ארכיון הקטגוריה: פרק י – בישול

א – השפעת החטא

קידושין פב, א: "רבי שמעון בן אלעזר אומר: ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות? והן מתפרנסין שלא בצער, והלא לא נבראו אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני – אינו דין שאתפרנס שלא בצער! אלא שהורעתי מעשי, וקפחתי את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - הקדמה | כתיבת תגובה

א – בגדרי האיסור דרבנן

עיין בשש"כ פ"א הערה יח, יבי"א ד, לד, לז-לט, יסודי הלכה ח"א עמ' שנב-שנח, בדעות הפוסקים בגדרי האיסור, אימתי דרבנן ואימתי דאורייתא. וכפי שיבואר בהלכה כג, אין איסור לבשל בחמה. ויש לשאול, מדוע לא אסרו חכמים על בישול בחמה כדין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כללי הלכות בישול | כתיבת תגובה

ב – המניח קדירה על האש לקראת צאת השבת

כתב בשביתת השבת מלאכת זורע יג, שהמניח זרע באדמה בשבת למרות שיצמח לאחר שבת – חייב. ואילו המניח קדירה לקראת צאת השבת באופן שהבישול יתבצע במוצאי שבת – פטור. והטעם, שמלאכת הבישול היא הבישול עצמו, ואילו בזריעה המלאכה היא הנחת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כללי הלכות בישול | כתיבת תגובה

ג – בישול במיקרוגל

כתבתי שאסור לבשל במיקרוגל מהתורה, כי זוהי אחת מדרכי הבישול, וכ"כ אג"מ או"ח ג, נב. אמנם יש שחלקו והובאו בילקוט יוסף שיח, יט.

פורסם בקטגוריה הלכה ב - כללי הלכות בישול | כתיבת תגובה

א – הערה 1 – המבשל מאכל בן דרוסאי אם עובר באיסור תורה

לדברי באו"ה שיח, ד, 'אפילו', לדעת רבים מהסוברים שכל שאינו מבושל כל צרכו יש בו איסור בישול, האיסור מהתורה. ולכן אין לזוז מפסק השו"ע שרבים מהראשונים מחמירים כן, ובפרט שהוא דאורייתא. אמנם לאגלי טל (האופה ז, ס"ק טז), דעת רוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - בישול אסור, חימום מאכל מבושל מותר | כתיבת תגובה

ב – מבושל כל צרכו לדבר אחד ולא לדבר אחר

כתב לי הרב יעקב ורהפטיג: "יש מקום לדון במאכל שראוי על ידי בישול לדבר אחד ולא לדבר אחר, כמו שעועית, שבמרק עם עגבניות היא טובה כשהיא קשה מעט, מה שאין כן בחמין היא טובה דווקא כשהיא רכה. אמנם הגרש"ז אוירבאך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - בישול אסור, חימום מאכל מבושל מותר | כתיבת תגובה

ג – האם מבשל מאכל ולא הגיע למאכל בן דרוסאי עבר באיסור תורה

יש אומרים שכל חימום של תבשיל בחום שיד סולדת בו, אף שעוד לא הגיע לשיעור מאכל בן דרוסאי, אסור מדין חצי שיעור. וא"כ האיסור להניח מאכל במקום שעלול להתבשל שם הוא לא רק משום גזירה, אלא מפני שזהו תחילת בישולו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - בישול אסור, חימום מאכל מבושל מותר | כתיבת תגובה

ד – כיסוי סיר שאינו מבושל האם אסור מהתורה

בפשטות נראה שאסור מהתורה כי הוא מקרב את בישולו, אולם במנו"א ח"ב א, יג, 46, דייק מכמה ראשונים ומשו"ע רנז, ד, שהוא גרמא, שעל ידי מניעת חדירת האוויר הקר בישולו מתקרב. ודבריו צ"ע.

פורסם בקטגוריה הלכה ג - בישול אסור, חימום מאכל מבושל מותר | כתיבת תגובה

א – דין הנוזלים שעם המאכל המוצק למנהג ספרדים

כתב לי הרב יעקב ורהפטיג, שלדעתו הדין תלוי בדעת המחמם, שאם מגמתו לחמם את הנוזלים אזי אסור, ואם אין מגמתו לחמם אותם אלא כוונתו לחמם את המוצק אפשר להקל כפי רוב המאכל. ע"כ. ונלענ"ד שהואיל והוא נוגע לספק דאורייתא, ויש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - בישול בתבשיל נוזלי ומנהג הספרדים | כתיבת תגובה

ב – דין דבר קפוא שיהפוך בעקבות החימום לנוזלי

יש להעיר כי מה שכתבתי שאם המאכל עתה אינו נוזלי, גם למחמירים אין איסור לחממו, הוא כדעת רוה"פ, וכ"כ מ"ב שיח, ק, וכה"ח קנח. אמנם ללבוש כיוון שיגיע להיות נוזלי דינו כנוזלי. ויש לדון כיצד להחשיב מרק שהוקפא במקפיא. ונ"ל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ה - בישול בתבשיל נוזלי ומנהג הספרדים | כתיבת תגובה