ארכיון הקטגוריה: הלכה יז – השהייה בתנור חשמלי ובישול בשעון שבת

א – גדר איסור הנחת מאכל חי בשבת על פלטה קרה שאח"כ תבשלו

בפשטות נראה שהאיסור מדרבנן, והוא עפ"י גמרא ביצה לד, א: "אחד מביא את העצים ואחד שופת את הקדרה ואחד מביא את המים ואחד נותן בתוכו תבלין ואחד מגיס… וכולן פטורין", למרות שאח"כ אחד הביא את האור ובישל. והכוונה פטור אבל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה גרימת בישול וחימום ע"י שעון שבת, הלכה יז - השהייה בתנור חשמלי ובישול בשעון שבת | כתיבת תגובה

ב – אפשרות שיש בזה איסור דאורייתא

בשו"ת הר צבי או"ח א, קלו, הביא את דברי בית אפרים, והוסיף שכל זה לגבי נכרי שאח"כ ידליק את התנור, אבל כאשר התנור ידלק על ידי שעון שבת, יש מקום לומר שאולי מניח הקדירה חייב מן התורה. "עפ"י מה שכתבו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה גרימת בישול וחימום ע"י שעון שבת, הלכה יז - השהייה בתנור חשמלי ובישול בשעון שבת | כתיבת תגובה

ג – האיסור משום גרמא ואולי אין איסור

מנגד, כתב החזון איש (לח, ג), שהאיסור משום גרמא בלבד. "וגרמא לא אסרה תורה בכל מלאכות כדאמר (שבת קכ, ב), וזה נקרא גרמא כדין גודר בכלי חרס חדשים וכנותן מים לקבל נצוצות. וכדאמר סנהדרין (עז, א) לענין רציחה. ונראה דגם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה גרימת בישול וחימום ע"י שעון שבת, הלכה יז - השהייה בתנור חשמלי ובישול בשעון שבת | כתיבת תגובה

ד – האוסרים להתחיל פעולה בע"ש שתגרום בשבת לבישול או חימום

בציץ אליעזר ב, ו, כתב שאסור להניח בע"ש על פלטה שתתחיל לפעול בשבת מאכלים, בין מבושלים ובין חיים, מחשש שמא מתוך כך יבואו להניח בשבת על הפלטה מאכלים חיים לפני שהפלטה תתחיל לחמם. ואף שהאיסור בזה דרבנן, יש לחוש שבדיוק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה גרימת בישול וחימום ע"י שעון שבת, הלכה יז - השהייה בתנור חשמלי ובישול בשעון שבת | כתיבת תגובה

ה – המתירים

לעומת זאת, רש"ז אויערבאך (מנחת שלמה ב, לד), השיב לציץ אליעזר שאין מקום לגזור איסור בזה. ואם החשש משום הגסה, הלא מצינו שאין חוששים להגסה, שכן אם הכירה גרופה או קטומה, מותר להשהות עליה תבשיל שאינו מבושל, ולא חששו להגסה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה גרימת בישול וחימום ע"י שעון שבת, הלכה יז - השהייה בתנור חשמלי ובישול בשעון שבת | כתיבת תגובה

ו – מכונה לאפיית לחם

דיון זה מעשי מאוד למכונה לאפיית לחם. וראיתי תשובה שכתב הרב רא"ם הכהן, והתיר זאת, משום שאין בה גזירת חיתוי בגחלים, שכן אי אפשר לשנות את תוכנית האפיה לאחר התחלת התהליך. ואמנם יש חוששים מנולד, עפ"י מה שכתב בשו"ע שכה, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה גרימת בישול וחימום ע"י שעון שבת, הלכה יז - השהייה בתנור חשמלי ובישול בשעון שבת | כתיבת תגובה

ז – סיכום

נראה שמעיקר הדין אין איסור לעשות בערב שבת דברים שיגרמו לבישול בשבת. וכן נראה שדבר זה אינו אסור עפ"י אחת הגזירות שכבר גזרו חכמים. ועוד נראה למעשה, שמותר להניח בשבת מאכלים מבושלים על פלטה קרה או תנור קר, שאח"כ יתחילו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה גרימת בישול וחימום ע"י שעון שבת, הלכה יז - השהייה בתנור חשמלי ובישול בשעון שבת | כתיבת תגובה