ארכיון הקטגוריה: הלכה ד – ברכת ההדלקה

א – פתיחה

כלל נקוט בידינו שמברכים על המצוות לפני עשייתן (פסחים ז, ב). וכן כתב הרמב"ם (ה, א) לגבי הדלקת נרות שבת: "וחייב לברך קודם הדלקה…" וכך כתבו כמעט כל הראשונים, ומהם: סדר רב עמרם גאון; אורחות חיים (הדל"נ בע"ש יא); ראבי"ה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - ברכת ההדלקה, זמן ברכת הנרות | כתיבת תגובה

ב – הסבר המנהג לברך אחרי ההדלקה

ראשית נקדים, כי לפי מה שלמדנו לעיל בהרחבות (ג, ג, א), לדעת רוב הראשונים, אין קשר בין הדלקת נרות לקבלת השבת, וכ"כ רמב"ן, רא"ש, רשב"א ועוד. לעומת זאת דעת בה"ג ועוד הרבה ראשונים, המדליקה נרות מקבלת שבת בעת הדלקתה. ונחלקו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - ברכת ההדלקה, זמן ברכת הנרות | כתיבת תגובה

ג – כיצד תהיינה עוברות לעשייתן במנהג לברך אחרי ההדלקה

למדנו שהזכיר מהר"י וייל, שהמנהג לכסות את העיניים בעת הברכה, ורק לאחר הברכה להנות מהאור. וכ"כ הרמ"א ואחרונים רבים (ערוך השולחן יג; קצוה"ש עד, ז ועוד). וביאר בשו"ע הרב (רסג, יא) ש"עיקר מצוות הדלקת נרות שבת אינה ההדלקה בלבד, אלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - ברכת ההדלקה, זמן ברכת הנרות | כתיבת תגובה

ד – כשאשה עושה תנאי מתי תברך?

כתב בבאו"ה רסג, ה, 'אחר', שלפי רע"א וח"א, כשאשה מתנה שלא לקבל את השבת בהדלקתה, תברך ואח"כ תדליק. אולם בדרך החיים כתב שלא פלוג, ותמיד ידליקו ואח"כ יברכו. וגם בהדלקת נרות יו"ט נחלקו, ויש סוברים שלא פלוג. ע"כ. וגם בשש"כ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - ברכת ההדלקה, זמן ברכת הנרות | כתיבת תגובה

ה – מנהג יוצאות ספרד

בב"י לא הזכיר כלל את דברי מהר"י וייל, ומשו"ע רסג, ה, משמע שמברכות לפני ההדלקה. וכ"כ מאמר מרדכי ד, וגדולות אלישע יז, שדעת השו"ע שיברכו לפני ההדלקה. וכ"כ יפה ללב רסג, א; שתילי זיתים רסג, יא, ועוד מפוסקי תימן (עיין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - ברכת ההדלקה, זמן ברכת הנרות | כתיבת תגובה