ארכיון הקטגוריה: הלכה טו – המחלל שבת מפריש עצמו מישראל

א – מחלל שבת כעובד עבודה זרה

רמב"ם הלכות שבת פרק ל, טו: "השבת ועבודה זרה כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצוות התורה, והשבת היא האות שבין הקב"ה ובינינו לעולם, לפיכך כל העובר על שאר המצוות הרי הוא בכלל רשעי ישראל, אבל מחלל שבת בפרהסיא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - המחלל שבת מפריש עצמו מישראל | כתיבת תגובה

ב – דין מחלל שבת שעושה קידוש

חולין ה, א: "מקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בהן בתשובה, חוץ מן המומר ומנסך את היין ומחלל שבתות בפרהסיא". פירש רש"י: "חמירא שבת כעבודת כוכבים, דהעובד עבודת כוכבים כופר בהקב"ה והמחלל שבת כופר במעשיו ומעיד שקר שלא שבת הקב"ה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - המחלל שבת מפריש עצמו מישראל | כתיבת תגובה

ג – מחללי שבת לעניין עירוב חצרות

להלן כט, ז, ובהרחבות כט, ז, א, נלמד שאסרו חכמים לצרף מחלל שבת בפרהסיא לעירוב. וגם משם אפשר ללמוד שיש חילוק גדול בין מדרגות מחללי השבת. יסוד הדין בעירובין סט, א, שמומר, זה המחלל שבת בפרהסיא אינו יכול להצטרף לעירוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - המחלל שבת מפריש עצמו מישראל | כתיבת תגובה

ד – עוזבי תורה בימינו

ויש מקום להקל במעמדם של מחללי שבת בפרהסיא בדורות האחרונים, שהואיל וחומת השבת נפרצה, אין חילול השבת נחשב אצלם ככפירה ועזיבת היהדות כפי שנחשבה בעבר. וכ"כ בשו"ת מלמד להועיל (א, כט), שהואיל והרוב מחללים שבת, כל יחיד ויחיד שמחלל את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - המחלל שבת מפריש עצמו מישראל | כתיבת תגובה

ה – אין מנוחה בגיהנם למחללי שבת

זוהר ח"ב קנא, א (תרגום): "בכל כניסת שבת, כאשר היום מתקדש, הולכים כרוזים בכל אלו המדורים של גיהנם: הסתלקו הדינים של הרשעים, שהרי המלך הקדוש בא והיום התקדש והוא מגן על הכל. ומיד הדינים מסתלקים ויש להם לרשעים מנוחה. אבל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה טו - המחלל שבת מפריש עצמו מישראל | כתיבת תגובה