ארכיון הקטגוריה: סוגיה כא – 'הואיל' ויסוד תקנת עירוב תבשילין

א – מקור לדין 'הואיל'

פסחים מו, ב: "איתמר, האופה מיום טוב לחול, רב חסדא אמר: לוקה, רבה אמר: אינו לוקה. רב חסדא אמר: לוקה, לא אמרינן הואיל ומיקלעי ליה אורחים חזי ליה. רבה אמר: אינו לוקה, אמרינן הואיל. אמר ליה רבה לרב חסדא: לדידך, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - טעם עירוב תבשילין, סוגיה כא - 'הואיל' ויסוד תקנת עירוב תבשילין | עם התגים , | כתיבת תגובה

ב – רוב הראשונים פסקו כרבה

רוב הראשונים פסקו כרבה, כ"כ רי"ף (פסחים טו, א, מדפי הרי"ף); רמב"ן (מלחמות שם); תוס' (עירובין לח, א, 'משום'); ר"ן (פסחים שם); רא"ש (פסחים ג, ו); רשב"א (עבה"ק ב, ב; ביצה כא, ב); הגה"מ (הל' יו"ט ו, א); סמ"ג (לאוין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - טעם עירוב תבשילין, סוגיה כא - 'הואיל' ויסוד תקנת עירוב תבשילין | עם התגים , | כתיבת תגובה

ג – הפוסקים כרב חסדא

לעומת זאת יש ראשונים שפסקו כרב חסדא, שמדאורייתא מותר לעשות מלאכה ביום טוב עבור שבת, כ"כ רז"ה (פסחים שם); רבינו אפרים; ריצב"א (תוס' עירובין לח, א, 'משום'); רי"ד (פסקי הרי"ד ביצה כא, א); וכן דייק באו"ה (תקכז, א, 'ועל') מרבנו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - טעם עירוב תבשילין, סוגיה כא - 'הואיל' ויסוד תקנת עירוב תבשילין | עם התגים , | כתיבת תגובה

ד – דעת הרמב"ם

  כתב הרמב"ם בפרק ו, א, כרב חסדא שהאיסור לבשל מיום טוב לשבת 'מדברי סופרים', כלומר מדאורייתא צרכי שבת נעשים ביום טוב. מאידך, בפרק א, טו, כתב כסברת 'הואיל': "המבשל ביום טוב לגוים או לבהמה או להניח לחול, אינו לוקה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - טעם עירוב תבשילין, סוגיה כא - 'הואיל' ויסוד תקנת עירוב תבשילין | עם התגים , | כתיבת תגובה

ה – האוסרים בישול ביום טוב סמוך לצאת החג

שאלו בתוס' (פסחים מו, ב, 'רבה'), איך אמר רבי אליעזר שהרודה חלות דבש ביום טוב לוקה (שבת צה, א), הרי אמרינן 'הואיל' ויבואו אורחים? ותרצו: "ברודה סמוך לשקיעת החמה, שאפילו יבואו אורחים אין שהות ביום לאוכלו". וכ"כ הרבה ראשונים, שאם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - טעם עירוב תבשילין, סוגיה כא - 'הואיל' ויסוד תקנת עירוב תבשילין | עם התגים , | כתיבת תגובה

ו – המתירים

לעומת זאת, יש שכתבו להלכה שמותר לבשל ביום טוב עבור שבת אף סמוך לחשיכה, כי הלכה כרמב"ם שפסק כרב חסדא שצרכי שבת נעשים ביום טוב. כ"כ רדב"ז ב, תרסח; שו"מ תניינא ב, י; ולכך נוטה חת"ס (חידושים לביצה טו, ב), … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - טעם עירוב תבשילין, סוגיה כא - 'הואיל' ויסוד תקנת עירוב תבשילין | עם התגים , | כתיבת תגובה

ז – ביאור ההיתר לבשל עד חשיכה

אכן לכאורה יש לתמוה מאוד, שרוב הראשונים פסקו כרבה, וממילא אסור מהתורה לבשל מיו"ט לשבת סמוך לחשיכה, והיאך איסור זה לא הובא בגמרא ובראשונים. ואפילו באחרונים, לאחר שכבר כתב המ"א את האיסור שבזה, היאך ישנם רבים שהורו להיתר כרב חסדא, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - טעם עירוב תבשילין, סוגיה כא - 'הואיל' ויסוד תקנת עירוב תבשילין | עם התגים , | כתיבת תגובה

ח – על סברת עירוב תבשילין

עיין ביצה טו, ב, שעל פי המבואר שם בדעת רב אשי ורבא כתבתי את טעמי עירוב תבשילין. והקדמתי את רב אשי כי העיקר להלכה כדבריו (רמב"ם ו, א; רשב"א בעבודת הקודש ד, א). ואע"פ כן הזכרתי את דעת רבא, מפני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - טעם עירוב תבשילין, סוגיה כא - 'הואיל' ויסוד תקנת עירוב תבשילין | עם התגים , | כתיבת תגובה

ט – אסור לבשל מיו"ט ראשון שחל ביום חמישי עבור שבת

היו שני ימים טובים צמודים לשבת, אסור לבשל מיום טוב ראשון לשבת אלא רק מיום טוב השני, שכן התירו חכמים על ידי עירוב תבשילין לבשל מיום טוב הסמוך לשבת ולא מן היום שלפניו. ועוד שכאשר יש שני ימים טובים, הרי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - טעם עירוב תבשילין, סוגיה כא - 'הואיל' ויסוד תקנת עירוב תבשילין | עם התגים , | כתיבת תגובה