ארכיון הקטגוריה: פרק ו – הלכות קידוש

א – הערה 1 – האם הקידוש על היין מדאורייתא או מדרבנן

פסחים קו, א: "תנו רבנן: 'זכור את יום השבת לקדשו' (שמות כ, ח), זוכרהו על היין". לדעת רוב הראשונים, המצווה מדאורייתא מתקיימת בדיבור על קדושת השבת ומעלתה, שנאמר "זכור את יום השבת לקדשו", פירוש: "זכרהו זכירת שבח וקידוש" (רמב"ם). וחכמים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כיצד מקיימים מצוות זכור | כתיבת תגובה

א – שיעור רביעית

אלו הדברים שכתבתי בפניני הלכה ברכות י, הערה 11: לרוב ככל הראשונים והאחרונים, שיעור ביצה הוא כשיעור ביצה של ימינו. אמנם אחד מגדולי האחרונים באשכנז, רבי יחזקאל לנדא, בעל ה'נודע ביהודה', מתוך חשבונות שחישב (ע' צל"ח פסחים קטז, ב, וע' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - שיעור היין בכוס של ברכה | כתיבת תגובה

ב – דעות הראשונים מי צריך לשתות מלא לוגמיו

מובא בשם הגאונים (רי"ץ גיאת שערי שמחה ז, טור רעא, יד), שדווקא המקדש צריך לשתות מלא לוגמיו, ואם המקדש לא טעם מלא לוגמיו, אפילו אם אחד השומעים טעם מלא לוגמיו, לא יצאו ידי חובת הקידוש. וכך כתב בה"ג (הלכות קידוש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - שיעור היין בכוס של ברכה | כתיבת תגובה

ג – האם אפשר לקדש על דעת שאדם אחר ישתה מלא לוגמיו

כתב שו"ע רעא, יד: "אם לא טעם המקדש, וטעם אחד מהמסובין כמלא לוגמיו (פי' מלא פיו), יצא; ואין שתיית שנים מצטרפת למלא לוגמיו, ומ"מ מצוה מן המובחר שיטעמו כולם. וי"א דכיוון שבין כולם טעמו כמלא לוגמיו יצאו, דשתיית כולם מצטרפת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - שיעור היין בכוס של ברכה | כתיבת תגובה

ד – האם סומכים על דעת הריטב"א לצרף שתיית כולם

יש סוברים שגם בדיעבד אין סומכים על הריטב"א לצרף שתיית כמה אנשים לכמלא לוגמיו. כך משמע משועה"ר רעא, יד, שלא הזכיר את דעת הריטב"א. וכ"כ בבאו"ה (רעא, יד, 'וי"א'), שמשמע מהשו"ע. וכ"כ למעשה בחזון עובדיה (ח"ב הלכות קידוש הערה יח). … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - שיעור היין בכוס של ברכה | כתיבת תגובה

א – הערה 9 – כוס של ברכה

מתוך פניני הלכה ברכות ה, הערה 22: נחלקו במשמעות חי (שהוא מארבעה דברים שנוהגים לכו"ע), ולמעשה, כל הפירושים במשמעות 'חי' נפסקו להלכה. יש שפירשו שהכוס תהיה שלימה (תוס', שו"ע קפג, ג). ויש שפירשו, שבזמנים שהיה להם יין חי, היינו שאינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - דיני כוס של בגכה | כתיבת תגובה

ב – מי שאינו יכול להגביה את הכוס טפח מעל השולחן

לאדם שידיו חלושות מאוד יש קושי להגביה את הכוס טפח מעל השולחן, ובמיוחד כשהוא יושב. ויש מי שאומר שאם יש לכוס בסיס או רגל, די שנמדוד שיעור טפח מתחתית בית-הקיבול של הכוס ולא מתחתית הרגל (ע' פס"ת קפג, י). ובתהלה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - דיני כוס של בגכה | כתיבת תגובה

ג – נתינת העיניים בכוס

אמנם עיקר הכוונה בנתינת העיניים בכוס – כדי שיתרכז בברכה, אבל המקובלים כתבו בזה סודות (ע' כה"ח קפג, כד), ולכן כתבתי שאם הוא נצרך לסידור, טוב שיהיה סמוך לכוס, וכך יראה גם את הכוס. ובמור וקציעה סי' קפג, כתב, שאף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - דיני כוס של בגכה | כתיבת תגובה

א – הפסק של המקדש או השומעים בין הברכה לשתייה (הערה 10)

אם אחד השומעים דיבר לפני ששתה מן היין, למרות שהמקדש כבר שתה, השומע שהפסיק לא יצא ידי חובת ברכת היין וצריך לברך 'הגפן' לפני שישתה. כ"כ התוס' (פסחים קא, א 'ורבי יוחנן'), רא"ש (שם י, ה), מרדכי ורוב הראשונים. וכ"כ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ז - חלוקת היין לכל המסובים | כתיבת תגובה

א – האם אפשר להתחייב בקידוש לפני תפילת שחרית (הערה 12)

גם הסוברים שהאוכל לפני התפילה צריך לקדש, שהם מ"ב בבאו"ה סי' רפט, אג"מ (ח"ב ס"ס כו), ילקוט יוסף רפט, ג, אם ישתה אינו צריך לקדש, כי רק במקום סעודה יש חיוב קידוש, וכשאינו סועד, אין שייכות לקידוש. אבל אם הוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ט - איסור אכילה ושתייה לפני קידוש | כתיבת תגובה