ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – סגולת ישראל והשבת

א – מתנה טובה לישראל

ביצה טז, א: "אמר רבי חמא ברבי חנינא: הנותן מתנה לחברו אין צריך להודיעו, שנאמר (שמות לד): ומשה לא ידע כי קרן עור פניו. מיתיבי (שמות לא): לדעת כי אני ה' מקדשכם, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, מתנה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - סגולת ישראל והשבת | כתיבת תגובה

ב – סגולת ישראל ושבת

כד הקמח[2], שבת: "ואיך ניתנה מצות השבת בצינעה והלא בפרהסיא ניתנה שהרי היא מכלל עשרת הדברות ששמעו אותן כל האומות, וכן הכתוב אומר (ישעיה מח): לא מראש בסתר דברתי, וכן אמר דוד (תהלים קלח): יודוך ה' כל מלכי ארץ כי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - סגולת ישראל והשבת | כתיבת תגובה

ג – השבת אות על הקשר האלוקי

ספר העיקרים מאמר ב פרק יא: "ובעבור זה היתה שבת ברית ואות עולם בין השם ובין ישראל, אמר הכתוב: ושמרו בני ישראל את השבת וגו' ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם וגו' (שמות לא, יז), רצה לומר כי השבת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - סגולת ישראל והשבת | כתיבת תגובה

ד – שכר השבת שלא ניתן להודעה הוא הכנסת הקדושה בלב

ישראל קדושים י (לר' צדוק הכהן): "וקדושה זו שבשורש בלבבות בני ישראל בלא השתדלותם כלל זהו קדושת השבת, שהוא הקדושה דקביעה מצד השם יתברך מתחילת בריאת עולם שקידש את יום השביעי… וכן איתא בשבת (י, ב) על פסוק (שמות לא, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - סגולת ישראל והשבת | כתיבת תגובה

ה – קדושת הזמן המקום והאדם

במדבר רבה במדבר ג, ח: "א"ר לוי: את מוצא דברים הרבה ברא הקב"ה בעולם ובירר לו אחד מהם. ברא ז' ימים ובחר הקב"ה בשבת שנאמר (בראשית ב): ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. ברא שנים ובירר לו אחת מהן, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - סגולת ישראל והשבת | כתיבת תגובה

ו – השבת אות ולכן אין מניחים תפילין

מנחות לו, ב: "תניא, ר' עקיבא אומר: יכול יניח אדם תפילין בשבתות ובימים טובים? תלמוד לומר (שמות יג): והיה לאות על ידך ולטוטפת בין עיניך, מי שצריכין אות, יצאו שבתות וימים טובים שהן גופן אות". ופירש רש"י: "שהן עצמן אות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - סגולת ישראל והשבת | כתיבת תגובה

ז – נשמה יתירה בשבת

זוהר ח"ב פח, ב (תרגום): "כתוב: ביני ובין בני ישראל, משום שכל האמונה נמצאת בשבת, ונותנים לו לאדם נשמה אחרת, נשמה עליונה, נשמה שכל השלמות בה כדוגמת עולם הבא. ולכן נקראת שבת, מהו שבת? הוא השם של הקב"ה, שם שהוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - סגולת ישראל והשבת | כתיבת תגובה

ח – המתנות שזכו בהן ישראל על ידי השבת

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טז: "ר' יהושע אומר: אמר להן משה לישראל, אם תזכו לשמר שבת תנצלו משלש פורעניות, מיומו של גוג ומיומו של משיח ומימי בית דין הגדול… רבי אלעזר המודעי אומר: אמר להן משה לישראל, אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - סגולת ישראל והשבת | כתיבת תגובה