ארכיון הקטגוריה: סוגיה יג – בישול עבור גוי והזמנת גוי ביום טוב

א – בישול ביום טוב עבור גוי ודין הואיל

ביצה כא, ב: "לכם ולא לעובדי כוכבים", הרי שאסור מדאורייתא לבשל לגוי ביום טוב. עוד שם: "אמר רבי יהושע בן לוי: מזמנין את הנכרי בשבת, ואין מזמנין את הנכרי ביום טוב, גזרה שמא ירבה בשבילו". כתב הרשב"א: "ואף על גב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - עבור נוכרים ובעלי חיים, סוגיה יג - בישול עבור גוי והזמנת גוי ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – בישול עבור גוי ו'מתוך'

כתב באו"ה תקיב, א, 'אין', שאף לפי סברת 'מתוך' אסור לבשל עבור גוי ביום טוב, שהרי זה נחשב שלא לצורך. ואף לרש"י ורמב"ם שהתירו שלא לצורך כלל, "כיוון שגילתה התורה לכם ולא לעובדי כוכבים, גרע טפי ולכו"ע יש בזה איסור … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - עבור נוכרים ובעלי חיים, סוגיה יג - בישול עבור גוי והזמנת גוי ביום טוב | כתיבת תגובה

ג – בישול בבתי מלון עבור גויים

בבית מלון של יהודי שמתארחים בו גויים ויהודים, לכאורה אסור לבשל ביום טוב עבור הגויים, ואסור גם להזמינם גזירה שמא ירבה. ובמנחת יצחק ב, קיח, התיר כאשר כל המבשלים הם גויים, משמע שאם המבשלים יהודים אסור (וגם אם המבשלים גויים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - עבור נוכרים ובעלי חיים, סוגיה יג - בישול עבור גוי והזמנת גוי ביום טוב | כתיבת תגובה

ד – באיזה תנאים אפשר לכבד אורח גוי במאכלים

דעת הרמב"ם א, יג, ושו"ע תקיב, א, שהאיסור הוא להזמין גוי, אבל אם הגיע מאליו אחר שסיים להכין את הסעודה, מותר להזמינו. אמנם דעת הרשב"א שאם הוא גוי חשוב, גם אם הגיע לאחר שסיימו להכין את הסעודה, אפשר להקל רק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - עבור נוכרים ובעלי חיים, סוגיה יג - בישול עבור גוי והזמנת גוי ביום טוב | כתיבת תגובה

ה – ריבוי בשיעורים עבור גוי

כתב אורחות חיים (הל' יו"ט יב) בשם רבי אשר מלוניל, שאסור להרבות בשיעורים עבור גוי ביום טוב אפילו בקדירה אחת, "ומאי דאמרינן ממלאה אשה קדירה בשר, דווקא לצורך ישראל, אבל לצורך עכו"ם אסור". וכ"כ תוס' (כא, א, עיסה). לעומת זאת, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - עבור נוכרים ובעלי חיים, סוגיה יג - בישול עבור גוי והזמנת גוי ביום טוב | כתיבת תגובה

ו – הזמנת גוי שעומד להתגייר

הרוצה להזמין גוי שחפץ להתגייר, יכול להזמין אותו בתנאי שיאמר לו את ההלכה, שאסור לבשל עבור גוי ביו"ט, ובאופן זה אין חשש שיבוא לבשל עבורו בקדירה נוספת. אבל באותה קדירה רשאי להוסיף עבורו, כדעת רוה"פ, והמחלוקת הרי בדרבנן מפני דין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - עבור נוכרים ובעלי חיים, סוגיה יג - בישול עבור גוי והזמנת גוי ביום טוב | כתיבת תגובה

ז – הזמנת גוי לצורך ציבורי

יש לעיין אם יש היתר להזמין מלכתחילה גוי נכבד לליל הסדר וכיוצא בזה כדי להועיל לציבור. עיין בשלחן שלמה תקיב, הערה ח, שמספר שכך נהגו להזמין קונסולים, והתירו מפני הצורך הגדול שבזה. לענ"ד נראה שיהיה אפשר להתיר זאת בשעת הדחק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - עבור נוכרים ובעלי חיים, סוגיה יג - בישול עבור גוי והזמנת גוי ביום טוב | כתיבת תגובה

ח – לשלוח מנה לגוי

הרמ"א תקיב, א, התיר לשלוח מנה לגוי, וקשה שהרי אסר להוסיף בקדירה לפני הנחתה על האש עבור הגוי (לעיל ה, ה). לפיכך, פירשו כמה אחרונים, שההיתר הוא רק אם בעת שבישל לא חשב לשלוח מנה לגוי, באופן שלא יכול היה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - עבור נוכרים ובעלי חיים, סוגיה יג - בישול עבור גוי והזמנת גוי ביום טוב | כתיבת תגובה