ארכיון הקטגוריה: פרק יב – הכנת המאכלים

א – טוחן

מלאכת טוחן חושפת כוחות שגנוזים בטבע, שעל ידי הטחינה יוצאות אל הפועל תכונות שלא באו לידי ביטוי לפני כן. טחינת החיטים מגלה את כוחות הטפיחה, ואת היכולת להתגבש בצורות שונות, שכן רק לאחר לישת הקמח לבצק הוא יכול לקבל את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - מלאכת טוחן | כתיבת תגובה

ב – טוחן עצים

שבת עד, ב: "אמר רב מנשה: האי מאן דסלית סילתי – חייב משום טוחן. אמר רב אשי: אי קפיד אמשחתא – חייב משום מחתך". רש"י: "דסלית סילתי – עצים דקים להבעיר אש. ואי קפיד אמשחתא – לחותכן במדה". וכך דעת … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - מלאכת טוחן | כתיבת תגובה

ג – אין טוחן אחר טוחן

הרבה ראשונים כתבו כלל זה שאין טוחן אחר טוחן, ומהם: יראים (סי' רעד), סמ"ג (לאוין סה, מלאכת טוחן), אור זרוע (ח"ב ס), הגהות מימוניות (כא, ע), ועוד רבים. והובאה דעה זו בב"י, וכ"כ למעשה הרמ"א שכא, יב. וכ"כ רובם המכריע … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - מלאכת טוחן | כתיבת תגובה

ד – טחינה ברחיים של מים

לדעת המ"א (רנב, כ), הטוחן ברחיים של מים – פטור, ואילו ברחיים של יד – חייב. והסבירו קרבן נתנאל (שבת א, לג אות ר; וכ"כ בספרו נתיב חיים בשו"ע שם), וחתם סופר (רנב), שהואיל ובמשכן טחנו רק ברחיים של יד, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - מלאכת טוחן | כתיבת תגובה

ה – לטחון בשני שינויים

פסק בשו"ע שכא, ז, שמותר לטחון פלפלים לצורך מאכלי שבת בשני שינויים. וכתב כך עפ"י הרמב"ם (כא, כ). וכ"כ הכלבו. ואמנם שיבולי הלקט צב, והאגור תפח, מ"א שכא, ט, ופמ"ג א"א ט, סוברים שמספיק שינוי אחד גמור. אולם מטה יהודה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - מלאכת טוחן | כתיבת תגובה

ו – מלח

אסור לטחון מלח שחוצבים במכרות מלח (מלח אבנים), מכיוון שלא נטחן מעולם. ובשני שינויים מותר, כדין פלפלים (שו"ע שכא, ח). אבל מלח ים, שמעיקרו היה אבקה, ורק נתגבש מלחות, אין בו טחינה (רמ"א שם, שש"כ ו, יא). ובתנאי שלא יפורר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - מלאכת טוחן | כתיבת תגובה

ז – הסרת בוץ וטיט יבשים מבגדים ונעליים

מוסכם על הכל שהמפורר רגבי עפר עובר באיסור טוחן, שכך למדנו בביצה ז, ב, (בעניין כיסוי הדם), שאסור לכתוש רגב אדמה. וכך כתב רש"י שבת עד, ב. ודנו בשאלה, והלא מן הסתם הרגב היה פעם טחון, ואם כן מדוע לא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה א - מלאכת טוחן | כתיבת תגובה

א – חיתוך ירקות

גמרא שבת עד, ב: "אמר רב פפא האי מאן דפרים סילקא חייב משום טוחן". ונחלקו הראשונים בביאור האיסור: דעת ר"ח, ערוך, עיתים רכז, ורא"ש ז ה, וגאונים (כמובא בפירוש לגמרא שבאוצר הגאונים), איסור טוחן הוא רק כאשר הנטחן נעשה קמח, … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - חיתוך ירקות ומיעוך בננה ואבוקדו | כתיבת תגובה

ב – היתר לאלתר

כתב הרשב"א (ד, עה) שאם הוא חותך את הירקות כדי לאוכלם מיד, אין בזה איסור, "שלא אסרו על האדם לאכול מאכלו חתיכות גדולות או קטנות".  וכתב הב"י שאין מי שחולק על הרשב"א, וכ"כ הרמ"א שכא, יב, ב"ח, גר"א יז, וערוה"ש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - חיתוך ירקות ומיעוך בננה ואבוקדו | כתיבת תגובה

ג – לכתוש לאלתר

כתב חזו"א או"ח נז, שלכל הדעות אסור לרסק ולכתוש ירקות אפילו לארוחה סמוכה. שכן כל ההיתר לחתוך ירקות כי כך הוא דרך אכילתם, אבל לכתוש הוא דרך מלאכת טוחן. ורק לצורך הטעמת תבשיל התירו לכתוש פלפלים בשני שינויים. ומסתבר שלא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הלכה ב - חיתוך ירקות ומיעוך בננה ואבוקדו | כתיבת תגובה