ארכיון הקטגוריה: סוגיה יב – ברכה על ראיית בריות יפות או משונות

א – בריות נאות ובריות משונות

ברכות נח, ב: "אמר רבי יהושע בן לוי: הרואה את הבהקנים אומר ברוך משנה הבריות. מיתיבי: ראה את הכושי ואת הגיחור ואת הלווקן ואת הקפח ואת הננס ואת הדרניקוס אומר ברוך משנה את הבריות. את הקטע ואת הסומא ואת פתויי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב-טו - בריות נאות ובריות משונות, סוגיה יב - ברכה על ראיית בריות יפות או משונות | כתיבת תגובה

ב – אימתי חוזר ומברך על אותה בריה או על חברתה מאותו סוג

בפשטות משמע שדין ברכת היפים והמשונים כשאר ברכות הראייה, וכפי שביארנו לגבי נופים מיוחדים. לפי זה, אם אחר שראה סוס נאה במיוחד, יראה עוד סוס נאה במיוחד, ואפילו באותו יום, יברך גם עליו. שכן הברכה היא על כל בריה נאה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב-טו - בריות נאות ובריות משונות, סוגיה יב - ברכה על ראיית בריות יפות או משונות | כתיבת תגובה

ג – משמע שברכה זו מצויה

משמע שלא המתינו לבריה נדירה שבנדירות כדי לברך "שככה לו בעולמו", אלא על בריות המצויות, אם היו נאות במיוחד, בירכו. שכן מצינו על המשנה (אבות ג, ז): "המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה… מעלה עליו הכתוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב-טו - בריות נאות ובריות משונות, סוגיה יב - ברכה על ראיית בריות יפות או משונות | כתיבת תגובה

ד – הקושי שבהגדרת היופי

אלא שקשה להגדיר את היופי, וכמה סיבות לכך: א) אין קפיצת מדרגה בין יפה ליפה במיוחד, ופעמים רבות נוצר ספק לגבי בריות יפות אם הן יפות במיוחד, ומחמת הספק אין מברכים, וכיוון שכבר לא בירכו עליהן, גם כשיראו קצת יותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב-טו - בריות נאות ובריות משונות, סוגיה יב - ברכה על ראיית בריות יפות או משונות | כתיבת תגובה

ה – דעת הראב"ד

דברי הראב"ד מובאים בספר המאורות (ברכות נח, ב): "כתב הראב"ד, דוקא פעם ראשונה שהשינוי עליו חידוש גדול. וכן בריות טובות, שהם אנשים נאים וגבוהים שהנפש נהנית מהם ואפילו על גויים, פעם ראשונה שיראה אותם מברך עליהם לא יותר, לא עליהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב-טו - בריות נאות ובריות משונות, סוגיה יב - ברכה על ראיית בריות יפות או משונות | כתיבת תגובה

ו – החולקים על הראב"ד וסוברים שמברכים כל שלושים יום

מנגד הרבה ראשונים לא קיבלו את דברי הראב"ד ולדעתם דין ברכת בריות נאות ומשונות שווה לשאר ברכות הראייה, וכפי שכתבתי לעיל. וכ"כ המאירי (ברכות נח, ב) במפורש על ברכת הבריות היפות והמשונות, וכן דעת הטור (סי' רכה), וכ"כ אורחות חיים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב-טו - בריות נאות ובריות משונות, סוגיה יב - ברכה על ראיית בריות יפות או משונות | כתיבת תגובה

ז – דברי שולחן הטהור

שיטתו הקבועה של האדמו"ר מקומרנא, ר' יצחק אייזיק, שלא לבטל ברכות ולא להתיירא מברכה לבטלה. וכ"כ בשולחן הטהור (רכה, יד): "ברכה זאת מברך כדין כל הברכות משלשים יום לשלשים יום, ואם ראה בריות אחרות או אילנות אחרות נאים – מברך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב-טו - בריות נאות ובריות משונות, סוגיה יב - ברכה על ראיית בריות יפות או משונות | כתיבת תגובה

ח – הלכה למעשה – ספק ברכות להקל

אמנם למעשה, אף שנראה כי רוב הראשונים כתבו שדין ברכות אלו כשאר ברכות הראייה, מ"מ מצינו שהרבה אחרונים חששו לדעת הראב"ד והשו"ע, שספק ברכות להקל, וכ"כ במ"ב שם. ועל כן אין בכוחנו לברך על בריה נאה או משונה אלא פעם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב-טו - בריות נאות ובריות משונות, סוגיה יב - ברכה על ראיית בריות יפות או משונות | כתיבת תגובה

ט – הנוהגים שלא לברך בשם ומלכות ברכות אלו

יש נוהגים בפועל שלא לברך כלל על יפים ומשונים. וכמו שכתב ח"א סג, א, בסוגריים, שאין נוהגים לברך כיום ברכות אלו, הואיל ומברכים רק בפעם הראשונה שאז השינוי גדול, ואילו אנו רגילים לראות בריות יפות ומשונות. ונראה שכוונתו, שמסתבר שראינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב-טו - בריות נאות ובריות משונות, סוגיה יב - ברכה על ראיית בריות יפות או משונות | כתיבת תגובה

י – בירור בדברי הראב"ד האם יברך על בריה נאה אחרת מאותו סוג

אולם כעקרון אין פוסק שכתב לבטל ברכה זו מן העולם. וכדי לברר אימתי נוכל לקיים תקנת חכמים לברך ברכות אלו, נברר את דעת הראב"ד ודעימיה. אפשר לפרש שדווקא בתוך שלושים יום לא יברך על בריה אחרת נאה כמותה אלא אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יב-טו - בריות נאות ובריות משונות, סוגיה יב - ברכה על ראיית בריות יפות או משונות | כתיבת תגובה