ארכיון הקטגוריה: סוגיה יז – כיבוי ביום טוב

א – כיבוי לצורך אוכל נפש ביו"ט מותר לרוב רובם של הראשונים

{הרחבה להערה 2} למדנו שמותר לכבות אש ביו"ט לצורך אוכל נפש, כמבואר בביצה כג, א: "אמר רבא: על גבי גחלת נמי מותר (לעשן פירות ביום טוב) מידי דהוה אבשרא אגומרי". ביצה לב, ב: "ואין גורפין תנור וכיריים. תני רב חייא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיבוי, סוגיה יז - כיבוי ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – כיבוי הבקעת

בביצה כב, א, למדנו שלפי רבי יהודה מותר לכבות את הבקעת ביום טוב כדי שלא יתעשן הבית או הקדירה ולחכמים אסור, ומחלוקתם תלויה במה שנחלקו בביצה כח, ב, אם מותר לתקן מכשירי אוכל נפש ביו"ט. והגמ' שם הולכת בשיטת חכמים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיבוי, סוגיה יז - כיבוי ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – דעת רי"ף רמב"ם ושו"ע

הרי"ף יא, ב, ורמב"ם ד, ו, סתמו שאסור לכבות את הבקעת כדי שלא יתעשן הבית או הקדירה. וכ"כ שו"ע תקיד, א. למגיד משנה, דעת הרי"ף והרמב"ם שאסור לכבות את הבקעת גם לצורך התבשיל, וכ"כ הרב קאפח בהסבר הרמב"ם (ד, ב), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיבוי, סוגיה יז - כיבוי ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – הנמכת להבת הגז ביום טוב או הדלקת אש קטנה

כתב רמ"א תקיד, א, לגבי כיבוי הבקעת: "ויש אומרים דווקא אם אפשר להציל את הקדירה בלא כיבוי, אבל אם אי אפשר להציל או לבשל הקדירה בעניין אחר, רק שיכבה, מותר לכבות". במ"א תקיד, ב, כתב שאם יכול להבעיר אש במקום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיבוי, סוגיה יז - כיבוי ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – כיבוי שלא יתעשן הבית, והאם הלכה כר' יהודה

ביצה כב, א: "אין מכבין את הבקעת כדי לחוס עליה, ואם בשביל שלא יתעשן הבית או הקדרה מותר. אמר ליה: ההיא רבי יהודה היא, כי קאמינא אנא לרבנן". רוב הראשונים כתבו שאסור לכבות את הבקעת כדי שהבית לא יתעשן, ואפילו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיבוי, סוגיה יז - כיבוי ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – כיבוי לצורך דבר אחר (תשמיש המיטה)

ביצה כב, א: "בעא מיניה אבא בר מרתא מאביי: מהו לכבות את הנר מפני דבר אחר? אמר לו: אפשר בבית אחר. – אין לו בית אחר מאי? – אפשר לעשות לו מחיצה. – אין לו לעשות מחיצה מאי? – אפשר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיבוי, סוגיה יז - כיבוי ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ז – 'מתוך' במלאכת כיבוי

הקשו הראשונים (רא"ש ב, יט; רשב"א ביצה כב, א; ומעין זה בתוס' כתובות ז, א, 'אמר'), למה לא נאמר מתוך שהותר כיבוי לצורך אוכל נפש הותר לצורך תשמיש? ותרצו: א) תשמיש אינו נחשב צורך, כי אינו שווה לכל נפש, ומה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיבוי, סוגיה יז - כיבוי ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – כיבוי נר לצורך שינה וכיבוי דלקה לצורך שינה

כתב בהל' המועדים ט, 29, שלכאורה מותר לכבות נר שמפריע לישון, ואינו דומה לכיבוי לצורך תשמיש, כי האור מפריע לגוף השינה נמצא שכיבויו מועיל לשינה עצמה, מה שאין כן בתשמיש הוא רק גורם באופן חיצוני שאסור לקיימו. וגם באו"ה תקיד, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיבוי, סוגיה יז - כיבוי ביום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה