ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – זמן הלימוד והסעודות

א – מחלוקת ר' אליעזר ור' יהושע

עיין בביאור סוגיה זו בהרחבות לפניני הלכה שבת פרק ה, ב-יד. ונזכיר כאן את עיקרי הדברים בקצרה, בתוספת מקורות שלא כתבתי שם: ביצה טו, ב: "תניא, רבי אליעזר אומר: אין לו לאדם ביום טוב אלא: או אוכל ושותה או יושב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - זמן הלימוד והסעודות, סוגיה א - לימוד התורה בחג | עם התגים , | כתיבת תגובה

ב – הלכה כר' יהושע

כ"כ רי"ץ גיאת הל' תשובה; או"ז ח"ב הל' מוצ"ש פט; ראבי"ה תרלו, ותקפא; שבולי הלקט רמ; מאורות ביצה טו, ב; מאירי ביצה טו, ב; סמ"ג לאוין עה; שטמ"ק ביצה טו, ב. וכן עולה מהסדר שכתב הרמב"ם יו"ט ו, יט. וכן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - זמן הלימוד והסעודות, סוגיה א - לימוד התורה בחג | עם התגים , | כתיבת תגובה

ג – בדעת רבי אליעזר

כתבתי: "גם הבוחר לעסוק כל היום בתורה צריך לפי רבי אליעזר לטעום דבר מה, כדי שלא יהיה מעונה. ומנגד הבוחר לעסוק כל היום בסעודה, צריך להתפלל ולקיים לימוד מסוים בלילה וביום, ולומר דברי תורה בסעודה". וכ"כ השל"ה מסכת שבועות תורה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - זמן הלימוד והסעודות, סוגיה א - לימוד התורה בחג | עם התגים , | כתיבת תגובה

ד – לרבי אליעזר הבוחר ב'לכם' צריך לכוון לשם שמים

כתבתי: "יש להוסיף, שאם יבחר לעסוק כל היום בסעודתו, בחירתו צריכה להיות לשם שמים, כדי לשמוח בקדושת החג ולשמח עניים וגלמודים בשמחתו". שכך כתב השל"ה, סוכה נר מצווה, לא: "וכמו שהשיב רבי עקיבא לאותו מין, על שאמר לו: מה אתם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - זמן הלימוד והסעודות, סוגיה א - לימוד התורה בחג | עם התגים , | כתיבת תגובה

ה – סדר הלימוד לרמב"ם כדברי ר' יהושע לקיים חציו לה'

רמב"ם הל' יו"ט ו, יט: "אף על פי שאכילה ושתייה במועדות בכלל מצות עשה, לא יהיה אוכל ושותה כל היום כולו, אלא כך היא הדת, בבקר משכימין כל העם לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ומתפללין וקורין בתורה בענין היום וחוזרין לבתיהם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - זמן הלימוד והסעודות, סוגיה א - לימוד התורה בחג | עם התגים , | כתיבת תגובה

ו – הסדר של הרמב"ם מכוון

הסדר שכתב הרמב"ם מכוון בשעותיו כך שלחלק ה' מוקדש מעט יותר משש שעות. ואמנם בחצי הראשון של היום אכלו לאחר התפילה ארוחה קלה, שארכה מן הסתם חצי שעה עד שעה. אבל מנגד היו מתפללים בהנץ, הרי שבפועל התחילו בתפילה כחצי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - זמן הלימוד והסעודות, סוגיה א - לימוד התורה בחג | עם התגים , | כתיבת תגובה

ז – האם לר' יהושע החצי לה' צריך להיות מדויק

רבים ביארו שלדעת רבי יהושע הוא חצי דווקא. וכ"כ ב"ח או"ח ר"ס רמב; פני יהושע ביצה טו, ב; שאג"א סי' סט; כה"ח תקכט, י. וכן עולה מדברי יש"ש חולין א, נ, שכתב שאין להחשיב את ניגוני החזנים כחציו לה' (וכתב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - זמן הלימוד והסעודות, סוגיה א - לימוד התורה בחג | עם התגים , | כתיבת תגובה

ח – התפילה חלק מחציו לה'

עיין בהרחבות לפניני הלכה שבת ה, א, י, שלדעת רוב הפוסקים התפילה בכלל חציו לה'. ואמנם בפסחים סח, ב, אמרו שדעת ר' יהושע "חציו לבית המדרש", ובבית מדרש למדו תורה. אבל אח"כ הביאו דברי ר' יוחנן שביאר שלדעת ר' יהושע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - זמן הלימוד והסעודות, סוגיה א - לימוד התורה בחג | עם התגים , | כתיבת תגובה

ט – לר' יהושע אין הכרח לשמור חצי שלם עבור 'לכם'

מוכרחים לומר שאין הכרח לר' יהושע להקפיד להקדיש את מלא שעות החציו לכם לתענוג גשמי. שהרי כמעט ואין מי שסועד שש שעות ואפילו ארבע שעות, ואין לומר שכך המצווה ואין מקיימים אותה כהלכתה בפחות שעות, מפני שמצווה זו היא לשמוח, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - זמן הלימוד והסעודות, סוגיה א - לימוד התורה בחג | עם התגים , | כתיבת תגובה

י – האם סועדים לפני הלימוד או אחריו

כתב הרמב"ם (ו, יט) שדורשים אחר האכילה בבוקר. וביש"ש (ביצה ב, ה), כתב שידרשו קודם הסעודה, כפי שמצינו במעשה של ר' אליעזר (ביצה טז, ב). וגם רב לא אוקים אמורא עליה מיו"ט לחברו משום שכרות (ביצה ד, א). והביאו מ"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - זמן הלימוד והסעודות, סוגיה א - לימוד התורה בחג | עם התגים , | כתיבת תגובה