ארכיון הקטגוריה: פרק ז – סעודות השבת ומלווה מלכה

א – במעלת סעודת שבת על פי רבי נחמן (ליקוטי הלכות ו, כא-כג)

ביאר שם את גודל עניין השמחה, ושתי עצות גדולות להינצל מעצבות, והבאתי את דבריו על כך לעיל א, טו, ו. וכאן נזכיר ממה שכתב על עניין הסעודות: "וזה בחינת עירובי תחומין שממקום שמניחין סעודת שבת, משם מתחיל התחום שבת, כי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - מצוות סעודות שבת | כתיבת תגובה

ב – עונג שבת ושמחת יו"ט (הערה 1)

הרחבת ההערה: עניין העונג השייך לשבת מבואר בישעיה נח, יג, "וקראת לשבת עונג". וכן אמרו בשבת קיח, א; פסחים סח, ב. וכ"כ המאירי (ברכות מט, ב): "בשבת לדברי הכל טעון פת, דעונג כתיב ביה, ואין עונג בלא פת", ולכן אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - מצוות סעודות שבת | כתיבת תגובה

ג – שאין חובה להזמין עניים בשבת כפי שחייבים ביו"ט

עוד הבדל, שהשבת פנימית יותר ולכן אין הכרח לקיים הסעודות עניים, ואילו ביו"ט שהשמחה חיצונית ומתפשטת – המצווה לשתף עניים. וכן אמרו בזוהר (ח"ב פח, ב): "בא וראה בסעודות האלו ניכרים ישראל שהם בני המלך, שהם מהיכל המלך, שהם בני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - מצוות סעודות שבת | כתיבת תגובה

ד – כבוד שבת עדיף מאלף תעניות

תנחומא בראשית ג: "…ואם חל ארבעה עשר (בניסן) בשבת אסור להתענות בערב שבת (תענית בכורות) מפני טורח שבת, שעיקר תענית סליחות ורחמים הוא, ואתי לאימנועי מכבוד שבת, וכבוד שבת עדיף מאלף תעניות, דכבוד שבת דאורייתא ותענית דרבנן, ואתי כבוד שבת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - מצוות סעודות שבת | כתיבת תגובה

א – זמן סעודות השבת

גמרא שבת קיז, ב: "תנו רבנן: כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת? שלש, רבי חידקא, אומר: ארבע. אמר רבי יוחנן: ושניהם מקרא אחד דרשו (שמות טז): וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אִכְלֻהוּ הַיּוֹם כִּי שַׁבָּת הַיּוֹם לַה' הַיּוֹם לֹא תִמְצָאֻהוּ בַּשָּׂדֶה, רבי חידקא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - גדרי המצווה | כתיבת תגובה

ב – צריך לאכול קודם סוף שש שעות

אם התכוון שלא לאכול לשם תענית, אפילו שעה אחת, אסור. כ"כ רש"י (עירובין מא, א), מהרי"ל (תענית יב), מ"א ומ"ב (רפח, א). ואם לא התכוון לשם תענית, ובפועל לא אכל עד סוף שש שעות, בנוסף לכך שלא קיים את הסעודה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - גדרי המצווה | כתיבת תגובה

ג – מי פטור מסעודות שבת

ביאר שועה"ר רפח, ב, בלשונו הבהירה, שרק מי שהאכילה מצערת אותו פטור מלאכול בשבת, "אבל בענין אחר אסור להתענות בשבת אפילו מחמת תשובה וחסידות, אע"פ שיש לו תענוג בתענית זה, אין לו להחליף עונג חכמים שתקנו בג' סעודות בעונג אחר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - גדרי המצווה | כתיבת תגובה

ד – טעמי המאכלים

דגים: כתב במ"א רמב, א, בשם האר"י, שצריך לאכול בכל סעודה דגים. וכן מצינו בשבת קיט, א, מעשה ביוסף מוקיר שבת שהתאמץ מאוד לקנות דג לשבת, ובזכות זה נעשה עשיר. ובטעם העניין, כתב בבאו"ה בשם תורת חיים, שהשבת מעין עולם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - גדרי המצווה | כתיבת תגובה

א – מדוע סעודת היום חשובה מסעודת הלילה

פסחים קה, א: "כבוד יום וכבוד לילה – כבוד יום קודם". רש"י: "אם אין לו יין הרבה לסעודה אחת, או מיני מגדים, יניחם עד היום". וכתב ערוך השולחן רפט, ב: "והטעם דכבוד יום קודם, נ"ל משום דעיקרי הסעודות הם ביום … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - מעלת סעודת היום | כתיבת תגובה

ב – האם יש עונש למעדיף סעודת ליל שבת

גיטין לח, ב: "שתי משפחות היו בירושלים, אחת קבעה סעודתא בשבתא ואחת קבעה סעודתא בערב שבת, ושתיהן נעקרו". רש"י: "בערב שבת – בלילי שבת, ואין כאן כבוד שבת דקיימא לן כבוד יום קודם לכבוד לילה, והם היו מתכוונים בשביל ביטול … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ד - מעלת סעודת היום | כתיבת תגובה