ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – איסור חכמים לעשות מלאכות בשינוי ובשניים

א(1) – על פי מה נקבע מה רגיל ומה שינוי

שבת צב, א: "אמר רב משום רבי חייא: המוציא משאוי בשבת על ראשו – חייב חטאת, שכן אנשי הוצל עושין כן (נושאים על ראשם כדי מים ויין בלא לאוחזם ביד). ואנשי הוצל רובא דעלמא? אלא, אי איתמר הכי איתמר: אמר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - איסור חכמים לעשות מלאכות בשינוי ובשניים | כתיבת תגובה

א(2) – חרישה על ידי רגל של ספסל

לרוה"פ הגורר ספסל ועושה חריץ, נחשב חורש כלאחר יד, כי החרישה נעשית בכלי חרישה ולא בכלים אחרים. אמנם לר"א בן הרמב"ם דעת יחיד שהגורר ספסל אינו נחשב חורש כלאחר יד. כמובא להלן יט, 2. ומ"מ כך ההלכה שאם עשה המלאכה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - איסור חכמים לעשות מלאכות בשינוי ובשניים | כתיבת תגובה

ב – מלאכה בשמאל ובעוד צורות

קשה להגדיר במדויק את הגבול בין עשיית מלאכה כדרכה לשינוי. ולכן נזכיר עוד דוגמאות לשינוי, ומהן נסיק לשאר המקרים. למדנו בכתיבה שהכותב בשמאל נחשב בשינוי, כמבואר להלן יח, ב. ושם כתבתי שאם הקליד בגב אצבעו נחשב שינוי. (ואמנם בארח"ש ל, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - איסור חכמים לעשות מלאכות בשינוי ובשניים | כתיבת תגובה

ג – דוגמאות נוספות

אם תלש צמח מעציץ שאינו נקוב, כיוון שאין דרך לזרוע בו, איסורו מדרבנן, כמבואר להלן יט, י. וביאר באגלי טל בפתיחה הערה ג', שיש שני סוגי שינוי, א' באיכות הנפעל, כגון בעציץ שאינו נקוב. ב' בדרך הפעולה, כגון כותב בשמאל. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - איסור חכמים לעשות מלאכות בשינוי ובשניים | כתיבת תגובה

ד – עשה מלאכה בשתי ידיים

כתב בתוספת שבת בהקדמתו לסי' שח, שגם מי שעשה את כל המלאכה לבדו, אלא שעשה אותה בשתי ידיים במקום באחת, איסורו מדרבנן בלבד. והביאו בשש"כ פ"א, כללי מלאכות שבת, כב, וסיים שאם יש צורך להדליק את האור לצורך חולה שבסכנה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - איסור חכמים לעשות מלאכות בשינוי ובשניים | כתיבת תגובה

ה – פחות מכשיעור באיסור דרבנן

נחלקו אם חצי שיעור באיסור דרבנן אסור. בפשטות הוא אסור, כשם שכל איסורי אכילה דרבנן אסורים גם בחצי שיעור (פמ"ג משב"ז שטו, ה), ולרמב"ם שסובר שבמלאכות שבת דאורייתא, חצי שיעור אסור מדרבנן, בזה יהיה מותר, כי הוא גזירה לגזירה. ועיין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - איסור חכמים לעשות מלאכות בשינוי ובשניים | כתיבת תגובה