ארכיון הקטגוריה: הלכה ז – כלי ראשון, שני ושלישי

א – כלי ראשון שאינו על האש

עיקר הבישול בכלי ראשון שעל האש. וגם אם הכלי הראשון הורד מן האש, או שהאש שתחתיו כבתה, לדעת חכמים במשנה (שבת מב, א) הוא מבשל, ולר' יהודה אינו מבשל (לתוס' רק תבלינים אינו מבשל לר' יהודה, ולריטב"א את כל המאכלים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה איזה כלי מבשל ודין קלי הבישול, הלכה ז - כלי ראשון, שני ושלישי | כתיבת תגובה

ב – כלי ראשון שעל האש והיד אינה סולדת בו

ליש"ש חולין ח, עא, כיוון שהוא על האש, עשו הרחקה לכלי ראשון ואסור להניח בו מאכל חי. וכ"כ ריטב"א מב, א; תוס' ישנים מ, ב; שו"ת בית יעקב כ. לעומת זאת דעת הש"ך קה, ה, שהואיל ואין היד סולדת בו, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה איזה כלי מבשל ודין קלי הבישול, הלכה ז - כלי ראשון, שני ושלישי | כתיבת תגובה

ג – כלי שני אינו מבשל וטעם הדבר

שבת מ, ב: "שמע מינה כלי שני אינו מבשל". וביארו התוספות (מ, ב, 'ושמע מינה'): "תימה, מאי שנא כלי שני מכלי ראשון, דאי יד סולדת אפילו כלי שני נמי, ואי אין יד סולדת אפילו כלי ראשון נמי אינו מבשל? ויש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה איזה כלי מבשל ודין קלי הבישול, הלכה ז - כלי ראשון, שני ושלישי | כתיבת תגובה

ד – קלי הבישול מתבשלים בכלי שני ובעירוי ממנו

במשנה שבת קמה, ב, מבואר שדג מליח וקולייס האיספנין מתבשלים בהדחה מכלי שני (בתוס' לט, א, 'כל', הזכיר שתי דעות, י"א שהוא מתבשל בעירוי מכלי ראשון, וי"א שמתבשל גם בעירוי מכלי שני. וכך מבואר בשו"ע שיח, ד, ומ"ב לה). ועוד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה איזה כלי מבשל ודין קלי הבישול, הלכה ז - כלי ראשון, שני ושלישי | כתיבת תגובה

ה – דין אמבטי

מבואר בגמ' שבת מב, א, שאסור לערות מים לתוך אמבטי. וכ"כ שו"ע שיח, יא: "אמבטי (פי' כלי שרוחץ בו) של מרחץ שהיא מלאה מים חמין, אין נותנין לה מים צונן, שהרי מחממן הרבה…". לר"ן (יט, ב, 'תנו רבנן') אין בזה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה איזה כלי מבשל ודין קלי הבישול, הלכה ז - כלי ראשון, שני ושלישי | כתיבת תגובה

ו – מה הדין בכלי שני כשהיד נכוית בו

יש אומרים שאמנם כלי שני אינו מבשל בחום רגיל אבל אם המים שבו חמים עד שהיד נכוית בהם, גם כלי שני מבשל. וכ"כ רשב"א מב, א, וטור שיח, יא, וחיי אדם כלל כ, ד, (ובספרו שערי צדק ב, בנ"א ט). … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה איזה כלי מבשל ודין קלי הבישול, הלכה ז - כלי ראשון, שני ושלישי | כתיבת תגובה

ז – האם יכול להיות בישול בכלי שלישי ואילך

נחלקו בזה הפוסקים, לדעת מקצת הפוסקים עניין הכלים אינו קובע, אלא העיקר תלוי בחום, ולרוה"פ אין בישול בכלי שלישי. ודין זה נזכר הן לעניין קלי הבישול והן לעניין חום שהיד נכוית בו. לעניין קלי הבישול, כתב ביראים רע"ד, להחמיר אף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה איזה כלי מבשל ודין קלי הבישול, הלכה ז - כלי ראשון, שני ושלישי | כתיבת תגובה

ח – מה טעם הסוברים שכלי שני אינו מבשל אפילו כשהוא רותח

הפירוש המקובל הוא כדברי התוס' (שבת מ, ב, שהובאו בסעיף ג), שמפני שדפנותיו קרות, אין בכוחו לבשל. אלא שקשה, והלא הדבר תלוי בכמות המאכל או הנוזל שבכלי השני, שככל שהם מרובים יותר, כך חומם נשאר זמן רב יותר, וממילא בכוחם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה איזה כלי מבשל ודין קלי הבישול, הלכה ז - כלי ראשון, שני ושלישי | כתיבת תגובה

ט – ראייה לזה מדברי ר' יונה בירושלמי

לאחר מכן מצאתי בירושלמי שבת פ"ג ה"ד ששואל במפורש: "מה בין כלי ראשון מה בין כלי שני? אמר ר' יוסי: כאן היד שולטת, וכאן אין היד שולטת. אמר ר' יונה: כאן וכאן אין היד שולטת אלא עשו הרחק לכלי ראשון … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה איזה כלי מבשל ודין קלי הבישול, הלכה ז - כלי ראשון, שני ושלישי | כתיבת תגובה

י – האם יש איסור להכניס מאכל חי לכלי שני משום מחזי כמבשל

בתוס' לט, א, 'כל', לפי התירוץ הראשון, אסור לשרות מאכל בכלי שני משום מיחזי כמבשל, ורק תבלינים מותר כמפורש במשנה מב, ב, כי "הם עשויים למתק את הקדירה ולא מחזי כמבשל". וכ"כ אחרונים רבים: ב"ח; מ"א שיח, טו; עולת שבת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה איזה כלי מבשל ודין קלי הבישול, הלכה ז - כלי ראשון, שני ושלישי | כתיבת תגובה