ארכיון הקטגוריה: סוגיה א – סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה

א – טעם לנטילה השנייה

לדעת רוה"פ וביניהם: רא"ש, תוס', רמב"ם, סמ"ג ושו"ע קסב, ד, אם נטל בפעם הראשונה ברביעית, כיוון שטיהר את ידו ואת המים שעליה, שוב אינו צריך ליטול את ידו פעם שנייה. ולדעת הראב"ד, גם אם נטל בתחילה את ידו ברביעית, עדיין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - סדר הנטילה למעשה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

ב – האם צריך להגביה הידיים כשנוטלים ברביעית או את כל כף היד

בגמרא סוטה ד, ב, מובא: "מים ראשונים צריך שיגביה ידיו למעלה". ובמ"ב קסב, א, ביאר שיש בזה שתי שיטות. לרוב המפרשים (ר"ש, רא"ש, סמ"ג ועוד), אפילו אם נוטל את כל כף היד, יש חשש שמא אחר הנטילה הראשונה יזלו מים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - סדר הנטילה למעשה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

ג – הנוטל ונוכח שהמים לא הגיעו לכל היד

אם אחר שסיים ליטול ידיו ולפני שניגבם ראה שהמים לא הגיעו לכל כף היד, יכול למלא שוב את הנטלה, ולשפוך מחדש מים על כל היד. ואין צריך לייבש לפני כן את היד (שו"ע קסב, ג, מ"ב כז). ואמנם יש מחמירים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - סדר הנטילה למעשה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

ד – האם צריך לשפשף את הידיים

תוספתא ידיים, א, ג: "הנוטל ידיו – צריך לשפשף את ידיו". לר"ש (ידיים ב, ב), הכוונה שצריך לנגב את הידיים. ולרמב"ם וסמ"ג, צריך לשפשף את הידיים זו בזו קודם הניגוב, וכך משמע מהראב"ד, וכ"כ רמ"א קסב, ב: "צריך לשפשפם זו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - סדר הנטילה למעשה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

ה – שפשוף במקום שהמים לא הגיעו אליו

כתב שו"ע קסב, ז: "אם שפשף ידיו זו בזו, יזהר שלא יגע חוץ ממקום שנפלו בו מים, מפני שהן מטמאות זו את זו". ואם ראה מקום ביד שהמים לא הגיעו אליו, יקח עוד מים בנטלה ויטול את המקום ההוא, וכפי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - סדר הנטילה למעשה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

א – שאין טומאה במים שעל הידיים לפני הנטילה ואחר הניגוב

הקדמה: אין מים נטמאים מן היד אלא בשעת הנטילה לצורך אכילת פת, אבל המים שרוחצים בהם את הידיים לפני הנטילה, אין עליהם טומאה, כפי שכתבתי בהלכה. וכך משמע בפשטות משו"ע קסב, ב, וכ"כ בבאו"ה 'הנוטל'. ובדומה למה שכתב הרמ"א קס, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - דקדוקים בעת הנטילה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

ב – הזהירות מטומאה שבמים שעל הידיים בתוך תהליך הנטילה

ביארתי בהלכה (עפ"י שו"ע קסב, ד), שאם נטל ידו בפחות מרביעית, ונגעה אח"כ ידו הרטובה בידו השנייה, שתי ידיו נטמאו, ואינו יכול לטהרם בנטילה נוספת, מפני שאין הנטילה השנייה מטהרת אלא את אותם המים הראשונים שנטמאו תוך שטיהרו את היד, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - דקדוקים בעת הנטילה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

ג – נטל ברביעית ונגעה בהם ידו של חבירו שלא נטל ידיו

נחלקו הפוסקים במקרה שכבר נטל את ידו ברביעית או בפעמיים, ואח"כ נגעה ידו ביד של חבירו או בידו האחרת. י"א שהואיל וכבר גמר לטהר את ידו, שוב אינה נטמאת כלל (דעת שו"ע לפי הגר"ז, כמובא בשעה"צ לט, מפורשת לעניין נטילה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - דקדוקים בעת הנטילה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

ד – האם יש מקום לנגב את ידית הכלי

הסברה העיקרית שאין צריך לנגב את הידיות, מפני שעוד לא התחיל ליטול, והנגיעה אז אינה מטמאה את המים. ואפילו כשהוא אוחז את הכלי ביד שמאל ונוטל את יד ימין, יד שמאל אינה מטמאה את המים, מפני שהנטילה שלה עוד לא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - דקדוקים בעת הנטילה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה

ה – במקום שרבים נוטלים ידיהם

בשו"ת ארץ צבי ל"ה כתב שבמקום שנוטלים בו הרבה אנשים, יש לחשוש שמא אחד מהם לא נזהר ונטל את ידו בפחות מרביעית לסירוגין, ונמצא שהשאיר על הידית של הכלי מים טמאים מידו, ולכן כתב שצריך לנגב את הידית לפני הנטילה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב - דקדוקים בעת הנטילה, סוגיה א - סדר נטילת ידיים, אימתי צריך ליטול כל יד פעמיים, ואם צריך לנגב את הידיים לפני הנטילה, והאם צריך לנגב את ידיות הנטלה, פרק ב - נטילת ידיים לסעודה | כתיבת תגובה