ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – כיצד מקבלים תוספת שבת

א – האם קבלת השבת נעשית בהדלקת הנרות?

כתב בה"ג, שבשבת חנוכה, צריך להדליק נרות חנוכה לפני הדלקת נרות שבת, שאם ידליק את נרות השבת תחילה יקבל בזה את השבת ויהיה אסור לו להדליק נרות חנוכה. והסביר הר"ן (על הרי"ף שבת י, א), שכך תקנו חכמים, שהואיל והדלקת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כיצד מקבלים תוספת שבת | כתיבת תגובה

ב – האם מועיל תנאי לא לקבל את השבת?

אף שנהגו הנשים לקבל שבת בהדלקת נרות כבה"ג, מ"מ אם התנתה שלא לקבל שבת בהדלקת הנרות, מותר לה לעשות מלאכה אחר הדלקת הנרות. ראשית, מפני שכך דעת כל החולקים על בה"ג, ועוד, שגם לפי בה"ג יש מסבירים שאם תתנה שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כיצד מקבלים תוספת שבת | כתיבת תגובה

ג – האם אפשר להתנות כשמדליקים מוקדם (סמוך לפלג המנחה)

אמרו חכמים שבת כג, ב, לעניין הדלקת נרות: "ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר", ופירשו רוב הראשונים (רש"י שם; תוס' ברכות כז, א, 'רב'; רא"ש ברכות ד, ו; מרדכי ברכות צ; תר"י ועוד), שגם אחרי פלג המנחה אין להקדים מדי, כי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כיצד מקבלים תוספת שבת | כתיבת תגובה

ד – האם נכון להתנות בשביל שתיסע לכותל המערבי או בית כנסת

לרשז"א (שש"כ מג, הערה קלז) נסיעה לכותל המערבי לא נחשבת צורך שיהא מותר לה לעשות עבור זה תנאי. לעומת זאת כתב בציץ אליעזר (י, יט) שזה נחשב צורך, שעל ידי זה תמלא צמאונה הרוחני. וכן נראה למעשה, שאם נסיעה זו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כיצד מקבלים תוספת שבת | כתיבת תגובה

ה – אם מותר למי שקיבלה שבת שיסיעוה ברכב כדי שתגיע לביהכ"נ

כתב בתורת היולדת ד, ב, שאם אדם אחר נוהג, והיא אינה גורמת להדלקת אור בפתיחת הדלת, והיא נוסעת בתוך התחום, מותר לה לנסוע, שאין בנסיעתה חילול שבת ממש. ויש שהחמירו בזה. בשש"כ (מג, הערה קלו) החמיר שאפילו אם לא תפתח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כיצד מקבלים תוספת שבת | כתיבת תגובה

א – מהי קבלת הציבור

קבלת הציבור מחייבת את היחידים (שו"ע רסג, יב). ודין זה מסתעף לשני ענפים: א) מהי קבלת הציבור. ב) הדין אחר קבלת הציבור, שהוא חמור יותר מאשר אחר קבלת היחיד. מהי קבלת הציבור קבלת רוב הציבור מחייבת את המיעוט בתנאי שנעשתה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כיצד מקבלים תוספת שבת, הלכה ד - דין המקבל על עצמו שבת, קבלת שבת ציבורית | כתיבת תגובה

ב – האם קבלת בתי הכנסת של הרוב מחייבת

עיקר הדין שקבלת שבת של הרוב מחייבת את המיעוט הוא במקום שיש בית כנסת אחד, שאז גם המיעוט שלא קיבלו שבת צריכים להישמר מאיסורי שבת. ואף מלאכות האסורות מדברי חכמים אסור להם לעשות באותה שעה. אבל אם יש באותו מקום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כיצד מקבלים תוספת שבת, הלכה ד - דין המקבל על עצמו שבת, קבלת שבת ציבורית | כתיבת תגובה

ג – במה קבלת הציבור מחייבת

קבלת הציבור מחייבת יותר מקבלת היחיד, שאם היחיד קיבל תוספת שבת, לצורך שבת או לצורך מצווה או צורך גדול אחר, מותר לו לעשות דברים שאסרום חכמים, ובתנאי שאינם קרובים לבוא על ידם לאיסור תורה (כמבואר בהערה 5, א). אבל אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - כיצד מקבלים תוספת שבת, הלכה ד - דין המקבל על עצמו שבת, קבלת שבת ציבורית | כתיבת תגובה