ארכיון הקטגוריה: סוגיה ה – הרחבות לדין הטוב והמטיב על יין שני

א – 'הטוב והמטיב' – שאין לחשוש כל כך לשיטות יחידות

בכל הספקות הלכנו כפי שיטת רובם המכריע של הפוסקים, שאף שספק ברכות להקל, מ"מ כאשר מדובר בספק רחוק, שרוה"פ האחרונים לא חששו לו, הרי שאין לחוש לו. ועיין להלן יב, 4. ולעניין ברכת 'הטוב והמטיב' יש לצרף את דעת הפוסקים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - תנאים בברכה, סוגיה ה - הרחבות לדין הטוב והמטיב על יין שני | כתיבת תגובה

ב – שמברכים 'הטוב והמטיב' גם על שתייה שלא במסגרת סעודה

יש סוברים שדווקא על שתייה שבתוך סעודה מברכים (גינת ורדים א, מד; מטה יהודה קעט, ג; יבי"א ח"ט קח, פה; עפ"י רש"י נט, ב, 'שינוי יין'). אולם רוב ככל הפוסקים לא הזכירו זאת כתנאי, ורבים אף כתבו במפורש, שגם על … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - תנאים בברכה, סוגיה ה - הרחבות לדין הטוב והמטיב על יין שני | כתיבת תגובה

ג – בשתייה הראשונה יכולים לשתות מיינות שונים אבל בשנייה מאותו יין

כתבתי בתחילת הלכה ח, שאין מברכים 'הטוב והמיטיב' אלא כששותים את היין השני לכל הפחות שני אנשים יחד. היינו שבשתיית היין הראשון אפשר שישתו יינות שונים, אבל בשתייה של היין השני צריך שישתו מאותו היין. וכן מבואר בגינת ורדים ח"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - תנאים בברכה, סוגיה ה - הרחבות לדין הטוב והמטיב על יין שני | כתיבת תגובה

ד – אם נגמר היין הראשון אין מברכים על השני 'הטוב והמטיב'

וזה דווקא כאשר אין לו עוד מיין זה בביתו, אבל אם רק בקבוק היין שבשולחן נגמר, ויש לו בביתו עוד בקבוק כזה, ורצו להביא יין אחר כדי לגוון – יש לברך על השני 'הטוב והמטיב' (רדב"ז ד, קצה; מ"ב קעה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - תנאים בברכה, סוגיה ה - הרחבות לדין הטוב והמטיב על יין שני | כתיבת תגובה

ה – עדיף שאחד יברך לכולם ואימתי עדיף שכל אחד יברך לעצמו

כתב בשו"ע קעה, ה, שאם הם רבים בסעודה, כל אחד מברך לעצמו, דחיישינן שמא יקדימו קנה לוושט. ובקצוש"ע מט, טו, כתב, שאחד יכול להוציא את כולם, ומן הסתם כוונתו כשאינם אוכלים או כשהם עושים הפסקה מאכילתם. ועיין להלן יב, ז, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - תנאים בברכה, סוגיה ה - הרחבות לדין הטוב והמטיב על יין שני | כתיבת תגובה

ו – יין שהושבח על ידי חומרים נוספים

כתבו א"א בוטשאטש, ומנח"י ט, יד, בשם תורת חיים סופר, שהיין צריך להיות משובח מצד עצמו וטבעו ולא עקב תחבולות של עירוב תבלינים וכימיקלים, וכיוון שכיום מצוי שמערבים ביין חומרים שונים, חששו שלא לברך 'הטוב והמטיב'. אולם רוב ככל האחרונים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - תנאים בברכה, סוגיה ה - הרחבות לדין הטוב והמטיב על יין שני | כתיבת תגובה

ז – ליל הסדר

כתב במ"ב קעה, ב, שלכתחילה טוב שלא לשתות מיין אחר בתוך הסעודה שבליל הסדר, שלא יֵראה כמוסיף על הכוסות בכך שמברך עליו 'הטוב והמטיב' (מהרי"ל). אך אם הוא צמא וחושק לשתות יין מסוג אחר, יברך עליו 'הטוב והמטיב' (מהר"ם, רשב"ץ, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ח - תנאים בברכה, סוגיה ה - הרחבות לדין הטוב והמטיב על יין שני | כתיבת תגובה