ארכיון הקטגוריה: הלכה ב – דרך אכילה מותר ודרך מלאכה אסור

א – בטעם שלושת הכללים

שלושה כללים נאמרו בדין בורר, שאם אחד מהם קיים הרי זה אסור מהתורה, ואם שלושתם אינם קיימים, אין כאן מלאכת בורר אלא כך היא דרך אכילה. ונבאר טעם רוחני לשלושת הכללים: א) הבורר נוטל את הפסולת. שכן עיקר הבירור בהוצאת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - דרך אכילה מותר ודרך מלאכה אסור | כתיבת תגובה

ב – הערה 1 – ביסודות איסור בורר

גמ' שבת עד, א: "היו לפניו מיני אוכלין בורר ואוכל, בורר ומניח, ולא יברור, ואם בירר חייב חטאת". ונחלקו האמוראים בביאור ברייתא זו: לרב יוסף מותר לברור ביד ואסור בכלי (בקנון ותמחוי האיסור מדרבנן, ובנפה וכברה האיסור מדאורייתא). לרב המנונא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - דרך אכילה מותר ודרך מלאכה אסור | כתיבת תגובה

ג – הדעות המקילות בתנאים הללו

כפי שכתבתי בהערה 1, יש מהראשונים שחלקו על שניים מהתנאים: לעניין פסולת מתוך אוכל, דעת כמה מהראשונים שאם הוא בורר ביד לאלתר – מותר (תוס', רי"ד בספר המכריע, השלמה בשם הרא"ש מלוניל, רשב"א, טור). וכפי הנראה סברתם כפי שכתב רש"י … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - דרך אכילה מותר ודרך מלאכה אסור | כתיבת תגובה