ארכיון הקטגוריה: הלכה ה – דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא

א – מחלוקת ר' יהודה ור' שמעון בדבר שאין מתכוון

ביצה כג, א: "משנה: רבי יהודה אומר: אין מקרדין את הבהמה ביום טוב, מפני שעושה חבורה, אבל מקרצפין. וחכמים אומרים: אין מקרדין, אף לא מקרצפין. גמרא:… תנו רבנן: איזהו קרוד ואיזהו קרצוף? קרוד – קטנים ועושין חבורה, קרצוף – גדולים, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא, הלכה ה - דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא | כתיבת תגובה

ב – דבר שאינו מתכוון בשאר איסורים

סיבת ההיתר משום שהפעולה האסורה אינה מתייחסת למי שעשה אותה, ולכן גם בשאר איסורי תורה אינו מתכוון מותר. וכן כמבואר בתוס' עה, א, 'מתעסק', שהיתר זה אינו משום 'מלאכת מחשבת', שזו סברה הנוגעת רק לשבת. אמנם בריטב"א יומא לד, ב, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא, הלכה ה - דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא | כתיבת תגובה

ג – הלכה כר' שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר ובפסיק רישא חייב

ביצה כג, א: אמר רבא אמר רב נחמן אמר שמואל, ואמרי לה אמר רב נחמן לחודיה: הלכה כר' שמעון. ואמרו אביי ורבא (שבת קלג, א, ועוד מקומות): מודה ר' שמעון בפסיק רישא שחייב, היינו שאסור מהתורה. ומשמע שלדבריהם הלכה כר' … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא, הלכה ה - דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא | כתיבת תגובה

ד – פסיק רישא דניחא ליה באיסור דרבנן

לדעת תה"ד (סימנים סד, סו) פסיק רישא באיסור דרבנן מותר, וכן דעת ההשלמה, המאורות והמאירי. וכן דעת גינת ורדים ומהרש"ם ב, רכט, ובאר יצחק טו, ועוד אחרונים כמובא ביבי"א ח"ד לד, לב, ובשיח נחום כה, עמוד 72-73. וכתב הרב קאפח … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא, הלכה ה - דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא | כתיבת תגובה

ה – פסיק רישא דלא ניחא ליה (לערוך מותר ולרוה"פ אסור מדרבנן)

לדעת הערוך פס"ר דלא ניחא ליה מותר, ודבריו הובאו בתוספות שבת קג, א, 'לא צריכא': "פירש בערוך (ערך סבר) דבפסיק רישיה דלא ניחא ליה כגון דקעביד בארעא דחבריה וכגון באחר שאינו אוהבו, והקוצץ בהרת בשעת מילה שאין לו הנאה – … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא, הלכה ה - דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא | כתיבת תגובה

ו – פסיק רישא דלא ניחא ליה באיסור דרבנן

מדברי התרומה, שאוסר לסגור תיבה קטנה שיש בה זבובים, עולה שפס"ר דלא ניחא ליה בדרבנן אסור (שצידת זבובים אסורה מדרבנן). וכ"כ הב"ח. וכ"כ למעשה הטור והרמ"א שטז, ג, ומ"ב טז. אמנם יש שרצו לומר שהואיל ואין הכל יודעים שאין במינו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא, הלכה ה - דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא | כתיבת תגובה

ז – דבר שאינו מתכוון – כאשר קרוב לוודאי יעשה האיסור

מארח"ש ל, הערה ט: משמע מיראים (חורש דף לא) שהוא אסור מדרבנן. וכך משמע מתה"ד ס"ד. וכן מבואר בבאו"ה רעז, א, 'שמא' בשם מהרש"א. לעומת זאת משמע מתשובת ר"א בן הרמב"ם (הובאה בספר שביתת השבת דף ז, א), שכל זמן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא, הלכה ה - דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא | כתיבת תגובה

ח – ספק פסיק רישא

רצה לסגור את דלת הבית וספק אם יש שם צבי. לט"ז מותר, כי הוא דבר שאינו מתכוון, וכשם שהתיר ר' שמעון לגרור מיטה וספסל כשיש ספק אם יעשו חריץ, כאשר אינו מתכוון לעשות חריץ. ורק כאשר יש וודאות שהמלאכה תיעשה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא, הלכה ה - דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא | כתיבת תגובה

ט – מקרים שבוודאי תיעשה מלאכה ועדיין הוא דבר שאינו מתכוון

כתבתי בסוף הערה 2, שיש מקרים שבהם בוודאי תיעשה מלאכה ואע"פ כן הכל תלוי בכוונה, וכשאינו מתכוון, אין בזה איסור. ודוגמא לזה מההיתר לחתוך ולקטום ענפי ריח לשם ריח (והובא להלן טו, י). ואמנם מפשט הגמרא בביצה לג, ב, משמע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא, הלכה ה - דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא | כתיבת תגובה

י – היתר הרשב"א בצידת צבי

עוד יש להזכיר כאן את דעת הרשב"א (שבת קז, א) שמתיר לסגור דלת כדי לשמור ביתו למרות שצבי בתוכו והוא מעוניין לצוד אותו, שהואיל ועיקר כוונתו לשמור הבית, וזוהי פעולת היתר גמורה, מותר. ובאבני נזר קצד, הסביר שההיתר גם מפני … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא, הלכה ה - דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא | כתיבת תגובה