ארכיון הקטגוריה: הלכה ט – היין והבשר בסעודות החג

א – שיעור היין ששתו בחג – שאי אפשר להורות אח"כ

ביצה ד, א: "ההוא גברא דאתא לקמיה דרב פפא, הוו ליה הנך ביצים משבת ליום טוב. אתא לקמיה, אמר ליה: מהו למכלינהו למחר? אמר ליה: זיל האידנא ותא למחר, דרב לא מוקי אמורא עלויה מיומא טבא לחבריה משום שכרות…" רש"י: … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - היין והבשר בסעודות החג, סוגיה ב - מצוות השמחה במועדים | כתיבת תגובה

ב – תשובת הרשב"א א, רמז

"מה שאמרו בכריתות (יג, ב) שתה רביעית אל יורה. יש לי לעיין עד מתי אסור, אם כל היום או שעות ידועות? ומדאמרינן בביצה דרב לא מוקי אמורא מיומא טבא לחבריה. ואמרינן נמי זיל האידנא ותא למחר, משמע דכל היום אסור. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - היין והבשר בסעודות החג, סוגיה ב - מצוות השמחה במועדים | כתיבת תגובה

ג – אין שמחה בפחות מרביעית

אין שמחה בפחות מרביעית, וכפי שלמדנו מספר החינוך מצווה לא: "ועל כן נתחייבנו לעשות המעשה (קידוש בשבת) עם היין, לפי שטבע האדם מתעורר בו הרבה שהוא סועד ומשמח… ואין צורך לתת טעם על חייבם אותנו שיהיה בכוס רביעית, דפחות מזה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - היין והבשר בסעודות החג, סוגיה ב - מצוות השמחה במועדים | כתיבת תגובה

ד – עוד מדברי הפוסקים על שיעור היין

בדומה לתשובת הרשב"א שכתב: "דלא אמרו אלא ביום טוב דמרבין בשתיה", כן כתב בשיטה להר"ן (כתובות י, ב): "דמרבין בשתיה". בגמרא פסחים קח, ב: "שתאן בבת אחת, רב אמר: ידי יין – יצא, ידי ארבעה כוסות – לא יצא". פירש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - היין והבשר בסעודות החג, סוגיה ב - מצוות השמחה במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

ה – שיכר

כתב מהר"י ענגיל בגיליוני הש"ס פסחים קז, א, שיוצאים בשיכר, שכן אמרו שאפשר לקדש עליו "ולומר עליו כל שירות ותשבחות שבעולם". וחיזק דבריו בחוהמ"כ א, הערה כה. וכן מצינו בב"מ סו, ב, ורש"י 'לפכוחי', ששיכר משמח כיין, הרי שהעיקר תלוי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - היין והבשר בסעודות החג, סוגיה ב - מצוות השמחה במועדים | כתיבת תגובה

ו – האם חובה או מצווה לאכול בשר בהמה בסעודה

חולין פג, א: "מתני'. בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו: אמה מכרתי לשחוט, בתה מכרתי לשחוט, ואלו הן ערב יום טוב האחרון של חג, וערב יום טוב הראשון של פסח, וערב עצרת, וערב ראש השנה". והובאה משנה זו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - היין והבשר בסעודות החג, סוגיה ב - מצוות השמחה במועדים | כתיבת תגובה

ז – בשר בהמה ועוף

משנה חגיגה ז, ב: "…ישראל יוצאין ידי חובתן (חובת שמחה ברגל) בנדרים ונדבות ובמעשר בהמה, והכהנים בחטאות ואשמות ובבכור ובחזה ושוק, אבל לא בעופות ולא במנחות". גמרא ח, א: "תנו רבנן: וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ (דברים טז, יד) – לרבות כל מיני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - היין והבשר בסעודות החג, סוגיה ב - מצוות השמחה במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

ח – האם יש מצוות שמחה בלילה הראשון של חג

משנה סוכה (מח, א): "ההלל והשמחה שמונה". ובגמרא: "מנא הני מילי ("ששמיני חייב בשמחה")? דתנו רבנן: וְהָיִיתָ אַךְ שָׂמֵחַ (דברים טז, טו) לרבות לילי יום טוב האחרון. או אינו אלא יום טוב הראשון? כשהוא אומר 'אך' – חלק. ומה ראית … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - היין והבשר בסעודות החג, סוגיה ב - מצוות השמחה במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

ט – האם מצוות שמחה בסעודה ויין פעם ביום או פעמיים ביום

יש סוברים שמצווה לשתות ולאכול פעם אחת ביום, ואפשר ביום או בלילה זולת ביום הראשון, שבלילו אין יוצאים, כי לא יכלו להביא שלמי שמחה לפניו, שעדיין לא נכנס החג. וכ"כ שפת אמת (סוכה מח, א). וכן דייק מהגמרא בסוכה נג, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - היין והבשר בסעודות החג, סוגיה ב - מצוות השמחה במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה

י – סעודת חתונה בליל ראשון של חג

מועד קטן ח, ב: "משנה. אין נושאין נשים במועד…" גמרא: "לפי שאין מערבין שמחה בשמחה. רבה בר רב הונא אמר: מפני שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו… וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ (דברים טז, יד), בחגך – ולא באשתך. עולא אמר: מפני הטורח. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - היין והבשר בסעודות החג, סוגיה ב - מצוות השמחה במועדים | עם התגים | כתיבת תגובה