ארכיון הקטגוריה: הלכה כג – הטמנה על פלטה וסיר לבישול איטי (קראק פאט)

א – תיאור הכלי

כלי זה מורכב משני חלקים: א' כלי חרס עם מכסה שבתוכו מניחים את המאכלים. ב' מכשיר חימום חשמלי עם כלי קיבול שלתוכו מכניסים את הסיר. יש דגמים שבהם כל הסיר נכנס לתוך כלי הקיבול שבמכשיר החשמלי, ויש דגמים שבהם חלק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כג - הטמנה על פלטה וסיר לבישול איטי (קראק פאט), סיר לבישול איטי - קראק פאט | כתיבת תגובה

ב – דין הטמנה מכל הצדדים והדין כאשר הסיר גלוי למעלה

לגאונים (כמובא ברשב"א מז, ב), ר"ח (מובא ברשב"א לו, ב, ועוד ראשונים), רז"ה (טו, ב, בדפי רי"ף), רשב"א (לו, ב; מז, ב), ר"ן (טו, ב בדפי רי"ף), הטמנה במקצת אסורה. וכך משמע מרש"י, רמב"ן וריטב"א. וכך פסק השו"ע רנג, א. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כג - הטמנה על פלטה וסיר לבישול איטי (קראק פאט), סיר לבישול איטי - קראק פאט | כתיבת תגובה

ג – האם יש איסור הטמנה בדבר שאינו מטלטל

בנוסף לכך, לתוס' מח, א, 'דזיתים', רא"ש ד, ב, ספר התרומה רלא, מרדכי רמז שכ, ועוד, לא אסרו הטמנה אלא בדברים שיכולים לטלטל כגחלים, כגון גפת וחול ומלח, אבל בדבר מחובר אין איסור. ולכן אין איסור להטמין בתוך תנור. וכ"כ … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כג - הטמנה על פלטה וסיר לבישול איטי (קראק פאט), סיר לבישול איטי - קראק פאט | כתיבת תגובה

ד – אם מכסים את הכפתורים אין איסור שהייה

איסור שהייה קיים כאשר התבשיל עוד לא סיים את בישולו, כמבואר בהלכה טו. והדרך להתיר שהייה על ידי גריפה או קטימה, כמבואר בהלכה טז. ובהלכה יז, לעניין תנור, למדנו שלדעת רבים, כיסוי הכפתורים מועיל, שעל ידי כך אין חשש שיבוא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כג - הטמנה על פלטה וסיר לבישול איטי (קראק פאט), סיר לבישול איטי - קראק פאט | כתיבת תגובה

ה – דברי האוסרים

במנחת שלמה ח"ב, לד, ה, אסר את השימוש בכלי זה כי רובו מוטמן, ואין מעט האוויר שביניהם מועיל, כיוון שכך היא הדרך לבשל גם בימות החול. אלא שאם יחצוץ בטס מתכת בין קדירת האוכל למכשיר החשמלי, יהיה מותר, ובתנאי שהאוכל … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כג - הטמנה על פלטה וסיר לבישול איטי (קראק פאט), סיר לבישול איטי - קראק פאט | כתיבת תגובה

ו – דברי המתירים

בחזון עובדיה (ח"א עמ' סד) התיר, משום ספק ספיקא: א' כמה ראשונים כתבו שכל שההטמנה נעשית לצורך אכילת התבשיל בשחרית של שבת, אין בה איסור. כ"כ הרי"ד (פסקיו שבת פ"ד), שבולי הלקט (נז), מרדכי (שבת רמז ש'). ב' לדעת הרמ"א … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כג - הטמנה על פלטה וסיר לבישול איטי (קראק פאט), סיר לבישול איטי - קראק פאט | כתיבת תגובה

ז – החזרה

יש לדון אם מותר להחזיר לדברי המתירים. שהואיל והוא נועד לבישול, הרי החזרה לתוך המכשיר נראית כבישול. וכ"כ בהלש"ב עמ' ערב, סעיף טז. אמנם נראה שאם ברור שמכשיר זה נועד גם לשימור חום התבשיל לאחר שכבר נתבשל כל צרכו, מותר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה כג - הטמנה על פלטה וסיר לבישול איטי (קראק פאט), סיר לבישול איטי - קראק פאט | כתיבת תגובה