ארכיון הקטגוריה: הלכה ו – מלאכה שאינה צריכה לגופה

א – מלאכת מחשבת

נאמר במשכן (שמות לה, לג): "לַעֲשׂוֹת בְּכָל מְלֶאכֶת מַחֲשָׁבֶת", ולמדו מזה חכמים, שכשם שמלאכת המשכן היתה מתוך מחשבה וכוונה, וכדרך עשיית המלאכה, ולשם תיקון ולא קלקול, ולשם קיום ולא לזמן קצר, כך חיוב מלאכת שבת הוא כאשר המלאכה נעשית בכוונה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - מלאכה שאינה צריכה לגופה, מלאכה שאינה צריכה לגופה | כתיבת תגובה

ב – מלאכה שאינה צריכה לגופה – משאצל"ג

שבת צג, ב, במשנה: "המוציא… את המת במטה – חייב. וכן כזית מן המת, וכזית מן הנבלה, וכעדשה מן השרץ – חייב. ורבי שמעון פוטר". גמרא צד, א-ב: "אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, ואמר רב יוסף אמר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - מלאכה שאינה צריכה לגופה, מלאכה שאינה צריכה לגופה | כתיבת תגובה

ג – מהי גופה – צורך חיובי או כמלאכתה במשכן

רש"י צג, ב: "ור' שמעון פוטר – אפילו במת שלם, דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה, וכל מלאכה שאינה צריכה [לגופה] אלא לסלקה מעליו – הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה, דברצונו לא באה לו, ולא היה צריך לה, הלכך לאו מלאכת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - מלאכה שאינה צריכה לגופה, מלאכה שאינה צריכה לגופה | כתיבת תגובה

ד – דברי הרמב"ם והראב"ד ומגיד משנה

לרמב"ם הלכה כר' יהודה, שכך הוא סתם המשנה צג, ב. וזה לשונו (שבת א, ז): "כל העושה מלאכה בשבת אף על פי שאינו צריך לגופה של מלאכה חייב עליה. כיצד, הרי שכיבה את הנר מפני שהוא צריך לשמן או לפתילה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - מלאכה שאינה צריכה לגופה, מלאכה שאינה צריכה לגופה | כתיבת תגובה

ה – הלכה למעשה

רוב הראשונים פסקו כר' שמעון, וכן דעת: רב האי גאון, ר"ח (שבת יב, א), המאור (שבת קכא, א), רמב"ן (קכא, ב, 'ברצון' ובמלחמות), ראב"ד, רשב"א (שבת צד, ב, 'ולעניין'), ר"ן (לה, ב, בדפי הרי"ף 'ולענין'), רא"ש (יט, ה), מאירי (שבת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - מלאכה שאינה צריכה לגופה, מלאכה שאינה צריכה לגופה | כתיבת תגובה

ו – החילוק בין פסיק רישא למשאצל"ג לדעת ר"ש

לדעת תוס' ורמב"ם, בפסיק רישא ניחא ליה בתוצאה האסורה, ולכן הוא נחשב כעושה המלאכה לגופה וממילא האיסור דאורייתא. ואילו במשאצל"ג לא ניחא ליה בתוצאה האסורה או לא אכפת לו ממנה, ולכן היא מלאכה שאינה צריכה לגופה ואינו חייב עליה. וכך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - מלאכה שאינה צריכה לגופה, מלאכה שאינה צריכה לגופה | כתיבת תגובה

ז – האם יש הבדל בין פסיק רישא דלא ניחא ליה ללא אכפת ליה

לא מצינו כמעט שמחלקים בין פס"ר דלא ניחא ליה ולא אכפת ליה, ומשמע שדינם אחד. וכך הדין בדרך כלל. וכ"כ בבאו"ה שכ, יח, 'דלא' עפ"י התוספות בשבת עה, א 'טפי'. אמנם כיוון שיש הבדל ביניהם, פעמים שמצינו להלכה שמחלקים ביניהם. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - מלאכה שאינה צריכה לגופה, מלאכה שאינה צריכה לגופה | כתיבת תגובה

ח – משאצל"ג בתולדות ויו"ט

מובא ביבי"א ח"ד כו, ה, בשם שואל ומשיב עפ"י הר"ן, שגם ר' יהודה מודה לר' שמעון במשאצל"ג בתולדות. וכ"כ בישועות מלכו. ובזה מובן מדוע לרמב"ם (ח, ה) התולש עולשין לאכילה שיעורו כגרוגרת, ואינו חייב על חורש שהוא בכלשהו. שכן יפוי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ו - מלאכה שאינה צריכה לגופה, מלאכה שאינה צריכה לגופה | כתיבת תגובה