ארכיון הקטגוריה: פרק ה – תפילה ותורה בשבת

א – עיקר השבת לתורה

תנא דבי אליהו רבה פרק א: "כך אמר להן הקב"ה לישראל, בניי לא כך כתבתי לכם בתורתי, 'לא ימוש ספר התורה הזה מפיך' (יהושע א, ח), אף על פי שאתם עושים מלאכה כל ששה ימים יום השבת יעשה כולו תורה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - לימוד תורה בשבת, עניין הלימוד בשבת | כתיבת תגובה

ב – דברי הבבלי ממנו יוצא שכחצי או יותר לה'

גמרא פסחים סח, ב: "תניא, רבי אליעזר אומר: אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה. רבי יהושע אומר: חלקהו, חציו לאכילה ושתיה וחציו לבית המדרש. רבי אליעזר סבר: או כולו לה' או כולו לכם. ורבי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - לימוד תורה בשבת, עניין הלימוד בשבת | כתיבת תגובה

ג – דברי הירושלמי

בירושלמי נראה בתחילה שנחלקו האם שבת נועדה רק לאכילה ושתייה או רק ללימוד תורה, אולם לבסוף משמע ממסקנת הירושלמי, שדבריהם משלימים זה את זה, אלא שלא ברור על איזו חלוקה מדובר, האם דווקא מחצה על מחצה, או שהעיקר לתת מקום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - לימוד תורה בשבת, עניין הלימוד בשבת | כתיבת תגובה

ד – בפסיקתא החילוק בין תלמידי חכמים לאנשי מעשה

בפסיקתא רבתי סימן כג (פיסקא תליתאה דעשרת הדיברות אות ט), מבואר ששתי הדעות בירושלמי אינן חולקות, אלא החילוק הוא בין תלמידי חכמים לאנשי מעשה. וז"ל: "רבי חייא בי רבא: לא ניתנה השבת אלא לתענוג, רבי חגי בשם רבי שמואל בר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - לימוד תורה בשבת, עניין הלימוד בשבת | כתיבת תגובה

ה – הסוברים שחציו לה' חציו לכם

רבים הבינו שהמצווה אכן לחלוק את השבת לשני חלקים שווים, שכך משמע בבבלי (פסחים סח, ב), שאמר ר' יהושע לגבי יום טוב: "חלקהו, חציו לאכילה ושתיה וחציו לבית המדרש". ואמר רבה, שר' אליעזר מודה לר' יהושע בשבת – "הכל מודים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - לימוד תורה בשבת, עניין הלימוד בשבת | כתיבת תגובה

ו – הסוברים לתת חלק גדול יותר לתורה

הרמב"ם לא הזכיר את החלוקה מחצה על מחצה, אלא שבפועל כתב לתת לשני הדברים מקום נכבד, ומשמע שצריך להקדיש יותר זמן לתורה. וזה לשונו בהל' שבת ל, י: "אכילת בשר ושתיית יין בשבת עונג הוא לה, והוא שהיתה ידו משגת. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - לימוד תורה בשבת, עניין הלימוד בשבת | כתיבת תגובה

ז – הסוברים שהחלוקה אינה שווה ויש הבדל בין ת"ח ואנשי מעשה

ויש ראשונים שכתבו להלכה את דברי הירושלמי בלי הסיום "תן חלק לתלמוד תורה וחלק לאכול ולשתות", ובמקום זה הזכירו את דברי הפסיקתא, שאין מחלוקת בין האמוראים אלא "מאן דאמר לתענוג, אלו תלמידי חכמים שהם יגיעים בתורה כל ימות השבת ובשבת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - לימוד תורה בשבת, עניין הלימוד בשבת | כתיבת תגובה

ח – גם לשיטתם החלוקה הבסיסית היא מחצה על מחצה

ונראה בפשטות שעל גבי הבסיס של החלוקה השווה פחות או יותר – לה' ולכם (וכן לסוברים שיש להרבות יותר בתורה), ת"ח צריכים להרבות קצת יותר באכילה ושינה, ואנשי מעשה יותר בתלמוד תורה, אבל אין הכוונה שאלו יעסקו רק באכילה ושינה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - לימוד תורה בשבת, עניין הלימוד בשבת | כתיבת תגובה

ט – סיכום הדעות על החלוקה

הרי שמהבבלי פסחים סח, ב, משמע שהחלוקה מחצה על מחצה, ואילו מהירושלמי משמע שיש לתת גם לתורה חלק וגם לאכילה ושתיה חלק, אבל אין הגדרה מדויקת למידת כל חלק, ומהפסיקתא משמע שהחלוקה תלויה באדם. אולם כדי שלא להרבות המחלוקת אפשר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - לימוד תורה בשבת, עניין הלימוד בשבת | כתיבת תגובה

י – האם החצי לה' כולל תפילה

נראה שהעיקר לה' הוא תורה, שכן מבואר בבבלי (פסחים, סח, ב), בדברי ר' יהושע שהלכה כמותו: "חלקהו, חציו לאכילה ושתיה וחציו לבית המדרש". אמנם אח"כ אמרו שסברתו של ר' יהושע "חלקהו, חציו לה' וחציו לכם". ובחציו לה' אפשר לפרש גם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - לימוד תורה בשבת, עניין הלימוד בשבת | כתיבת תגובה