ארכיון הקטגוריה: סוגיה כו – הגדרת מלאכה שנאסרה בחול המועד

ו – איסור מלאכה בחול המועד כדי שיוכלו לשמוח וללמוד

כתב ראבי"ה (תתלה): "לא מסרן הכתוב אלא לחכמים לידע איזה מלאכה אסורה ואיזה מותרת, הכל תלוי כדי שישמח במועד, ומתוך שמחה נוח לו ללמוד ולהבין בהלכות הרגל, כדאמרינן אין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות וכו'. הלכך היכא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כללי האסור והמותר, סוגיה כו - הגדרת מלאכה שנאסרה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

א – המלאכה שנאסרה היא מלאכה שיש בה טורח

מו"ק ב, ב: "תנן: משקין בית השלחין במועד ובשביעית. בשלמא מועד משום טירחא הוא ובמקום פסידא שרו רבנן…" רש"י ('בשלמא'): "בשלמא מועד משום הכי שרי דלא אסיר בשום מלאכה אלא משום טירחא". נראה מהגמ' שרק מלאכה שיש בה טורח נאסרה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כללי האסור והמותר, סוגיה כו - הגדרת מלאכה שנאסרה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ב – דעת המחמירים

אמנם מח"א (קט, יא) נראה שאוסר כל ל"ט מלאכות גם כשאין בהן טורח, שכתב: "הקושר והמתיר לא נזכר מה דינו. ונ"ל דמה שאינו לצורך המועד אסור לכו"ע". וזאת למרות שלכאורה אין טרחה בקשירה והתרה. וכ"כ חזו"א (או"ח קלה) לגבי הוצאה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כללי האסור והמותר, סוגיה כו - הגדרת מלאכה שנאסרה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ג – העיקר כמתירים

אמנם לא מצאנו כדברי המחמירים בראשונים, אלא מצאנו בראשונים שכתבו להיפך, כפי שהובא לעיל מהיראים, שבולי הלקט, וראבי"ה. וכן כתב במאירי (מו"ק יח, ב, 'אין כותבין') במפורש, שאיסור הוצאה מרשות לרשות אינו נוהג בחוה"מ, וכ"כ בישועות יעקב (תרכט). וכך משמע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כללי האסור והמותר, סוגיה כו - הגדרת מלאכה שנאסרה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ד – גזירות חכמים בשבת אינן חלות בחול המועד

ומוסכם על כולם שגזירות חכמים בשבת אינן חלות בחול המועד. וכפי שכתב בשש"כ סח, כו, שלא נאסרה בחול המועד הפרשת תרומות ומעשרות, ולכן מותר להפריש גם כשאין צריך לפירות במועד, וכן מותר לטבול כלים גם כשאינו מתכוון להשתמש בהם במועד. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כללי האסור והמותר, סוגיה כו - הגדרת מלאכה שנאסרה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – טורח הוא דבר שאורך זמן רב או דורש ריכוז רב

ונראה שיש שתי משמעויות למה שאמרו חכמים 'טירחא': המשמעות הראשונה, שהמלאכה אורכת זמן רב, ואפילו בדברים שאינם מל"ט מלאכות, אם יש בהם טורח אסורים. כדוגמת מסחר והעברת חפצים, ועיין בפניני הלכה שבת כב, ב, שלדעת הרמב"ן פתיחת חנות אסורה מהתורה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כללי האסור והמותר, סוגיה כו - הגדרת מלאכה שנאסרה בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה