ארכיון הקטגוריה: הלכה ב – ל"ט מלאכות שהיו במשכן ותולדותיהן

א – הסימוכין לל"ט מלאכות

שבת מט, ב: "הדור יתבי (החכמים שהוזכרו לעיל בעמוד א) וקמיבעיא להו: הא דתנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מי? אמר להו רבי חנינא בר חמא: כנגד עבודות המשכן". ובאר רש"י, שסך המלאכות שנעשו לבניין המשכן היו שלושים ותשע. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ל"ט מלאכות שהיו במשכן ותולדותיהן | כתיבת תגובה

ב – האם לומדים אבות ממעשה הקרבנות

לדעת רב האי גאון (אוצה"ג שבת קנז), לומדים את המלאכות האסורות של הכנת הפת מן המלאכות שנעשו עבור המנחות שהקריבו במשכן. ובאגלי טל (פתיחה ז ואילך) כתב שכן דעת הירושלמי (שבת י, ג), שלומד את דרך ההוצאה ממשא אלעזר הכהן, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ל"ט מלאכות שהיו במשכן ותולדותיהן | כתיבת תגובה

ג – מהו אב ומהי תולדה

לדעת הרמב"ם (בפירוש המשניות שבת ז, ב), אב מלאכה של 'זורע' כולל בתוכו גם נטיעה והברכה, שכן עניינם אחד, לגדל צמחים. אבל השקיית הצמחים היא תולדה של זורע, שיש לה דמיון לאב המלאכה, שאף היא מסייעת להצמחת הצמחים, אבל אינה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ל"ט מלאכות שהיו במשכן ותולדותיהן | כתיבת תגובה

ד – לימוד המלאכות מן המשכן

בשבת צו, ב, שואלים לדעת ר' אליעזר, שסובר שאין חילוק חטאות באיסור מלאכה בשבת, ועל כל המלאכות שעושה חייב חטאת אחת, מה אם כן ההבדל בין אבות לתולדות. ועונים שם: דהוות במשכן חשיבה אב (אבל אין שום הבדל הלכתי), ונחלקו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ל"ט מלאכות שהיו במשכן ותולדותיהן | כתיבת תגובה

ה – המשמעות להלכה בין אב לתולדה

ערוה"ש רמב, י: "…ולדעת רבותינו בעלי התוס' (שבת עג, ב, ד"ה 'משום זורע') יש סברא שיש חילוק לעניין התראה, שצריך להתרות על התולדה דווקא משום האב. ואם כן יש נפקא מינה גדולה בין אב לתולדה… אמנם התוס' בעצמם נסתפקו בזה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - ל"ט מלאכות שהיו במשכן ותולדותיהן | כתיבת תגובה