ארכיון הקטגוריה: הלכה ג – בישול אסור, חימום מאכל מבושל מותר

א – הערה 1 – המבשל מאכל בן דרוסאי אם עובר באיסור תורה

לדברי באו"ה שיח, ד, 'אפילו', לדעת רבים מהסוברים שכל שאינו מבושל כל צרכו יש בו איסור בישול, האיסור מהתורה. ולכן אין לזוז מפסק השו"ע שרבים מהראשונים מחמירים כן, ובפרט שהוא דאורייתא. אמנם לאגלי טל (האופה ז, ס"ק טז), דעת רוב … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - בישול אסור, חימום מאכל מבושל מותר | כתיבת תגובה

ב – מבושל כל צרכו לדבר אחד ולא לדבר אחר

כתב לי הרב יעקב ורהפטיג: "יש מקום לדון במאכל שראוי על ידי בישול לדבר אחד ולא לדבר אחר, כמו שעועית, שבמרק עם עגבניות היא טובה כשהיא קשה מעט, מה שאין כן בחמין היא טובה דווקא כשהיא רכה. אמנם הגרש"ז אוירבאך … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - בישול אסור, חימום מאכל מבושל מותר | כתיבת תגובה

ג – האם מבשל מאכל ולא הגיע למאכל בן דרוסאי עבר באיסור תורה

יש אומרים שכל חימום של תבשיל בחום שיד סולדת בו, אף שעוד לא הגיע לשיעור מאכל בן דרוסאי, אסור מדין חצי שיעור. וא"כ האיסור להניח מאכל במקום שעלול להתבשל שם הוא לא רק משום גזירה, אלא מפני שזהו תחילת בישולו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ג - בישול אסור, חימום מאכל מבושל מותר | כתיבת תגובה

ד – כיסוי סיר שאינו מבושל האם אסור מהתורה

בפשטות נראה שאסור מהתורה כי הוא מקרב את בישולו, אולם במנו"א ח"ב א, יג, 46, דייק מכמה ראשונים ומשו"ע רנז, ד, שהוא גרמא, שעל ידי מניעת חדירת האוויר הקר בישולו מתקרב. ודבריו צ"ע.

פורסם בקטגוריה הלכה ג - בישול אסור, חימום מאכל מבושל מותר | כתיבת תגובה