ארכיון הקטגוריה: סוגיה כט – איסור כיבוס בחול המועד

א – איסור כיבוס וטעמו

משנה יג, ב – יד, א: "ואלו מכבסין במועד: הבא ממדינת הים ומבית השביה, והיוצא מבית האסורין, ומנודה שהתירו לו חכמים, וכן מי שנשאל לחכם והותר. מטפחות הידים, ומטפחות הספרים, ומטפחות הספג, הזבין והזבות והנדות והיולדות, וכל העולין מטומאה לטהרה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - איסור כיבוס, סוגיה כט - איסור כיבוס בחול המועד | כתיבת תגובה

ב – החמרה באיסור כיבוס – בתיקו דרבנן

מו"ק יד, א: "בעי רבי זירא: אבדה לו אבידה ערב הרגל ("שלא היה לו פנאי לגלח קודם הרגל"), כיון דאניס – מותר, או דלמא: כיון דלא מוכחא מילתא – לא? אמר אביי: יאמרו: כל הסריקין אסורין סריקי בייתוס מותרין?… רב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - איסור כיבוס, סוגיה כט - איסור כיבוס בחול המועד | כתיבת תגובה

ג – בגדי פשתן

מו"ק יח, א-ב: "שלח רב יצחק בר יעקב בר גיורי משמיה דרבי יוחנן: כלי פשתן מותר לכבסן בחולו של מועד. מתיב רבא: מטפחות הידים, מטפחות הספרים. הני – אין, כלי פשתן – לא! אמר ליה אביי: מתניתין אפילו דשאר מיני. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - איסור כיבוס, סוגיה כט - איסור כיבוס בחול המועד | כתיבת תגובה

ד – אין להתיר כיבוס במכונה בגלל מיעוט הטרחה

יש סוברים שלפי טעם רש"י ור"ן, שההיתר בבגדי פשתן הוא מפני שאין בכיבוסם טרחה, מותר להקל כיום לכבס במכונה, שאין בזה טרחה. ועיקר הגזירה היתה על כיבוס ביד שהיה מטריח. אבל לפי מה שכתבתי, שטעמם של רש"י ור"ן משלים לטעם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - איסור כיבוס, סוגיה כט - איסור כיבוס בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – האם מותר להוסיף בגדים למכונה שמכבסת בהיתר

יש לשאול האם כאשר מכבסים בהיתר בגדי קטנים, ונותר עוד מקום במכונה, מותר להוסיף בגדים שאין להם היתר כיבוס, מדין ריבוי בשיעורים. שכן למדנו לגבי יו"ט בביצה יז, א: "ממלא נחתום חבית של מים אף על פי שאינו צריך אלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - איסור כיבוס, סוגיה כט - איסור כיבוס בחול המועד | עם התגים | כתיבת תגובה

ו – ניקוי כתם

בין המקילים בניקוי כתם: שש"כ סו, עב; שערים המצוינים בהלכה קד, קונ"א יג; הרב פיינשטיין והרב ואזנר כמובא בחוהמ"כ ה, הערה פו; חזו"ע עמ' ר; פס"ת תקלד, א, וכן בשמירת המועד כהלכתו יד, 15, בשם רשז"א וריש"א. והטעם מפני שניקוי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - איסור כיבוס, סוגיה כט - איסור כיבוס בחול המועד | כתיבת תגובה

ז – מי שיש לו בגד אחד

דעת רוה"פ כדעת התוס' מו"ק יח, א, 'אע"ג', שגם מי שלא כיבס בערב חג את בגדו היחידי רשאי לכבסו במועד. אמנם בתוספות שם הזכיר שיש מבעלי התוספות שמסופק בזה. מי שיש לו שני בגדים, אלא שאחד מהם של חול, יש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - איסור כיבוס, סוגיה כט - איסור כיבוס בחול המועד | כתיבת תגובה

ח – מי שיש לו שני בגדים והתלכלכו אסור לכבס

מי שיש לו שני בגדים, ושניהם התלכלכו – אסור לכבסם. וביאר התוס' מו"ק יד, א, 'שאין', ששני בגדים אמורים להספיק לכל החג, אחד לחג ראשון, ואחד לחג שני. וכ"כ בשיטה לתלמיד ר"י מפאריש. וכן מוכח ממה שהתירו למי שיצא מבית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - איסור כיבוס, סוגיה כט - איסור כיבוס בחול המועד | כתיבת תגובה

ט – התלכלכו כל הבגדים עד שמתבייש לצאת בהם

כתב בספר פתחי מועד (ד, יב, עמ' רז) בשם ריש"א, שבמצב שבגדו מלוכלך מאד ויש לו גנאי גדול, יש מקום להקל משום כבוד הבריות. ולגבי גנאי רגיל, אף שמתבייש לילך כך ברחוב, כתב בשמירת המועד כהלכתו יד, ה, 11, בשם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - איסור כיבוס, סוגיה כט - איסור כיבוס בחול המועד | כתיבת תגובה

י – כאשר מותר לכבס האם עדיף לקנות בגדים חדשים

כתב מ"ב (תקמא, י), ובשעה"צ (טז) בשם הסמ"ג (ל"ת עה), נעליים קרועות שאם לא יתקנן יקרעו לגמרי, מותר לתקנן משום דבר האבד. אולם אם יכול לקנות מנעלים חדשים אסור לתקנם, דתו לא הוי בכלל דבר האבד. הרי שעדיף לקנות בחוה"מ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה יא - איסור כיבוס, סוגיה כט - איסור כיבוס בחול המועד | כתיבת תגובה