ארכיון הקטגוריה: סוגיה יט – מוקצה ונולד יום טוב

א – טעם איסור מוקצה ביום טוב

אמרו בשבת קכד, ב, שאיסור מוקצה משום חשש הוצאה, ולפי זה שאלו כמה אחרונים (בית יעקב כתובות ז, א; ישועות יעקב תצה; בית מאיר תמו), מדוע מוקצה אסור ביו"ט, שהרי הוצאה מותרת. ביאר רשז"א (שש"כ כא, הערה א), שמ"מ גם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מוקצה, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – אין איסור לטלטל מוקצה עבור אוכל נפש

כתבו תוס' ביצה ח, א, 'אמר': "ואם תאמר, ואנו היאך אנו מסלקין אפר הכירה ביום טוב לאפות הפשטיד"ה, אף על גב שאין ראוי לצלות בו ביצה? ואומר הר"ר יצחק דמוקצה אינו אסור לטלטל ביום טוב בשביל אוכל נפש ושמחת יום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מוקצה, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – איסור אכילת מוקצה

כתב מ"א תקט, טו: "… נראה לי שמותר לטלטל המוקצה בשביל אוכל נפש אבל אסור לאכלו ולהשתמש בו". וכ"כ מהרש"א ביצה לג, א; שועה"ר תקט, טז; מ"ב לא; שש"כ כא, ג. וביאר בשועה"ר תקט, טז, שאסור לאכול דברי מוקצה "לפי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מוקצה, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – איסור שימוש במוקצה לצורך אוכל נפש

למדנו במ"א תקט, טו, שאסור להשתמש במוקצה לצורך אוכל נפש, ולכן נפסק בשו"ע תקב, ג, שאסור לבשל בעצי מוקצה, ובשו"ע תקז, ב, שגם כאשר אין לו עצים אחרים, אסור להסיק בעצי מוקצה. והביאור לכך, ששימוש במוקצה כמוהו כאכילתו, ושניהם נאסרו. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מוקצה, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – מדיני שימוש במוקצה ביו"ט

סכין של רצענים היא גם כלי שמלאכתו לאיסור וגם מוקצה מחמת חסרון כיס. והשאלה האם מותר להשתמש בה ביו"ט לצורך חיתוך בשר לאכילה. יש אומרים שכלי שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס, מותר בשימוש ביו"ט לצורך אכילה (מ"א תקט, טו; שועה"ר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - מוקצה, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

א – מוקצה ביום טוב חמור משבת

ביצה ב, א, משנה: "ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים: תאכל, ובית הלל אומרים: לא תאכל". רב נחמן ביאר: "לעולם בתרנגולת העומדת לגדל ביצים… גבי שבת, דסתם לן תנא כרבי שמעון, דתנן: מחתכין את הדלועין לפני הבהמה, ואת הנבלה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - חומרת מוקצה ביום טוב, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – בביאור מחלוקת ר"ש ור"י מערוך השולחן שח, ו-ח

בהלכות שבת כתב בערוה"ש שח, ו: "ודבר ידוע שבכל מס' שבת נחלקו ר' יהודה ור"ש במוקצה ונולד, דר"י אוסר ור"ש מתיר, ואיפסקא הלכתא כר"ש. ולדעת הרי"ף והרמב"ם ורוב הפוסקים גם בנולד קיימא לן כר"ש, ולכן לא הזכיר הרמב"ם איסור נולד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - חומרת מוקצה ביום טוב, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – האם פוסקים כרב נחמן שסובר שהלכה ביו"ט כר' יהודה

נחלקו הראשונים בשאלה, האם הלכה כרב נחמן, שסובר שביו"ט דין מוקצה חמור יותר משבת, שבשבת פוסקים כר' שמעון וביו"ט כר' יהודה. הסוברים שביו"ט הלכה כר' יהודה הם: רי"ף (ביצה כב, א, מדפי הרי"ף); רמב"ם (א, יז); רמב"ן במלחמות שם; רשב"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - חומרת מוקצה ביום טוב, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – בביאור דעת המחמירים

כתב מ"ב תצה, טו, בביאור דעת השו"ע שדין מוקצה ביו"ט חמור מאשר בשבת: "פירוש, דלעיל בסימן ש"י מתבאר דיש כמה מיני מוקצה המותרין בשבת כמו מוקצה מחמת שעומד לסחורה או בשהכניסו לאוצר ואין דעתו להסתפק ממנו עד אחר זמן, או … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - חומרת מוקצה ביום טוב, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – דין נולד שבו מוסכם להלכה שמחמירים ביו"ט יותר

גם הרמ"א מסכים שבנולד מחמירים ביו"ט יותר מבשבת. ואמנם לר"ת, גם בשבת פוסקים כר' יהודה, ולכן העצמות שנותרו מהבשר שאכלו – מוקצה (מובא ברא"ש ביצה ה, יד). וכ"כ יש"ש (ביצה ה, יט). לעומת זאת דעת רוב ככל הפוסקים שגם בנולד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - חומרת מוקצה ביום טוב, סוגיה יט - מוקצה ונולד יום טוב | עם התגים | כתיבת תגובה