ארכיון הקטגוריה: סוגיה ב – מצוות השמחה במועדים

א – כבוד ועונג מהתורה או מדרבנן

כתב הרמב"ם יו"ט ו, טז: "כשם שמצוה לכבד שבת ולענגה, כך כל ימים טובים, שנאמר (ישעיהו נח, יג ): לִקְדוֹשׁ ה' מְכֻבָּד, וכל ימים טובים נאמר בהן מקרא קדש, וכבר בארנו הכיבוד והעינוג בהלכות שבת". הרי שדין כבוד ועונג יו"ט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - סעודות החג - מקראי קודש, סוגיה ב - מצוות השמחה במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – מצוות עונג ביו"ט

מצוות עונג שבת נלמדה מהנאמר בישעיהו נח, יג: "וְקָרָאתָ לַשַּׁבָּת עֹנֶג". כתב המאירי ברכות מט, ב: "בשבת לדברי הכל טעון פת, דעֹנֶג כתיב ביה, ואין עונג בלא פת", ולכן אם שכח 'רצה' חוזר. לדעת רוב הראשונים אף ביו"ט יש מצוות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - סעודות החג - מקראי קודש, סוגיה ב - מצוות השמחה במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – בין העונג והשמחה

ביאר חת"ס (או"ח קסח) שמי שיש לו עונג גופני מן התענית, יצא ידי חובת עונג שבת בתענית. והאוכל אינו יוצא ידי חובת אכילה אלא אם כן מתענג באכילתו. וכדי שתהיה אכילתו לתיאבון אסרו לאכול בערב שבת מן המנחה ומעלה (שו"ע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - סעודות החג - מקראי קודש, סוגיה ב - מצוות השמחה במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – האם צריך לאכול סעודה שלישית

כתב הרמב"ם שבת ל, ט: "חייב אדם לאכול שלש סעודות בשבת, אחת ערבית ואחת שחרית ואחת במנחה… וצריך לקבוע כל סעודה משלשתן על היין ולבצוע על שתי ככרות, וכן בימים טובים". בפשטות משמע מהרמב"ם שחובה לאכול ביו"ט שלוש סעודות. וכך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - סעודות החג - מקראי קודש, סוגיה ב - מצוות השמחה במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – האם חובה לאכול לחם

ברכות מט, א: "אמר רב אידי בר אבין אמר רב עמרם אמר רב נחמן אמר שמואל: טעה ולא הזכיר של ראש חדש בתפלה – מחזירין אותו, בברכת המזון – אין מחזירין אותו… תפלה דחובה היא – מחזירין אותו; ברכת מזונא, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - סעודות החג - מקראי קודש, סוגיה ב - מצוות השמחה במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – השוכח יעלה ויבוא בברכת המזון ומנהג ספרדים

כפי שלמדנו בהרחבה הקודמת, לרוב הראשונים חובה לאכול פת בשתי סעודות, אחת בלילה ואחת ביום. לפיכך, אם שכח להזכיר בהן 'יעלה ויבוא' חוזר. וכ"כ שו"ע קפח, ו; מ"ב כו. ועיין בפניני הלכה ברכות ד, ח. ולמרות שהשו"ע פסק לחזור, לדעת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - סעודות החג - מקראי קודש, סוגיה ב - מצוות השמחה במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – נשים ששכחו לומר יעלה ויבוא

לרעק"א (שו"ת סי' א, ובהשמטות שם), כיוון שחיוב קביעת סעודה על פת הוא משום עונג, ועונג הוא מצוות עשה שהזמן גרמא – אין הנשים חייבות בו. ולכן אשה ששכחה 'יעלה ויבוא' בסעודות יו"ט אינה צריכה לחזור. והסכימו לדבריו – שדי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - סעודות החג - מקראי קודש, סוגיה ב - מצוות השמחה במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – בגדי יו"ט טובים מבגדי שבת

ב"י תקכט: "כתבו הגהות מימוניות בפרק ו' מהלכות יום טוב (אות כ) גרסינן בירושלמי פרק קמא דקידושין (סוף ה"ד) בההיא דאמרינן האחין שחלקו, ר' מונא אומר כלי רגל חולקין כלי שבת מיבעיא, מכאן משמע שבגדי יום טוב יהיו טובים מבגדי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - סעודות החג - מקראי קודש, סוגיה ב - מצוות השמחה במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

ט – עניין הבגדים לר' צדוק, שזוכים על ידו לכבוד, קדושה ותושבע"פ

פרי צדיק בראשית פרשת ויגש ז: "ואמר ר' חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי שבתא וכו' ר' ינאי לביש מאניה מעלי שבת וכו'. והוא כמו שאמרו: במה אתה מקדשו במאכל ובמשתה ובכסות נקיה… והנשמה יתירה זוכין בערב שבת בכניסתו, כמו שאמרו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - סעודות החג - מקראי קודש, סוגיה ב - מצוות השמחה במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

א – ארבעת חלקי השמחה

את דברי הרמב"ם הל' יו"ט ו, יז-יח, ביאר יפה בחוט שני כב, א, עמ' קנח, שיש במצוות שמחת יו"ט שני עניינים: א) להיות שמח וטוב לב, כלומר במצב רוח טוב. ב) לעשות פעולות מסוימות שמביאות לידי שמחה, כמו יין לגברים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - מצוות השמחה, סוגיה ב - מצוות השמחה במועדים | כתיבת תגובה