכ"כ הר"ן והמאירי שם. וכ"כ שיבולי הלקט (סי' ק"י). וכן פסק השו"ע (שכו, ט): "מותר לרחוץ פניו ידיו ורגליו בדברים שאינם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - רחצה בשבת, רחצה ושחיה | כתיבת תגובה

ח – סחיטת שיער

שבת קכח, ב: "תנו רבנן: אם היתה (היולדת) צריכה לנר – חבירתה מדלקת לה את הנר, ואם היתה צריכה לשמן – חבירתה מביאה לה שמן ביד, ואם אינו ספק ביד – מביאה בשערה, ואם אינו ספק בשערה – מביאה לה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - רחצה בשבת, רחצה ושחיה | כתיבת תגובה

ט – סיכום השיטות בסחיטת שיער וניגוב במגבת

לסיכום, יש ראשונים שסוברים שאין כל חשש סחיטה בשיער (מאורות והשלמה, וכך משמע מרשב"א וריטב"א). ולדעת רבים אסור מדברי חכמים לסחוט בידיים את המים מן השיער (רמב"ם, אוהל מועד, מאירי, ולכך נטו רוב האחרונים). ויש שאף הזהירו שלא להתרחץ ולטבול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - רחצה בשבת, רחצה ושחיה | כתיבת תגובה

א – איסור שחייה בנהר וכיוצא בו

משנה ביצה לו, ב: "ולא שטין על פני המים". גמרא: "גזרה שמא יעשה חבית שייטין". רש"י: "כלי של גומא שאורגין אותו ועושין כמין חבית ארוכה ולמדין בו לשוט". שבת מ, ב, עפ"י רש"י: "אמר רבי זירא: אנא חזיתיה לרבי אבהו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - שחייה וטבילה בשבת, רחצה ושחיה | כתיבת תגובה